Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THỰC TẬP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi Më ®Çu
Tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ mèi quan t©m hµng ®Çu
cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng.
Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn
kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh.
C¸c c¬ quan hµnh chÝnh kinh tÕ can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña
m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao
nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh
s½n. Tãm l¹i, trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt
c¸i g× ? B»ng c¸ch nµo? Cho ai ? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô
hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng
ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò
nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô
tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ
x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc
l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng
chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén
còng ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ
®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ
mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï
hîp víi t×nh h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp
ë C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn
TiÕn sÜ_Ph¹m BÝch Chi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong phßng
KÕ to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty
TNHH Phó Th¸i“. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng:

1

Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµngvµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i.
Ch¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹...
Lêi Më ®Çu
Tiªu thô hµng ho¸ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô mèi quan t©m hµng ®Çu
cña tÊt c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng.
Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ c qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn
kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh.
C¸c c¬ quan hµnh chÝnh kinh tÕ can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c quyÕt ®Þnh cña
m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi nµy chñ yÕu giao
nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n theo ®Þa chØ gi¸ do Nhµ níc ®Þnh
s½n. Tãm l¹i, trong nÒn kinh tËp trung khi ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt
c¸i g× ? B»ng c¸ch nµo? Cho ai ? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu t
hµng ho¸ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, ng
ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò
nµy trë nªn cïng quan träng nÕu doanh nghiÖp nµo chøc tèt nghiÖp
tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra
x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc
l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng h cña nh, x¸c ®Þnh kh«ng
chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén
còng ®i ®Õn chç p s¶n. Thùc nÒn kinh t trêng ®· ®ang cho thÊy
®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n ®îc tèt nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch
mét c«ng qu¶n kinh còng ph¶i ®îc thay ®æi hoµn thiÖn h¬n cho phï
hîp víi t×nh h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp
ë C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn
TiÕn sÜ_Ph¹m BÝch Chi cïng víi gióp ®ì cña c¸c c¸n to¸n trong phßng
to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt q kinh doanh t¹i c«ng ty
TNHH Phó Th¸i“. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng:
1
ĐỒ ÁN THỰC TẬP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THỰC TẬP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐỒ ÁN THỰC TẬP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 9 10 303