Ktl-icon-tai-lieu

ĐIểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông tư 123

Được đăng lên bởi hangvihp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Điểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông tư
123/2012/TT-BTC
Điểm
mới
về
thuế
TNDN
năm
2013
theo
thông
tư
123/2012/TT-BTC
ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ SỐ 123/2012/TT-BTC NGÀY 27/07/2012 SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 130/2008/TTBTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
(Kèm theo công văn số 2967 /TCT-CS ngày 17 /8/2012 của Tổng cục Thuế)
1.
Chuyển
đổi
kỳ
tính
thuế
TNDN:
Tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định kỳ tính thuế của doanh nghiệp được xác định theo năm dương
lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo
năm
tài
chính
áp
dụng.
Để hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN Thông tư số 123/2012/TT-BTC đã quy định:
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ
tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm
chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp mà có thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm
chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất phổ thông của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng
ưu
đãi
thuế
sang
năm
tiếp
theo.
Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 áp dụng theo năm dương lịch,
đầu năm 2012 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ
tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2012) được tính từ ngày 01/01/2012 đến hết
ngày 31/03/2012 (3 tháng), kỳ tính thuế TNDN năm tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày
31/03/2013.
Ví dụ 2: Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 2
năm, giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm tiếp theo), năm 2009 bắt đầu được miễn thuế thì DN A sẽ hưởng ưu
đãi thuế như sau (miễn thuế năm 2009, 2010; giảm 50% thuế năm 2011, 2012, 2013).
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2012 thì doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN năm chuyển đổi và năm tính thuế tiếp theo (năm tài chính 2012 từ
1/4/2012
đến
31/3/2013).
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn không hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN đối với kỳ tính thuế TNDN
năm chuyển đổi 2012 (kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2012 kê khai nộp thuế theo mức thuế suất phổ thông) thì
doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN năm tài chính 2012 (từ 1/4/2012 đến 31/3/2013) và năm tài...
Điểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông tư
123/2012/TT-BTC
Điểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông 123/2012/TT-BTC
ĐIỂM MỚI THÔNG SỐ 123/2012/TT-BTC NGÀY 27/07/2012 SO VỚI THÔNG SỐ 130/2008/TT-
BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
(Kèm theo công văn số 2967 /TCT-CS ngày 17 /8/2012 của Tổng cục Thuế)
1. Chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN:
Tại Thông s 130/2008/TT-BTC quy định kỳ tính thuế của doanh nghiệp được c định theo năm dương
lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo
năm tài chính áp dụng.
Để hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN Thông số 123/2012/TT-BTC đã quy định:
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ
tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm
chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ nh thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm
chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc np thuế theo mức thuế suất phổ thông của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng
ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.
d1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 áp dụng theo năm dương lịch,
đầu năm 2012 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ
tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2012) được nh từ ngày 01/01/2012 đến hết
ngày 31/03/2012 (3 tháng), kỳ tính thuế TNDN m tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày
31/03/2013.
dụ 2: Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 2
năm, giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm tiếp theo), năm 2009 bắt đầu được miễn thuế thì DN A sẽ hưởng ưu
đãi thuế như sau (miễn thuế năm 2009, 2010; giảm 50% thuế năm 2011, 2012, 2013).
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2012 thì doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN năm chuyển đổi năm tính thuế tiếp theo (năm tài chính 2012 từ
1/4/2012 đến 31/3/2013).
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn không hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN đối với kỳ tính thuế TNDN
năm chuyển đổi 2012 (kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2012 khai nộp thuế theo mức thuế suất ph thông) thì
doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN năm tài chính 2012 (từ 1/4/2012 đến 31/3/2013) năm tài chính
2013 (từ 1/4/2013 đến 31/3/2014).
Trước: chưa quy định
2. Xác định thu nhập tính thuế:
Tại Thông số 123/2012/TT-BTC đã hướng dẫn bổ sung: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động
sản; chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển
nhượng quyền thực hiện d án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định
của pháp luật phải hạch toán riêng để khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25%, không
được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản
xuất kinh doanh khác.
Trường hợp doanh nghiệp các hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án (không gắn
liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển
nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật thì được trừ lãi, lỗ của
các hoạt động này với nhau.
3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế :
a/ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản mà bên thuê trả tiền trước cho nhiều
năm:
Tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC đã sửa đổi việc quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với
hoạt động cho thuê tài sản bên thuê trả tiền trước cho nhiều m như sau :
Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê tr từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp n thuê tr
tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để nh thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc
được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
Doanh nghiệp n cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí,
ĐIểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông tư 123 - Trang 2
ĐIểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông tư 123 - Người đăng: hangvihp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐIểm mới về thuế TNDN năm 2013 theo thông tư 123 9 10 982