Ktl-icon-tai-lieu

đề thi có đáp án nguyên lí kế toán

Được đăng lên bởi prince24111994
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HUỲNH BÁ HỌC

1/7

BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2
(Bài đã chữa)
PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN
Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản
a. Đối với tài khoản tài sản (loại 1, 2)
c. Đối với tài khoản trung gian
Bên Nợ:
- Tài khoản doanh thu (loại 5, 7)
- Số dự đầu kỳ
Bên Nợ:
- Số phát sinh tăng trong kỳ
Số phát sinh giảm trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
Bên Có:
Bên Có:
Số phát sinh tăng trong kỳ
- Số phát sinh giảm trong kỳ
- Tài khoản chi phí ( loại 6, 8)
SDCK = SDĐK + Số PS tăng trong kỳ - Số PS giảm trong Bên Nợ:
kỳ
Số phát sinh tăng trong kỳ
Bên Có:
b. Đối với tài khoản nguồn vốn (loại 3, 4)
Số phát sinh giảm trong kỳ
Bên Nợ:
- Tài khoản kết quả kinh doanh (loại 9)
Số phát sinh giảm trong kỳ
Bên Nợ:
Bên Có:
Tập hợp các chi phí phát sinh
Số dự đầu kỳ
Bên Có:
Số phát sinh tăng trong kỳ
Tập hợp doanh thu hay thu nhập thuần
Số dư cuối kỳ
d. Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán
SDCK = SDĐK + Số PS tăng trong kỳ - Số PS giảm trong Tài khoản này chi ghi đơn (chi ghi bên Nợ hoặc bên Có)
kỳ
e, Tài khoản lưỡng tính là tài khoản vừa có số dư bên
Nợ vừa có số dư và bên Có (TK phải thu - Loại 1, Nhóm
13; TK phải trả - loại 3)
Kết cấu của tài khoản kế toán có dạng như sau:

Các sơ đồ chữ T các nhóm loại TK như sau:

HUỲNH BÁ HỌC

1. Sản phầm hoàn thành nhập kho:
2. SP hoàn thành - Bán trực tiếp:

2/7
BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2
Kế toán thành phẩm:
Nợ:
Có:

155
154

Có:

632
154

Nợ:

3. Gửi trực tiếp cho đại lý bán:

Nợ:

- Nhập kho:

Nợ:

- Gửi bán:

Nợ

Có:
Có:
Có:

Khi bán ra: Nợ:

632
Có: 155 (giá vốn)

157
154
155
154
157
155

XĐĐKQK   DT   CP
Nợ

911

Tập hợp chi phí: 632, 635, 641, 642, 811, 821

Có
Doanh thu thuần và thu nhập khác: 511, 515, 711

PHẦN II: BÀI TẬP
Tại công ty Đồng Tâm có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận
trong các tài liệu sau:
Tài liệu 01:
Số dư đầu kỳ của các tài khoản:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TÊN TÀI KHOẢN
Hàng hóa (1.000 sản phẩm)
Tài sản cố định
Tiền lương phải trả
Phải trả khác
Hao mòn lũy kế
Vay ngắn hạn
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Nguồn vốn kinh doanh
Tiền mặt
Công cụ dụng cụ
Phải trả người bán
Phải thu khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Tiền gởi ngân hàng

SỐ TIỀN
(Đơn vị tính: đồng)
50.000.000
1.200.000.000
80.000.000
20.000.000
70.000.000
300.000.000
100.000.000
X
100.000.000
10.000.000
400.000.000
200.000.000
10.000.000
200.000.000

Tài liệu 02:
Các nghiệp vụ kinh tế...
HUNH BÁ HC
1/7
BÀI TP MÔN NGUYÊN LÝ K TOÁN 2
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
I TP NGUYÊN LÝ K TOÁN 2
(Bài đã chữa)
PHN I: LÝ THUYT CƠ BẢN
Nguyên tc ghi chép vào tài khon
a. Đối vi tài khon tài sn (loi 1, 2)
Bên N:
- S d đầu k
- S phát sinh tăng trong kỳ
- S dư cuối k
Bên Có:
- S phát sinh gim trong k
SDCK = SDĐK + Số PSng trong k - S PS gim trong
k
b. Đối vi tài khon ngun vn (loi 3, 4)
Bên N:
S phát sinh gim trong k
Bên Có:
S d đầu k
S phát sinh tăng trong kỳ
S dư cuối k
SDCK = SDĐK + Số PSng trong k - S PS gim trong
k
c. Đi vi tài khon trung gian
- Tài khon doanh thu (loi 5, 7)
Bên N:
S phát sinh gim trong k
Bên Có:
S phát sinh tăng trong kỳ
- Tài khon chi phí ( loi 6, 8)
Bên N:
S phát sinh tăng trong kỳ
Bên Có:
S phát sinh gim trong k
- Tài khon kết qu kinh doanh (loi 9)
Bên N:
Tp hp các chi pphát sinh
Bên Có:
Tp hp doanh thu hay thu nhp thun
d. Tài khon ngoài bng cân đối kế toán
Tài khoản này chi ghi đơn (chi ghi bên Nợ hoc bên)
e, i khoản lưỡng tính là tài khon va có s dư bên
N va có s dư và bên (TK phải thu - Loi 1, Nhóm
13; TK phi tr - loi 3)
Kết cu ca tài khon kế toándng như sau:
Các sơ đồ ch T các nhóm loại TK như sau:
đề thi có đáp án nguyên lí kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi có đáp án nguyên lí kế toán - Người đăng: prince24111994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi có đáp án nguyên lí kế toán 9 10 628