Ktl-icon-tai-lieu

Định nghĩa Tiền tệ

Được đăng lên bởi babie.venus
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 10472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng
hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người
đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá
trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ... Tiền là một chuẩn
mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Thông qua việc
chứng thực các giá trị này dưới dạng của một vật cụ thể (thí dụ như tiền giấy hay tiền
kim loại) hay dưới dạng văn bản (dữ liệu được ghi nhớ của một tài khoản) mà hình
thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng công nhận trong một vùng phổ
biến nhất định. Một phương tiện thanh toán trên nguyên tắc là dùng để trả nợ. Khi là
một phương tiện thanh toán tiền là phương tiện trao đổi chuyển tiếp vì hàng hóa hay
dịch vụ không thể trao đổi trực tiếp cho nhau được.
Người ta cũng có thể nhìn tiền như là vật môi giới, biến việc trao đổi trực tiếp hàng hóa
và dịch vụ, thường là một trao đổi phải mất nhiều công sức tìm kiếm, thành một sự trao
đổi có 2 bậc.
Tiền thường được nghiên cứu trong các lý thuyết về kinh tế quốc dân nhưng cũng
được nghiên cứu trong triết học và xã hội học.

Định nghĩa
Tiền ra đời từ nhu cầu kinh tế thực tế của loài người khi mà nền sản xuất đạt đến một
trình độ nhất định và con người đã có thể tự do đi lại trong một phạm vi lãnh thổ rộng
lớn. Khi đó, thay vì phải chuẩn bị hành lý cồng kềnh cho chuyến đi dài ngày, con người
chỉ cần mang theo một lượng nhỏ kim loại quý hoặc tiền được ưa chuộng ở nhiều nơi
để đổi cho mình những nhu yếu phẩm cần thiết. Từ đó các hoạt động thương mại đã ra
đời, tiền tệ được quy ước và ban hành, quản lý bởi nhà nước. Đổi lại, nhà nước có
quyền thu thuế từ các hoạt động thương mại. Nói một cách chặt chẽ thì tiền chỉ là
những gì mà luật pháp bắt buộc phải công nhận là một phương tiện thanh toán.
Trong kinh tế học, có một số khái niệm về tiền.
Tiền mặt: là tiền dưới dạng tiền giấy và tiền kim loại.
 Tiền gửi: là tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân gửi vào ngân hàng thương
mại nhằm mục đích phục vụ các thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng có thể dễ
dàng chuyển thành tiền mặt.
 Chuẩn tệ: là những tài sản có thể dễ dàng chuyển thành tiền, chẳng hạn như
trái phiếu, kỳ phiéu, hối phiếu, tiền tiết kiệm, ngoại tệ.
Hình thành


Tiền hình thành như một phương tiện trao đổi đa năng để đơn giản hóa thương mại.
Nếu như trước kia tiền thường được kiên kết với các phương tiện trao đổi hiện thực có
giá trị thí dụ nh...
Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng
hóadịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người
đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá
trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ... Tiền là một chuẩn
mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóadịch vụ. Thông qua việc
chứng thực các giá trị này dưới dạng của một vật cụ thể (thí dụ như tiền giấy hay tiền
kim loại) hay dưới dạng văn bản (dữ liệu được ghi nhớ của một tài khoản) mà hình
thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng công nhận trong một vùng phổ
biến nhất định. Một phương tiện thanh toán trên nguyên tắc là dùng để trả nợ. Khi là
một phương tiện thanh toán tiền là phương tiện trao đổi chuyển tiếp vì hàng hóa hay
dịch vụ không thể trao đổi trực tiếp cho nhau được.
Người ta cũng có thể nhìn tiền như là vật môi giới, biến việc trao đổi trực tiếp hàng hóa
và dịch vụ, thường là một trao đổi phải mất nhiều công sức tìm kiếm, thành một sự trao
đổi có 2 bậc.
Tiền thường được nghiên cứu trong các lý thuyết về kinh tế quốc dân nhưng cũng
được nghiên cứu trong triết họcxã hội học.
Định nghĩa
Tiền ra đời từ nhu cầu kinh tế thực tế của loài người khi mà nền sản xuất đạt đến một
trình độ nhất định và con người đã có thể tự do đi lại trong một phạm vi lãnh thổ rộng
lớn. Khi đó, thay vì phải chuẩn bị hành lý cồng kềnh cho chuyến đi dài ngày, con người
chỉ cần mang theo một lượng nhỏ kim loại quý hoặc tiền được ưa chuộng ở nhiều nơi
để đổi cho mình những nhu yếu phẩm cần thiết. Từ đó các hoạt động thương mại đã ra
đời, tiền tệ được quy ước và ban hành, quản lý bởi nhà nước. Đổi lại, nhà nước có
quyền thu thuế từ các hoạt động thương mại. Nói một cách chặt chẽ thì tiền chỉ là
những gì mà luật pháp bắt buộc phải công nhận là một phương tiện thanh toán.
Trong kinh tế học, có một số khái niệm về tiền.
Tiền mặt: là tiền dưới dạng tiền giấy và tiền kim loại.
Tiền gửi: là tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân gửi vào ngân hàng thương
mại nhằm mục đích phục vụ các thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng có thể dễ
dàng chuyển thành tiền mặt.
Chuẩn tệ: là những tài sản có thể dễ dàng chuyển thành tiền, chẳng hạn như
trái phiếu, kỳ phiéu, hối phiếu, tiền tiết kiệm, ngoại tệ.
Hình thành
Tiền hình thành như một phương tiện trao đổi đa năng để đơn giản hóa thương mại.
Nếu như trước kia tiền thường được kiên kết với các phương tiện trao đổi hiện thực có
giá trị thí dụ như đồng tiền bằng vàng thì tiền ngày nay thông thường là từ vật liệu mà
chính nó không có giá trị (tiền giấy). Trong trao đổi quốc tế người ta gọi các loại tiền
khác nhau làtiền tệ. Giá trị của tiền hình thành từ trị giá đối ứng mà tiền đại diện cho
Định nghĩa Tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định nghĩa Tiền tệ - Người đăng: babie.venus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Định nghĩa Tiền tệ 9 10 260