Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Hương Trương
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2720 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Đồ án môn học Nguyên lý kế toán
Mở đầu
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển xã hội loài
người. Quá trình sản xuất chính là họa động tự giác và có ý thức của con người
nhằm biến các vật thể tự nhiên thành vật phẩm có ích phục vụ mình. Để thực
hiện được liên tục và có hiệu quả cần có định hướng quản trị sản xuất và phải
thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các
thông tin được cung cấp qua bộ phận hạch toán kế toán của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán phản ánh và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác về quản
trị sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng các yếu tố của quá trình tái
sản xuất. Từ đó, giúp các nhà quản lý nắm bắt tình hình thực tế hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đúng đắn giúp doanh
nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn.
Bất cứ một nhà quản trị nào đều cần phải có một sự hiểu biết cặn kẽ và chi
tiết về kế toán. Hạch toán kế toán cung vấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
nhất mà bất kỳ người làm nghề kế toán nào cũng cần phải biết. Vì vậy hạch toán
kế toán là môn học rất quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế nói
chung và chuyên ngành kế toán nói riêng.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học mỗi sinh viên đều đã nắm
vững được những nguyên tắc chung nhất trong quá trình hạch toán kế toán các
hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện đồ án môn
học là không thể thiêud để sinh viên có thể tổng hợp lại những kiến thức đã được
cung cấp, từ đó có thể hiều đúng hơn, sâu hơn và sát với thực tế hơn về hạch
toán kế toán.Đồ án môn học nguyên lý kế toán nhằm giúp sinh viên có thể đào
sâu, nắm vững kiến thức kế toán và vận dụng các phương pháp kế toán vào thực

1

Lớp KTDN – K52

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

hành công tác kế toán trong hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp. Qua đó,
sinh viên chuyên ngành kế toán có thể dễ dàng thu nhận kiến thức của môn học
kế toán tài chính và nắm bắt được các chu trình của công tác kế toán trong thực
tế.
Trong phạm vi của đồ án môn học nguyên lý kế toán, em sẽ trình bày
những hiểu biết cơ bản nhất và chung nhất về môn học ”Nguyên lý kế toán” mà
em đã được học. Đồ án gồm hai chương:
I. Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán kế toán.
1.

Khái niệm hạch toán kế toán

2.

Hạch toán kế toán với công tác quản lý

3.

Những nguyên tắc chung trong hạch toán kế to...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đồ án môn học Nguyên lý kế toán
Mở đầu
Sản xuất ra của cải vật chất sở đ tồn tại phát triển hội loài
người. Quá trình sản xuất chính họa động tự giác có ý thức của con người
nhằm biến các vật thể tự nhiên thành vật phẩm ích phục v mình. Đ thực
hiện được liên tục hiệu quả cần định hướng quản trị sản xuất phải
thực hiện tốt chức năng quản hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên c
thông tin được cung cấp qua bộ phận hạch toán kế toán của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán phản ánh và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác về quản
trị sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động sử dụng các yếu tố của quá trình tái
sản xuất. Từ đó, giúp các nhà quản nắm bắt tình hình thực tế hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đúng đắn giúp doanh
nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn.
Bất cứ một nhà quản trịo đều cần phải một sự hiểu biết cặn kẽ chi
tiết về kế toán. Hạch toán kế toán cung vấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
nhất bất kỳ người làm nghề kế toán nào cũng cần phải biết. vậy hạch toán
kế toán môn học rất quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế nói
chung và chuyên ngành kế toán nói riêng.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học mỗi sinh viên đều đã nắm
vững được những nguyên tắc chung nhất trong quá trình hạch toán kế toán các
hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện đồ án môn
học là không thể thiêud để sinh viên có thể tổng hợp lại những kiến thức đã được
cung cấp, từ đó có thể hiều đúng hơn, sâu hơn sát với thực tế hơn về hạch
toán kế toán.Đồ án môn học nguyên lý kế toán nhằm giúp sinh viên thể đào
sâu, nắm vững kiến thức kế toán vận dụng các phương pháp kế toán vào thực
Lớp KTDN – K52
1
Đồ án môn học Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học Nguyên lý kế toán - Người đăng: Hương Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Đồ án môn học Nguyên lý kế toán 9 10 303