Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kinh tế quản lý

Được đăng lên bởi chinhphubkdn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI
(Số 1)
MÔN CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC
Thời gian 45 phút

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

THÔNG QUA KHOA

Nguyễn Thu Thủy

Trần Thị Bạch Điệp

Câu 1. Trình bày mô hình năm lực lượng cạnh tranh. Nghiên cứu sự thay đổi của
năm lực lượng cạnh tranh có thể giúp các nhà quản trị điều gì?
Câu 2. Phân tích nguy cơ của các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Bằng cách nào mà
các công ty có thể làm giảm nguy cơ nhập cuộc của lực lượng cạnh tranh này?
Có thể minh họa bằng những ví dụ cụ thể.
(Sinh viên có thể sử dụng tài liệu tham khảo)

ĐỀ THI
(Số 2)
MÔN CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC
Thời gian 45 phút

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

THÔNG QUA KHOA

Nguyễn Thu Thủy

Trần Thị Bạch Điệp

Câu 1. Lợi thế cạnh tranh của công ty là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bền vững?
Câu 2. Hãy chứng tỏ cải tiến là khối quan trọng nhất để tạo lập lợi thế cạnh tranh.
Những khó khăn nào có thể gặp phải khi công ty thực hiện cải tiến sản phẩm mới?
Có thể minh họa bằng những ví dụ cụ thể.
(Sinh viên có thể sử dụng tài liệu tham khảo)

...
ĐỀ THI
(Số 1)
MÔN CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC
Thời gian 45 phút
GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Thu Thủy
THÔNG QUA KHOA
Trần Thị Bạch Điệp
Câu 1. Trình bày mô hình m lc lưng cạnh tranh. Nghiên cu s thay đổi ca
năm lực lưng cnh tranh có th giúp các nhà qun tr điu gì?
Câu 2. Phân tích nguy cơ ca các đối thủ cạnh tranh tim tàng. Bằng cách nào mà
các công ty có thlàm giảm nguy cơ nhập cuc ca lực ng cạnh tranh này?
th minh họa bằng những ví d cụ th.
(Sinh vn th s dụng tài liu tham kho)
ĐỀ THI
(Số 2)
MÔN CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC
Thời gian 45 phút
GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Thu Thủy
THÔNG QUA KHOA
Trần Thị Bạch Điệp
Câu 1. Li thế cnh tranh ca công ty là gì? Thế nào là li thế cnh tranh bn vng?
Câu 2. Hãy chứng tỏ cải tiến là khối quan trọng nht để tạo lập lợi thế cnh tranh.
Những khó khăn nào có thể gặp phải khi công ty thực hiện ci tiến sản phẩm mới?
thể minh ha bằng nhng ví dụ cthể.
(Sinh vn th s dụng tài liu tham kho)
Đề thi kinh tế quản lý - Trang 2
Đề thi kinh tế quản lý - Người đăng: chinhphubkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi kinh tế quản lý 9 10 838