Ktl-icon-tai-lieu

Định khoản NV Tín Dụng

Được đăng lên bởi caongocsoquan@gmail.com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ
TÍN DỤNG

NHÓM LỚP NHEK11

TÌNH HUỐNG 1
 Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệu








thời hạn 3 tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng
tháng, vốn gốc trả cuối kỳ. Ngân hàng xác định giá trị tài
sản thế chấp (bất động sản) là 150 triệu. Diễn biến khoản
vay này như sau:
Ngày 18/4/2005 và 18/5/2005 khách hàng thanh toán lãi đầy
đủ
Ngày 18/6/2005 khách hàng không thanh toán
Ngày 1/8/2005 xác định khoản nợ không có khả năng thu
hồi, thoả thuận gán nợ tài sản đã thế chấp
Ngày 10/9 bán tài sản thu được 110 triệu
Trình bày bút toán có liên quan đến khoản cho vay trên,
biết rằng ngân hàng trích lập dự phòng vào thời điểm cuối
quý

HẠCH TOÁN
-Ngày

18/3/2005 giải ngân
Nợ 2111.DNX
100.000.000
Có 1011
100.000.000
Đồng thời nhập 994(tài sản thế chấp) 150.000.000
-Ngày 18/4/2005 thu lãi
Do vốn gốc trả cuối kỳ nên lãi trả đều mỗi tháng là:
100.000.000*1,2% = 1.200.000
Nợ 1011
1.200.000
Có 702
1.200.000
-Ngày 18/5/2005 thu lãi
Nợ 1011
1.200.000
Có 702
1.200.000

-Ngày 18/6/2005 khách hàng không trả lãi, theo dõi
ngoài bảng
Ghi nhập 941(lãi vay quá hạn chưa thu được
bằng VNĐ)
1.200.000
-Ngày 29/6/2005 đã qua thời gian quá hạn mà khách
hàng vẫn chưa thanh toán, chuyển nợ loại 2 ( nợ
cần chú ý)
Nợ 2112.DNX
100.000.000
Có 2111.DNX
100.000.000

-Ngày 30/6/2005: Thời điểm ngân hàng trích lập dự phòng theo
quy định của ngân hàng nhà nước
+
xác định loại nợ là nợ loại 2 (nợ cần chú ý)
+
trích dự phòng:
Dự phòng cụ thể = (giá trị khoản nợ-giá trị tài sản bảo đảm)*tỷ lệ
trích
=(100.000.000-150.000.000*50%)*5% = 1.250.000
Ghi chú: giá trị tài sản bảo đảm bằng 50%giá trị ghi trên hợp
đồng
Dự phòng chung= 0,75%* tổng giá trị nợ
=0,75% * 100.000.000 = 750.000
Tổng số trích lập dự phòng là 1.250.000 + 750.000 = 2.000.000
Nợ 8822
2.000.000
Có 219
2.000.000

-Ngày 1/8/2005 đã xác định được khoản nợ không có khả năng thu
hồi, chuyển nợ loại 5 (nợ có khả năng mất vốn)
Nợ 2115.DNX
100.000.000
Có 2112.DNX
100.000.000
-Khách hàng đã thoả thuận gán nợ tài sản thế chấp,trong khi chờ
xử lý
Xuất 994
150.000.000
Nhập 995(tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý) 150.000.000
Nợ 387
101.200.000
Có 2115.DNX
100.000.000
Có 702
1.200.000
Xuất 941(lãi vay quá hạn chưa thu được)
1.200.000

Ngày 10/8/2005 phát mại tài sản, chỉ thu được
101 triệu, bù đắp chi phí bằng nguồn dự
phòng
Nợ 1011
101.000.000
Nợ 219
200.000
Có 387
101.200.000
Đồng thời xuất 995
150.000.000

TÌNH HUỐNG 7
 Ngày 4/5/2007,Ngân hàng đồng ý đơn xin vay vốn

của khách hàng ...
ĐỊNH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ
TÍN DỤNG
NHÓM LỚP NHEK11
Định khoản NV Tín Dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định khoản NV Tín Dụng - Người đăng: caongocsoquan@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Định khoản NV Tín Dụng 9 10 797