Ktl-icon-tai-lieu

dư thảo thông tư

Được đăng lên bởi huy-dvketoan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Hà nội, ngày

/2009/TTLT-BTC-BCT-BCA

tháng

năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu
lưu thông trên thị truờng
Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Hải quan; Luật Thương mại;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2 tháng 7 năm
2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số
13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày
07/06/2007;
Căn cứ Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2007 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;
Căn cứ Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại,
Nhằm khuyến khích và thúc đẩy mở rộng lưu thông hàng hoá theo pháp luật; góp phần đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an hướng
dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh hàng hoá nhập khẩu (gọi
chung là cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu) là đối tượng phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng
từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật có liên quan và
hướng dẫn của Thông tư này.
Hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hoá nhập khẩu đang trên
đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc tại địa
điểm khác (gọi chung là hàng hoá nhập khẩu).
Điều 2. Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này:
- Hàng hoá đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; vào các địa...
LIÊN BỘ
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2009/TTLT-BTC-BCT-BCA
Hà nội, ngày tháng năm 2009
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu
lưu thông trên thị truờng
Căn cứ Luật Quản thuế; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Hải quan; Luật Thương mại;
Căn cứ Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2 tháng 7 năm
2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm pháp luật về thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số
13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày
07/06/2007;
Căn cứ Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghđịnh số 97/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2007 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;
Căn cứ Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại,
Nhằm khuyến khích thúc đẩy mở rộng lưu thông hàng hoá theo pháp luật; góp phần đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an hướng
dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh hàng hoá nhập khẩu (gọi
chung sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu) đối tượng phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng
từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật liên quan
hướng dẫn của Thông tư này.
Hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hoá nhập khẩu đang trên
đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại sở sản xuất, kinh doanh hoặc tại địa
điểm khác (gọi chung là hàng hoá nhập khẩu).
Điều 2. Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này:
- Hàng hoá đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; vào các địa điểm làm thủ
tục hải quan chlàm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan (trừ trường hợp hàng nhập
lậu); hàng hoá vận chuyển từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác; hàng lưu giữ trong kho
ngoại quan, kho bảo thuế.
- Hàng hoá tạm nhập - tái xuất, hàng hoá tạm xuất - tái nhập; hàng hoá nhập khẩu để thực
hiện các dự án đầu tư.
- Hàng hoá nguyên liệu, vật nhập khẩu để thực hiện các hợp đồng gia công cho thương
nhân nước ngoài; các hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu.
1
dư thảo thông tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dư thảo thông tư - Người đăng: huy-dvketoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
dư thảo thông tư 9 10 419