Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án ( sưu tầm)

Được đăng lên bởi nhokkon2006
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ và tên:………………………………
Lớp:…………

SBD:…………………

ĐỀ C01
Thời gian làm bài: 60 phút
Hướng dẫn:
Chọn: Đánh chéo X
01 02 03
A
B
x
C
x
X
D
21 22 23
A
B
C
x
x
X
D
41 42 43
A
x
B
C
x
x
D

04

05

x

06

07
X

25

x
26

27

28
x

x

14
x

20

x

x

34

X
37

29
x

30
X

38

39

40
x

x

X

58
X

59

x
x
31

X

32

33

X
x

44
X

13

Chọn lại: Tô đen
15 16 17 18 19
x
x
X

x
x

24

Bỏ chọn: Khoanh tròn
08 09 10 11 12
X
X

x
45

x
46
x

x

47

48

49

x

x

x

50

51

35
x

36
X

x

x

x
52
x

53

54

55
X

56

57

60

x
x

X
x

X

x

x

X

x

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Trái phiếu phát hành là:
A. Khoản đầu tư tài chính.
C. Khoản nợ phải trả.
B. Một khoản tiền mặt.
D. Khoản vốn của chủ sở hữu.
Câu 2. Doanh nghiệp mua một tài sản cố định, giá mua đã có thuế GTGT là 315.000.000 đồng (biết rằng GTGT là 5%) chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển
là 220.000 đồng (trong đó GTGT là 10%) bằng tiền mặt. Chi phí lắp đặt là 400.000 đồng, GTGT là 5% chưa thanh toán. Nguyên giá của tài sản cố định sẽ là?
A. 300.000.000 đồng
B. 315.640.000 đồng
C. 300.600.000 đồng
D. 300.640.000 đồng
Câu 3. Tài khoản “Hao mòn tài sản cố định” là:
A. Tài khoản tài sản.
C. Tài khoản nguồn vốn.
B. Tài khoản điều chỉnh giảm tài sản.
D. Tài khoản điều chỉnh giảm nguồn vốn.
Câu 4. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế:

A. Phân thành 2 loại: tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn.
B. Phân thành 3 loại: tài khoản tài sản, tài khoản nguồn vốn và tài khoản trung gian.
C. Phân thành 4 loại: tài khoản tài sản, tài khoản nguồn vốn, tài khoản doanh thu và tài khoản chi phí.
D. Phân thành 3 loại: tài khoản chủ yếu, tài khoản điều chỉnh và tài khoản nghiệp vụ.
Câu 5. Nghiệp vụ “Mua chịu vật liệu nhập kho” có được ghi vào sổ kế toán không? Theo nguyên tắc nào?
A. Không, theo nguyên tắc thận trọng
C. Có, theo nguyên tắc cơ sở dồn tích
B. Có, theo nguyên tắc trọng yếu
D. Có, theo nguyên tắc phù hợp
Câu 6. Kế toán tổng hợp sử dụng thước đo:
A. Hiện vật.
B. Giá trị.
C. Giá trị và hiện vật.
D. Giá trị, hiện vật và thời gian lao động.
Câu 7. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua một tài sản cố định giá mua 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền vận chuyển lắp đặt
1.000.000đ, thuế GTGT 5%. Vậy nguyên giá của tài sản cố định là
A. 11.000.000đ
B. 11.500.000đ
C. 12.500.000đ
D. 12.550.000đ
Câu 8. Nếu phân loại sổ kế toán theo cách ghi chép thì sổ cái thuộc loại
A. Sổ ghi chép theo thứ tự thời gian
C. Sổ ghi chép theo hệ thống
B. Sổ liên hợp
D. Sổ chi tiết
Câu 9. Có số liệu như sau: tồn kho ...
Họ và tên:………………………………
Lớp:………… SBD:…………………
ĐỀ C01
Thời gian làm bài: 60 phút
Hướng dẫn:
Chọn: Đánh chéo X Bỏ chọn: Khoanh tròn Chọn lại: Tô đen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A X X X x x x X
B x x x
C x X x x x x x x
D x X
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A x x X x X x
B X X x x
C x x X x x x x X
D x x
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
A x X x x X X
B x
C x x x x x x X
D x X x x X x
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Trái phiếu phát hành là:
A. Khoản đầu tư tài chính. C. Khoản nợ phải trả.
B. Một khoản tiền mặt. D. Khoản vốn của chủ sở hữu.
Câu 2. Doanh nghiệp mua một tài sản cố định, giá mua đãthuế GTGT là 315.000.000 đồng (biết rằng GTGT là 5%) chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển
là 220.000 đồng (trong đó GTGT là 10%) bằng tiền mặt. Chi phí lắp đặt là 400.000 đồng, GTGT là 5% chưa thanh toán. Nguyên giá của tài sản cố định sẽ là?
A. 300.000.000 đồng B. 315.640.000 đồng C. 300.600.000 đồng D. 300.640.000 đồng
Câu 3. Tài khoản “Hao mòn tài sản cố định” là:
A. Tài khoản tài sản. C. Tài khoản nguồn vốn.
B. Tài khoản điều chỉnh giảm tài sản. D. Tài khoản điều chỉnh giảm nguồn vốn.
Câu 4. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế:
Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án ( sưu tầm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án ( sưu tầm) - Người đăng: nhokkon2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án ( sưu tầm) 9 10 747