Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

Được đăng lên bởi Bồ Công Anh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

1.

Ngày 01/01
1a. Nhập kho NVLC (VCT)
Nợ TK 1521: 40.000.000
Nợ TK 133: 4.000.000
Có TK 331: 9.000.000
Có TK 112: 35.000.000
1b. Chi phí vận chuyển NVLC:
Nợ TK 1521: 5.00.000
Nợ TK 133: 50.000
Có TK 111: 550.000
Đơn giá NVLC ngày 01/01:
40.000 .000+500.000
8.000

2.

Ngày 02/01
2.a: Nhập kho NVLP (CM)
Nợ TK 1522: 3.780.000
Nợ TK 133: 378.000
Có TK 112: 4.158.000
2.b: Chi phí vận chuyển NVLP :
Nợ TK 1522: 2.00.000
Nợ TK 133 : 20.000
Có TK 111: 220.000
Đơn giá NVLP ngày 02/01:
3.780 .000+200.000
270

3.

=5.026,5 (đồng/mét)

= 14.741 (đồng / cuộn)

Ngày 01/01:
3.a: Nhập kho dụng cụ (DC)
Nợ TK 153: 5.060.000
Nợ TK 133: 506.000
Có TK 331: 5.566.000
3b. Chi phí vận chuyển dụng cụ:
Nợ TK 153: 250.000
Nợ TK 133: 25.000
Có TK 111: 275.000

Đơn giá dụng cụ:

5.060 .000+250.000
= 23.087 (đồng / Chiếc)
230

4.

Ngày 04/01:
4a. Phản ánh giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632: 105.000 x 500 = 52.500.000
Có TK 157: 52.500.000
4b. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm:
Nợ TK 131: 71.500.000
Có TK 511: 130.000 x 500 = 65.000.000
Có TK 333: 65.000.000 x 10% = 6.500.000

Ngày 05/01
Nợ TK 141: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
6. Ngày 07/01:
Nợ TK 331: 60.000.000
Có TK 112: 60.000.000
7. Ngày 08/01:
Nợ TK 112: 71.500.000
Có TK 131: 71.500.000
8. Ngày 09/01:
Nợ TK 111: 7.000.000
Có TK 131: 7.000.000
9. Ngày 11/01:
Nợ TK 621: 26.380.000
Có TK 152: 26.380.000
( Có TK 1521: 500 x 47.000 = 23.500.000
Có TK 1522: 180 x 16.000 = 2.880.000 )
10. Ngày 12/01:
10a. Nợ TK 142: 2.520.000
Có TK 153: 120 x 21.000 = 2.520.000
10b. Nợ TK 627: 630.000
Có TK 142: 630.000
11. Ngày 13/01:
Nợ TK 331: 30.000.000
Nợ TK 311: 5.000.000
Có TK 112: 35.000.000
12. Ngày 20/01:
5.

Nợ TK 627: 700.000
Nợ TK 641: 300.000
Nợ TK 642: 300.000
Có TK 111: 1.300.000
13. Ngày 22/01:
Nợ TK 627: 2.500.000
Nợ TK 641: 1.500.000
Nợ TK 642: 1.000.000
Có TK 214: 5.000.000
14. Ngày 23/01:
Nợ TK 622: 40.000.000
Nợ TK 627: 20.000.000
Nợ TK 641: 25.000.000
Nợ TK 642: 28.000.000
Có TK 334: 113.000.000
15. Ngày 24/01:
Nợ TK 622: 40.000.000 x 24% = 9.600.000
Nợ TK 627: 20.000.000 x 24% = 4.800.000
Nợ TK 641: 25.000.000 x 24% =6.000 .000
Nợ TK 642: 28.000.000 x 24% = 6.720.000
Nợ TK 334: 115.000.000 x 10,5% = 12.075.000
Có TK 338: 39.195.000
( Có TK 3382: 2% x 115.000.000 = 2.300.000
Có TK 3383: 26% x 115.000.000 = 29.900.000
Có TK 3384: 4,5% x 115.000.000 = 5.175.000
Có TK 3389: 2% x 115.000.000 = 2.300.000 )
16. Ngày 25/01:
Nợ TK 214: 250.000.000
Có TK 211: 250.000.000
17. Ngày 26/01:
Nợ TK 641: 5.000.00...
ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH
1. Ngày 01/01
1a. Nhập kho NVLC (VCT)
Nợ TK 1521: 40.000.000
Nợ TK 133: 4.000.000
Có TK 331: 9.000.000
Có TK 112: 35.000.000
1b. Chi phí vận chuyển NVLC:
Nợ TK 1521: 5.00.000
Nợ TK 133: 50.000
Có TK 111: 550.000
Đơn giá NVLC ngày 01/01:
40.000 .000+500.000
8.000
=5.026,5 (đồng/mét)
2. Ngày 02/01
2.a: Nhập kho NVLP (CM)
Nợ TK 1522: 3.780.000
Nợ TK 133: 378.000
Có TK 112: 4.158.000
2.b: Chi phí vận chuyển NVLP :
Nợ TK 1522: 2.00.000
Nợ TK 133 : 20.000
Có TK 111: 220.000
Đơn giá NVLP ngày 02/01:
3.780 .000+200.000
270
= 14.741 (đồng / cuộn)
3. Ngày 01/01:
3.a: Nhập kho dụng cụ (DC)
Nợ TK 153: 5.060.000
Nợ TK 133: 506.000
Có TK 331: 5.566.000
3b. Chi phí vận chuyển dụng cụ:
Nợ TK 153: 250.000
Nợ TK 133: 25.000
Có TK 111: 275.000
ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH - Người đăng: Bồ Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 9 10 244