Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi KTQT

Được đăng lên bởi thuvan2761987-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ THI CUỐI KỲ
Moân thi: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Thôøi gian: 60 phút (Không được sử dụng tài liệu)
Đề: 01
Họ và tên SV: …………………………………………………………….MSSV:………………..
(Không được sử dụng tài liệu, ngoại trừ Bảng Hệ thống tài khoản kế toán DN ban hành theo QĐ 15/2006)
(Lưu ý: Không làm trên đề thi)

TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau: (4đ – Mỗi câu 0,25 đ)
Số liệu sau dùng cho câu 1, 2, 3, 4:
Công ty Anh Đào sản xuất sản phẩm M bán với giá 60 ngđ/Sp. Biến phí sản xuất là 40
ngđ/sp. Biến phí tiêu thụ bằng 20% giá bán. Định phí dự kiến hàng năm là 120.000 ngđ/sp
nếu mức tiêu thụ không vượt quá 20.000 sp, nếu nhiều hơn định phí sẽ là 160.000 ngđ
Câu 1: Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm là
a.20.000đ

b.10.000đ

c.8.000đ

d. Số khác

Câu 2: Mức tiêu thụ hòa vốn của sản phẩm M
a.8.000Sp

b.10.000Sp

c.12.500Sp

d.15.000Sp

Câu 3: Mức tiêu thụ cần thiết để đạt mức lợi nhuận mong muốn là 24.00ng/đ
a.10.000sp

b.15.000sp

c.18.000sp

d.20.000

Câu 4: Mức tiêu thụ cần thiết để đạt chỉ tiêu lợi nhuận bằng 5% doanh thu là:
a.24.000 sp

b.32.000 sp

c.40.000 sp

d.48.000 sp

CÂU 5: Kế toán quản trị áp dụng cho tổ chức nào dưới đây:
a. Các DN
b. Các cơ quan quản lý chức năng
c. Các tổ chức nhân đạo, hội nghề nghiêp
d. Tất cả các tổ chức trên

CÂU 6: Nội dung báo cáo kế toán quản trị do:
a. Do luật kinh tế quy định
b. Bộ tài chính quy định
c. Nhà quản trị Dn quy định
d. Kết hợp những yêu cầu trên
CÂU 7: Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị thực hiện chức
năng:
a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
b. Kiểm tra đánh giá
c. Ra quyết định
d. Cho tất cả các chức năng trên
Câu 8: Trong phương trình ước tính chi phí hỗn hợp, Y=ax+b, a là:
a.Tổng định phí của kỳ
b.Biến phí đơn vị
c.Khối lượng
d.Không có câu nào đúng.
Câu 9: .Chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất được xếp vào loại chi phí nào
a.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b.Chi phí nhân công trực tiếp
c.Chi phí sản xuất chung
d.Chi phí khác
Câu 10: Chi phí sản xuất chung bao gồm:
a.Tất cả chi phí sản xuất
b.Chi phí nhân công trực tiếp
c.Chi phí sản xuất gián tiếp.
d.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Câu 11: Nhân viên KTQT giải thích rằng “ sự lựa chọn kết cầu chi phí cho 1 sp, bộ phận
nên dựa vào:
a) Tiêu chuẩn kết cấu chi phí theo từng ngành nghề

b) Tỷ lệ định phí lớn hơn tỷ lệ biến phí
c) Tỷ lê biến phí nhỏ hơn tỷ lệ định phí
d) Chiến lược tình hình thị trường , điều kiện vốn, vật tư. Lao động, máy móc, thiết bị, chi
phí đặc thù mỗi DN
Câu 12: Độ lớn đòn bẩy kinh doanh là tỷ số giữa:
a) Số ...
ÑEÀ THI CUỐI KỲ
Moân thi: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Thôøi gian: 60 phút (Không được sử dụng tài liệu)
Đề: 01
Họ và tên SV: …………………………………………………………….MSSV:………………..
(Không được sử dụng tài liệu, ngoại trừ Bảng Hệ thống tài khoản kế toán DN ban hành theo QĐ 15/2006)
(Lưu ý: Không làm trên đề thi)
TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau: (4đ – Mỗi câu 0,25 đ)
Số liệu sau dùng cho câu 1, 2, 3, 4:
Công ty Anh Đào sản xuất sản phẩm M bán với giá 60 ngđ/Sp. Biến phí sản xuất là 40
ngđ/sp. Biến phí tiêu thụ bằng 20% giá bán. Định phí dự kiến hàng năm là 120.000 ngđ/sp
nếu mức tiêu thụ không vượt quá 20.000 sp, nếu nhiều hơn định phí sẽ là 160.000 ngđ
Câu 1: Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm là
a.20.000đ b.10.000đ
c.8.000đ d. Số khác
Câu 2: Mức tiêu thụ hòa vốn của sản phẩm M
a.8.000Sp b.10.000Sp
c.12.500Sp d.15.000Sp
Câu 3: Mức tiêu thụ cần thiết để đạt mức lợi nhuận mong muốn là 24.00ng/đ
a.10.000sp b.15.000sp
c.18.000sp d.20.000
Câu 4: Mức tiêu thụ cần thiết để đạt chỉ tiêu lợi nhuận bằng 5% doanh thu là:
a.24.000 sp b.32.000 sp
c.40.000 sp d.48.000 sp
CÂU 5: Kế toán quản trị áp dụng cho tổ chức nào dưới đây:
a. Các DN
b. Các cơ quan quản lý chức năng
c. Các tổ chức nhân đạo, hội nghề nghiêp
d. Tất cả các tổ chức trên
Đề thi KTQT - Trang 2
Đề thi KTQT - Người đăng: thuvan2761987-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi KTQT 9 10 129