Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi npduc93-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Phần A: Tổng quan về Ngân Hàng và KTNH : 27 câu
Câu 1.Trong hạch toán kế toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên t ắc nào quan tr ọng nh ất?
A)

Hạch toán chuyển khoản, trích tiền từ tài kho ản ng ười ph ải trả sang tài kho ản ng ười được h ưởng.

B)

Chính xác cao, kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp.

C)

Ghi nợ trước, Có sau; thực hiện nguyên tắc có tiền thì mới được chi tr ả

D)

Ghi có trước, nợ sau; bảo đảm cho người được hưởng có tiền để ho ạt động

Câu 2. Ngân hàng thương mại có những chức năng gì?
A) Nhận tiền gửi và cho vay
B) Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và thanh toán
C) Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
D) Tạo tiền, thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng
Câu 3. Trong 4 chức năng của NHTM chức năng nào quan trọng.
A) Cả 4 chức năng.
B) Tín dụng
C) Thanh toán
D) Tạo tiền
Câu 4: Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại, nguồn nào là chủ y ếu và chiếm t ỷ trọng
lớn nhất?
A) Vốn huy động
B)

Vốn liên doanh liên kết

C)

Vốn vay của các ngân hàng bạn trong nước và vay nước ngoài

D)

Vốn chủ sở hữu, cổ phần, Nhà nước cấp

Câu 5: Theo đối tượng khách hàng người ta chia ra các loại NH nào?
A) NH đa năng, NH chuyên môn hoá
B) NH Nông nghiệp, NH Công thương
C) NH bán buôn, NH bán lẻ
D) NH Ngoại thương, NH Đầu tư
Câu 6. Theo phạm vi nghiệp vụ người ta chia NHTM thành những lo ại nào?
A) NH Công thương, Ngoại thương, Nông nghiệp
B) NH bán buôn, NH bán lẻ
C) NH quốc doanh, NH cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng n ước ngoài t ại Vi ệt nam.
D) NH đa năng, NH chuyên môn hoá.

Câu 7. NH chính sách khác NH thương mại ở những điểm nào là chủ y ếu?
A) NH chính sách không cho vay ng ắn hạn, NHTM cho vay ng ắn h ạn là chính.
B) NH chính sách là NH quốc doanh không có NH c ổ ph ần, NHTM thì có đủ lo ại
C) NH chính sách thuộc Chính phủ, NHTM thuộc NH trung ương
D) NH chính sách hoạt động không vì mục đích l ợi nhu ận mà theo m ục tiêu riêng c ủa Chính ph ủ,
NHTM vì mục tiêu an toàn nhưng trước hết là lợi nhuận.

Câu 8. Nguyên tắc nào của kế toán ngân hàng đảm bảo cho sự an toàn vốn cho ngân hàng.
A) Kịp thời, cập nhật.
B)

Ghi nợ trước, có sau.

C)

Chính xác cao.

D)

Không ghi nhiều nợ, nhiều có.

Câu 9. Đặc điểm nào của kế toán ngân hàng đảm bảo an toàn vốn cho các doanh nghiệp?
A) Kịp thời, cập nhật. Tạo điều kiện cho người hưởng có vốn ho ạt động.
B)

Chính xác cao. Không ảnh hưởng đến bên chi trả và bên thụ h ưởng.

C)

Không ghi nhiều nợ, nhiều có. Làm ảnh hưởng đến quá tr...
THI TR C NGHI M LÝ THUY T K TOÁN NGÂN HÀNGĐỀ
Ph n A: T ng quan v Ngân Hàng và KTNH : 27 câu
Câu 1.Trong h ch toán k toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên t c nào quan tr ng nh t? ế
A) H ch toán chuy n kho n, trích ti n t tài kho n ng i ph i tr sang tài kho n ng i c h ng. ườ ườ đượ ưở
B) Chính xác cao, ki m soát c ho t ng c a các doanh nghi p. đượ độ
C) Ghi n tr c, Có sau; th c hi n nguyên t c có ti n thì m i c chi tr ướ ớ đượ
D) Ghi có tr c, n sau; b o m cho ng i c h ng có ti n ho t ngướ đả ườ đượ ưở để độ
Câu 2. Ngân hàng th ng m i có nh ng ch c n ng gì?ươ ă
A) Nh n ti n g i và cho vay
B) Ho t ng trong l nh v c ti n t và thanh toán độ ĩ
C) T ch c thanh toán không dùng ti n m t
D) T o ti n, thanh toán, tín d ng và cung ng d ch v ngân hàng
Câu 3. Trong 4 ch c n ng c a NHTM ch c n ng nào quan tr ng. ă ă
A) C 4 ch c n ng. ă
B) Tín d ng
C) Thanh toán
D) T o ti n
Câu 4: Các ngu n v n c a ngân hàng th ng m i, ngu n nào là ch y u và chi m t tr ng ươ ế ế
l n nh t?
A) V n huy ng độ
B) V n liên doanh liên k t ế
C) V n vay c a các ngân hàng b n trong n c và vay n c ngoài ướ ướ
D) V n ch s h u, c ph n, Nhà n c c p ướ
Câu 5: Theo i t ng khách hàng ng i ta chia ra các lo i NH nào?đố ượ ườ
A) NH a n ng, NH chuyên môn hoáđ ă
B) NH Nông nghi p, NH Công th ng ươ
C) NH bán buôn, NH bán l
D) NH Ngo i th ng, NH u t ươ Đầ ư
Câu 6. Theo ph m vi nghi p v ng i ta chia NHTM thành nh ng lo i nào? ườ
A) NH Công th ng, Ngo i th ng, Nông nghi pươ ươ
B) NH bán buôn, NH bán l
C) NH qu c doanh, NH c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t nam. ướ
D) NH a n ng, NH chuyên môn hoá.đ ă
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - Người đăng: npduc93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 9 10 239