Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kế toán

Được đăng lên bởi Khánh Linh
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm nghiên cứu

1

Lớp 09DKKT3

LỜI MỞ ĐẦU
Kiểm toán đã hình thành và phát triển từ thế kỉ XV, ở Châu Âu, cùng với sự phát
triển của kinh doanh, người ta thấy xuất hiện một vấn đề mới đó chính là gian lận tài
chính. Từ đó xuất hiện sự cần thiết của kiểm toán để điều tra nhằm làm sáng tỏ những
mối quan hệ tài chính, với mục đích phát hiện tác giả của những cuộc phá sản gian
lận.
Ở Việt Nam, từ những năm 90 sau khi chuyển đổi cơ chế kinh tế, Kiểm toán độc
lập Nhà nước và Kiểm toán độc lập được hình thành. Từ tháng 5 năm 1991cho đến
nay kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 21 năm. Tuy không phải là một
thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp
quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển
kinh tế.
Với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của kiểm toán đòi hỏi phải xây dựng
một hệ thống chuẩn mực làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Kiểm toán. Do
đó, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa trên những
kinh nghiệm của quốc tế và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Từ năm 1999 đến năm
2005, Bộ Tài chính đã ban hành 38 chuẩn mực kiểm toán trong 7 đợt.
Sự ra đời của hệ thống chuẩn mực kiểm toán đã đóng góp vai trò quan trọng cho
sự phát triển của hoạt động kiểm toán Việt Nam. Là nền tảng lý luận có chức năng
hướng dẫn cho hoạt động kiểm toán. Nhưng mặt khác khi áp dụng Hệ thống chuẩn
mực kiểm toán Việt Nam thì nó lại cho ta thấy những vấn đề còn thiếu sót và hạn chế
của hệ thống chuẩn mực. Vì vậy, chúng ta cần phải hoàn thiện hệ thống chuẩn mực
kiểm toán hơn nữa. Và đó là những vấn đề trong đề tài “Hệ thống chuẩn mực Kiểm
toán Việt Nam” mà nhóm chúng em đã nghiên cứu và tìm hiểu.
Nội dung đề tài ngoài Lời mở đầu và Lời cảm ơn gồm ba phần chính sau:
Phần I: Tổng quan về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Phần II: Thực trạng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Phần III: Ý kiến, giải pháp hoàn thiện Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Vì thời gian nghiên cứu không nhiều nên có thể không tránh được những sai sót.
Nhóm chúng em mong nhận được sự hướng dẫn thêm của quý thầy cô.
Chân thành cảm ơn!

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

GVHD: TS. Dương Thị Mai Hà Trâm

Nhóm nghiên cứu

2

Lớp 09DKKT3

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM
TOÁN VIỆT NAM
1.1 Kiểm toán là gì?

- Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được
kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với
những chuẩn mự...
Nhóm nghiên cứu 1 Lớp 09DKKT3
LỜI MỞ ĐẦU
Kiểm toán đã hình thành phát triển từ thế kỉ XV, Châu Âu, cùng với sự phát
triển của kinh doanh, người ta thấy xuất hiện một vấn đề mới đó chính gian lận tài
chính. Từ đó xuất hiện sự cần thiết của kiểm toán để điều tra nhằm làm sáng tỏ những
mối quan h tài chính, với mục đích phát hiện c giả của những cuộc phá sản gian
lận.
Việt Nam, từ những năm 90 sau khi chuyển đổi chế kinh tế, Kiểm toán độc
lập Nhà nước Kiểm toán độc lập được hình thành. Từ tháng 5 m 1991cho đến
nay kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 21 năm. Tuy không phải là một
thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã đang những đóng góp
quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển
kinh tế.
Với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của kiểm toán đòi hỏi phải xây dựng
một hệ thống chuẩn mực làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Kiểm toán. Do
đó, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa trên những
kinh nghiệm của quốc tế hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Từ năm 1999 đến năm
2005, Bộ Tài chính đã ban hành 38 chuẩn mực kiểm toán trong 7 đợt.
Sự ra đời của hệ thống chuẩn mực kiểm toán đã đóng góp vai trò quan trọng cho
sự phát triển của hoạt động kiểm toán Việt Nam. nền tảng luận chức năng
hướng dẫn cho hoạt động kiểm toán. Nhưng mặt khác khi áp dụng Hệ thống chuẩn
mực kiểm toán Việt Nam thì nó lại cho ta thấy những vấn đề còn thiếu sót và hạn chế
của h thống chuẩn mực. vậy, chúng ta cần phải hoàn thiện hệ thống chuẩn mực
kiểm toán hơn nữa. đó những vấn đề trong đềi “Hệ thống chuẩn mực Kiểm
toán Việt Nam” mà nhóm chúng em đã nghiên cứu và tìm hiểu.
Nội dung đề tài ngoài Lời mở đầu và Lời cảm ơn gồm ba phần chính sau:
Phần I: Tổng quan về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Phần II: Thực trạng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Phần III: Ý kiến, giải pháp hoàn thiện Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
thời gian nghiên cứu không nhiều nên thể không tránh được những sai sót.
Nhóm chúng em mong nhận được sự hướng dẫn thêm của quý thầy cô.
Chân thành cảm ơn!
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam GVHD: TS. Dương Thị Mai Hà Trâm
Đồ án kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kế toán - Người đăng: Khánh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án kế toán 9 10 243