Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi thanhtamdt93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ và tên SV:………………………
Lớp:…………………STT:………..
Đề thi môn hệ thống thông tin kế toán
Thời gian: 90 phút – Không sử dụng tài liệu
Thí sinh điền đầy đủ tên, số báo danh vào đề thi và nộp lại đề thi cùng với bài thi
Phần 1- Trắc nghiệm: Chọn và ghi câu trả lời đúng vào giấy bài làm (3đ)
1. Câu phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG đối với rủi ro hệ thống
a. Là rủi ro liên quan đến quá trình phát triển hệ thống c.Kế toán bán hàng nhập sai dữ liệu của hóa đơn bán hàng là
rủi ro hệ thống
b. Việc để các nhân viên kế toán sử dụng phần mềm kế
toán không đúng chức năng được cho phép là ví dụ của d. Bán hàng cho khách hàng không có khả năng thanh toán
không phải là rủi ro hệ thống
rủi ro hệ thống
e.Các thủ tục kiểm soát chung hướng tới các rủi ro hệ thống
2. Những câu phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG đối với hệ thống thông tin kế toán
c. Là phần mềm kế toán sử dụng cho công tác kế toán tại đơn vị
a. Là 1 hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý
b. Có thể sử dụng cùng dữ liệu của các hệ thống con d. Hình thức ghi sổ là 1nội dung của HTTT kế toán
e. Câu c và b
khác trong hệ thống thông tin quản lý
3. Một chuỗi các hoạt động liên quan đến quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm hoàn thành sẽ
thuộc chu trình kế toán nào
a. Doanh thu
c. Chi phí
e. Câu a,b,c, d đều sai
b. Tài chính
d. Sản xuất
4. Các vấn đề nào sau đây phải xem xét khi mã hóa các đối tượng
a. Tính duy nhất, sống lâu của bộ mã
c. Mã số nên mô tả 1 số thuộc tính của đối tượng mã hóa
b. Cách thức quản lý đối tượng cần mã hóa
d. Tất cả vấn đề trên
e. Câu a và c
5. Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG đối với lưu đồ chứng từ
c.Biểu tượng hình chữ nhật được sử dụng để mô tả hoạt động
a. Dòng di chuyển chính của lưu đồ là từ trái sang
xử lý thủ công trong lưu đồ
phải, từ trên xuống dưới
b.Kí hiệu biểu diễn chứng từ không thể là điểm kết thúc d. Mỗi cột của lưu đồ là 1 đối tượng bên trong của hệ thống
e.Đối tượng bên ngoài chỉ cho và nhận dữ liệu hay chứng từ
của lưu đồ chứng từ
6. Các chức năng nào sau đây nên được tách biệt khi thiết kế hệ thống kiểm soát môi trường máy tính
a. Phân tích hệ thống, lập trình, nhập liệu
c. Kiểm tra chứng từ, nhập liệu, kiểm soát tập tin dữ liệu
b. Xét duyệt, ghi chép và bảo quản tài sản
d. a,b,c đều đúng
e. a,b đúng
7. Câu phát biểu nào ĐÚNG cho việc nhập các thông tin về 1 khách hàng:
a. Là hoạt động nhập liệu
c. Là hoạt động cập nhật dữ liệu
b. Sẽ lưu trữ ở tập tin chính khách hàng
d.Là hoạt động khai báo
8. Câu phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG
a. Các thủ tục kiểm soát...
1/2
Đề thi môn hệ thống thông tin kế toán
Thời gian: 90 phút – Không sử dụng tài liệu
Thí sinh đin đầy đủ tên, số báo danh vào đề thi và nộp lại đề thi cùng với bài thi
Phần 1- Trắc nghim: Chọn và ghi câu trả lời đúng vào giấy bài làm (3đ)
1.
Câu phát bi
ểu nào sau
đây
KHÔNG ĐÚNG
đ
ối với
ủi ro hệ thống
a. Là rủi ro liên quan đến quá trình phát triển hệ thống
b. Việc để các nhân viên kế toán sử dụng phần mềm kế
toán không đúng chức năng được cho phép là ví dụ của
rủi ro hệ thống
c.Kế toán bán hàng nhập sai dữ liệu của hóa đơn bán hàng là
rủi ro hệ thống
d. Bán hàng cho khách hàng không có khả năng thanh toán
không phải là rủi ro hệ thống
e.Các thủ tục kiểm soát chung hướng tới các rủi ro hệ thống
2
.
