Ktl-icon-tai-lieu

đề thi kế toán ueh

Được đăng lên bởi thuytrangnguyen221
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI KHÓA TRƯỚC
Thời gian : 90 phút
A. Lý thuyết (4 ĐIỂM).
CÂU HỎI
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

Để lập định khoản
Nợ 112
: 550
Có 511
: 500
Có 333(3331) : 50
Kế toán viên cần căn cứ vào những chứng từ nào? (Phải ghi chính
xác tên chứng từ)
Để lập định khoản
Nợ 211
: 500
Có 133
: 50
Có 112
: 550
Kế toán viên cần căn cứ vào những chứng từ nào? (Phải ghi chính
xác tên chứng từ)
Hãy nêu 3 yếu tố bổ sung của chứng từ
Để kiểm tra số liệu trên sổ kế toán tổng hợp có thể sử dụng những
phương pháp gì?
Nêu điểm giống nhau và khác nhau của nhóm tài khoản doanh thu
và nhóm tài khoản chi phí?
Tiền lương của công nhân sản xuất là 5.100.000 đ thì họ sẽ bị khấu
trừ lương bao nhiêu để đóng bảo hiểm xã hội?
Để lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán phải dựa vào
nguồn số liệu nào?
Tại sao tiền mặt phải được kiểm kê hàng tháng? Hãy cho biết dấu
hiệu để xác định tiền mặt thiếu hụt khi kiểm kê.
Tại sao tiền mặt phải được kiểm kê hàng tháng? Hãy cho biết dấu
hiệu để xác định tiền mặt thừa khi kiểm kê.
Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có đặc điểm gì?Cho ví dụ
minh họa.
Cho 1 ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và
kế toán chi tiết (nêu rõ tên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi
tiết
Theo hình thức kế toán NHẬT KÝ CHUNG, nghiệp vụ kế toán
sau được ghi vào sổ kế toán nào?
Mua vật liệu A, đã nhập kho, đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng
tiền mặt.
Trên thực tế, ghi sổ đơn được sử dụng trong trường hợp nào? Cho
ví dụ minh họa.
Kế toán chi tiết được thực hiện theo những cách thức nào? Cho ví
dụ minh họa.
Kế toán kép có ưu điểm gì vượt trội so với kế toán đơn để được
ứng dụng phổ biến trong thực tế.

TRẢ LỜI-TÍNH

B. Bài tập (6 ĐIỂM)
I.

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau với một DN tính thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, các tài
khoản sử dụng đủ điều kiện hạch toán :(đơn vị tính : trđ) (3,5 điểm)
a. Đề số 1:
(1) Mua một tài sản cố định T, giá mua : 540, thuế GTGT : 54 đã nhận được giấy báo nợ
ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ tài sản cố định T từ nơi mua về DN giá thanh
toán 2.200 trong đó thuế GTGT là 200 đã thanh toán bằng tiền mặt.
(2) Trích tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu với mục đích thương mại, trị giá mua 510,. Chi
phí môi giới 2.040, đã nhận được giấy báo nợ ngân hàng .
(3) Xuất bán trực tiếp một số thành phẩm, giá thành thực tế của thành phẩm xuất bán 450.
Giá bán chưa tính thuế GTGT : 600, thuế suất thuế GTGT : 10%, DN đã nhận được giấy
báo có NH
(4) Xuất nguyên vật liệu,...
ĐỀ THI KHÓA TRƯỚC
Thời gian : 90 phút
A. Lý thuyết (4 ĐIỂM).
CÂU HỎI TRẢ LỜI-TÍNH
1 Để lập định khoản
Nợ 112 : 550
Có 511 : 500
Có 333(3331) : 50
Kế toán viên cần căn cứ vào những chứng từ nào? (Phải ghi chính
xác tên chứng từ)
Để lập định khoản
Nợ 211 : 500
Có 133 : 50
Có 112 : 550
Kế toán viên cần căn cứ vào những chứng từ nào? (Phải ghi chính
xác tên chứng từ)
2 Hãy nêu 3 yếu tố bổ sung của chứng từ
3 Để kiểm tra số liệu trên sổ kế toán tổng hợp có thể sử dụng những
phương pháp gì?
4 Nêu điểm giống nhau và khác nhau của nhóm tài khoản doanh thu
và nhóm tài khoản chi phí?
5 Tiền lương của công nhân sản xuất là 5.100.000 đ thì họ sẽ bị khấu
trừ lương bao nhiêu để đóng bảo hiểm xã hội?
6 Để lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán phải dựa vào
nguồn số liệu nào?
7 Tại sao tiền mặt phải được kiểm kê hàng tháng? Hãy cho biết dấu
hiệu để xác định tiền mặt thiếu hụt khi kiểm kê.
Tại sao tiền mặt phải được kiểm kê hàng tháng? Hãy cho biết dấu
hiệu để xác định tiền mặt thừa khi kiểm kê.
8 Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có đặc điểm gì?Cho ví dụ
minh họa.
9 Cho 1 ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và
kế toán chi tiết (nêu rõ tên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi
tiết
10 Theo hình thức kế toán NHẬT KÝ CHUNG, nghiệp vụ kế toán
sau được ghi vào sổ kế toán nào?
Mua vật liệu A, đã nhập kho, đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng
tiền mặt.
11 Trên thực tế, ghi sổ đơn được sử dụng trong trường hợp nào? Cho
ví dụ minh họa.
12 Kế toán chi tiết được thực hiện theo những cách thức nào? Cho ví
dụ minh họa.
13 Kế toán kép có ưu điểm gì vượt trội so với kế toán đơn để được
ứng dụng phổ biến trong thực tế.
đề thi kế toán ueh - Trang 2
đề thi kế toán ueh - Người đăng: thuytrangnguyen221
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi kế toán ueh 9 10 302