Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn kế toán tài chính

Được đăng lên bởi El'Vi Rock
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 15 lần
i
HO
VA
T~N:
~ap:
sn:
...
KfSKT
.
f3i1
oh
THI
M~N
Kl?
TOAN
TAI
CH~H
(P
1)
Thbi
gian
IHm
bai: 90 phfit
(Chi
sir
dyng
Bgng
h& thbng
tii
khoh
va
nbp lai dl)
I.TRAC NGHI@.M
(4dihrn): Chpn ciu
tr8
lbi
dung "hit vh dhh
dh
"X'
vio
Bhng
tr3
IM
sau
&y:
CEu
1.
Mua chUa td ti&n 1 TSCD hUu hlnh dhng vlo hopt b. Nq431(4312YC6 411
. d
Kh8n~ c$n ghi
dong phdc lqi bhng qOy phdc idi, kg Loin ghi:
C~U
8.
Tmng dc chhg
hl
sau,
Mng
ul
nlo phii dlrm dinh
a.
NdZLLIC641L k&m mog
W
chhg
hl
hoh tobn:
b. NQ 21 lIC6 431(4312)
a.
Hal
ddo
ala ng* b.b
'
c. Ci (a) v8
@)
c. .NdZlLIC6 431(4313) vl NO 431(4312)lC6 331
b.
Ddn djtMng
.
d.l(b8ng c8u n8o dirng
d.
Ng2111C6331vlNq4312JC64313
Cfiu
9.
~ao
hW tmng &oh
mSF
mng gua
vlnh
mua Mng &iqc
Cau
2.
Tqi DN thh khcu hao theo phlrdng pMp duUng th&.
dnh vlo
:
c6
tAi
li@ sau:
a.
Gii
mua da hang
c. Gii bin cJa Mng
b. Chi phi
mua-
d.
m'phi
Mn Mng
-Mire
khfu hao Imng blnh thing cJa TSCD
bien
c6 dau thang 9
Clu 10.
Chi61 kldu hnh toan pMt sinh
d
khau mua hang
thuh phh mimg: ~o.ow.oooa
dqc ghi nhan vlo:
-Tang, gilm TSCD thuOc phh mhg bog thing
9:
a. Doanh thu ai chinh c. Doanh thu bin hang
+
Ngly 7 mua mot nhl xlrimg
cd
NG L.ZXI.000.0004
b. Chi pbi ai chlnh
d.
Chi phi bin hang
TGSDy.20 nlm.
-,
.
Ceu
11.
T(p hop CPSX phat sinh hung
irp
nly ll lW.OM).md
+
Ngly 16 lhanh 19 mot thief hi sin xuft c6 NG l80.000.000Q.
(gbm CPNVLTI 65.000.WOd. CPNClT.15.WO.000d
v<
dl kha'u
hao
(rinh d& d$u thing 9) 179.750.00W.
TGSD~
10
CPSXC 20.000.0006 Tmng kp c6: vat lieu dhng SXSP. hang
hgt cbn
ad
tai xlndnr cu& k$ mrdc 5.000.0006 vl ~hd lieu thu
..
a,...
So'khL hao hh vlo chi phi sin xufi chung Lg:
h8i
ul
qua trlnh
SXSP
nhed uo
t"
gia
I.ooo.~~.
CPSX
dd
dang db kp II.WO.0006
vl
cu&
kp IO.W.0006. Sin phfm
a.
13.500.0006 c. 13.250.0006 hob thlnh tmng
kp:
nh(p kha LOOspvl lieu th~ ngay lGp.
b. 12.500.0006 d. a.b,c: d&u sai T6ng
gia
thank sp ho8n th8nh kong k? Il
CEu3. Chi Nd 3380383NC6 334ohln Anh:
.
%
90.000.WOd
c.
l00.OUO.0006
.
. .
a. Ti&n llrdng phli id ngmi ko dong.
b.
95.CCqXCd d. a,b.c: ddu sai
b. Bio hi& xxl Wi phii
mi
ngl!Ui lao ang..
c. Bio hi& xxl Mi phli nbp cd quan Bio hidm
xH
hoi.
Clu
12
C8ng
ty
S
c6
$6
dl! ngly OIIOL/N cJa TK 139:
d
a,
b, c: deu sai.
IOO.WO.0006. Trong nlm N:
CBu
4.
NhBn TSCD hUu hlnh do ddn
vj
tham gia
lien
doanh
gbp
&.
k&
Mn ghi:
a
Nq'2LLIC64Ll c. No 2111C6 222
b.
Nq4lLIC6211 d. NO 222JC6 41 1
Clu
5.
DN kinh doanh hlng tinh thud GTGT theo phmng phap
khfu
mt
thuC khi xu8 thAnh phnm IBm TSCD phpc
vy
quin 19
DN. khdng phin Anh ken h6a ddn dbng thu&GTGT, vl:
a.
Blng kh8ng chju thu&GTGT
b. 'hub suft thug GTGT
0%
c.
Wu6GTGT dPu vlo bang thu6CTGT d%u ra
d. a, b,
c:
diusai.
'
CAu
6.
Trich tdc chi phi sh chifa 1dn TSCD thuOc phin
xlrdng, k6to&n ghi:
a.
NO 3351Cd 241(2413)
c.
Nd 241(2413)/C6 335
b. Nd
627/C6 335 d. Nq 627/C6241(2413)
Clu 7. N6u TSCD dlr* dau
W
ul
quy phrc lqi, nhlmg lai
sJ
dung
vAo
m!lc dich s6n xu8 kinh doanh. thl bdt Loan chuyCn
ngutin:
a. Nq 4312lC6 4313
c.
Na 431(4313)1C6 411
-
X6a s6 nq phli thu khich hlng T 60.W0.0006, c6 lap dg
&g 50.WO.MMd.
-
X6a
88
nb
phHi thu khach hang K 10.000.d. chlra llp dV
phbng.
-
Cu&
n8m N xic 4nh cac kholn nd phli thu kh6 dbi
c8n
lap
dyphbng 120.WO.OMM.
KbLoin
d
ghi phi1 sinh C6 TK 139 s6
lien:
a. 50.000.MMd c. 60.000.000d
h. 70.000.m d. a,b,c: d&u
sai
Cau 13. Tai 1 DN, c6
rWI
hlnh
v&
hhg
A
nhu sau:
TB~
kho dau tMng
:
r6llrqng 5OWdn vj, ddn gii 1.2006
Nh%p bong thing: mua vlo ngly 10 s6 llrdng KOddn
vi.
ddn
gia 1.5006
Xu* bong Bang: bin vAo ngly 5 s611!gng 400 ddn
vi
v& ngly
I5
sb
ll!qng
4M)
ddn
vi
Tnrbng hpp DN k& toin hang t8n kho theo phlrdng phap kibm
k€ dinh k9, gia tri Mng
A
xufi mng thing dnh theo
LIFO
:
a. 1.050.WOd
c.
1.080.0006
b. 1.040.md d. a.b.c: d&u sai
Đề thi môn kế toán tài chính - Trang 2
Đề thi môn kế toán tài chính - Người đăng: El'Vi Rock
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn kế toán tài chính 9 10 625