Những câu phát biểu nào sau đây
KHÔNG ĐÚNG
đối với
h
ệ thống thông tin kế toán
a. Là 1 hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý
b. Có thể sử dụng cùng dữ liệu của các hệ thống con
khác trong hệ thống thông tin quản lý
c. Là phần mềm kế toán sử dụng cho công tác kế toán tại đơn vị
d. Hình thức ghi sổ là 1nội dung của HTTT kế toán
e. Câu c và b
3
.
Một chuỗi các hoạt động liên quan đến quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm hoàn thành sẽ
thu
c chu trình kế toán nào
a. Doanh thu
b. Tài chính
c. Chi phí e. Câu a,b,c, d đều sai
d. Sản xuất
4
.
Các v
ấn
đ
nào sau
đây ph
i xem xét khi
mã hóa
c đ
ối t
ư
ợng
a. Tính duy nhất, sống lâu của bộ mã
b. Cách thức quản lý đối tượng cần mã hóa
c. Mã số nên mô tả 1 số thuộc tính của đối tượng mã a
d. Tất cả vấn đề trên e. Câu a và c
5
.
Câu nào sau đây
KHÔNG ĐÚNG
đối với
lưu đ
ồ chứng từ
a. Dòng di chuyển chính của lưu đồ là từ trái sang
phải, từ trên xuống dưới
b.Kí hiệu biểu diễn chứng từ không thể là điểm kết thúc
của lưu đồ chứng từ
c.Biểu tượng hình chữ nhật được sử dụng để mô t hoạt động
xử lý thủ công trong lưu đồ
d. Mỗi cột của lưu đồ là 1 đối tượng bên trong của hệ thống
e.Đối tượng bên ngoài chỉ cho và nhận dữ liệu hay chứng từ
6
.
Các chức năng nào sau đâyn được tách biệt khi thiết kế
h
ệ thống
ki
ểm soát môi tr
ư
ờng
máy tính
a. Phân tích hệ thống, lập trình, nhập liệu
b. Xét duyệt, ghi chép và bảo quản tài sản
c. Kiểm tra chứng từ, nhập liệu, kiểm soát tập tin dữ liệu
d. a,b,c đều đúng
e. a,b đúng
7
.
Câu phát biểu nào
ĐÚNG
cho việc
nh
ập các thông tin về 1 khách hà
ng:
a. Là hoạt động nhập liệu
b. Su trữ ở tập tin chính khách hàng
c. Là hoạt động cập nhật dữ liệu
d.Là hoạt động khai báo e. Câu b và d đều đúng
8
.
Câu phát bi
ểu nào sau
đây
KHÔNG ĐÚNG
a. Các th
tục kim soát
đ
ề ra
đ
hạn chế tất cả các r
ủi
ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp
b. Nhận thức của nhà quản lý đối với rủi ro là 1 yếu tố
của môi trường kiểm soát
c. Nguyên t
ắc bất kiêm nhiệm có thể không
đư
c tuân thủ do
chi phí đế thiết lập nó quá cao
d. Rủi ro nghiệp vụ ảnh hưởng đến rủi ro xử lý thông tin
e. Đối chiếu độc lập là thủ tục kim soát phát hiện
9
.
Nh
ững câu phát biểu
ĐÚNG
đ
i với
PHI
ẾU XUẤT KHO
đư
ợc sử dụng
trong chu trình doanh thu:
a.
Đư
ợc lập ra
đ
ể xác nhận tính hợp lệ của nghiệp vụ bán hàng
b. Được lập ra để xác nhận tính có thật của nghiệp vụ bán hàng
c. th
lập sau khi phát hành hóa
đơn
d.Làm căn cứ ghi nhận nợ phải thu khách hàng
e. Câu a, b đều đúng
10.
Vi
c
vi
c chọn
“mã khách hàng” t
ừ 1 danh sách
đ
ã
đư
c khai báo tr
ư
c
trên màn hình n
h
ập hóa
đơn s
đáp
ứng các mục tiêu nào:
a.
D
liệu khách hàng là
chính xác
, đ
ầy
đ
b. Dữ liệu khách hàng là đầy đủ
c.
D
ữ liệu khách hàng là
h
ợp lệ
d. Đầy đủ, hợp lệ, chính xác
e. Dữ liệu khách hàng là chính xác,hợp lệ
Xem tiếp trang sau
Họ và tên SV:………………………
Lớp:…………………STT:………..
Đề thi môn Hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: thanhtamdt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi môn Hệ thống thông tin kế toán 9 10 527