Ktl-icon-tai-lieu

Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh

Được đăng lên bởi Juz0311
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CÀ PHÊ IASAO
ESTIMATING PRODUCTION COST BUSINESS IN IASAO COFFEE COMPANY
SVTH: Phan Thị Bảo Giang
Lớp 07A1, Ngành Kế toán – Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
Bộ môn Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Tổ chức tốt kế toán quản trị, đặc biệt là lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là điều
kiện cần thiết nhằm cung cấp thông tin chi phí thích hợp, hữu ích và kịp thời cho việc ra quyết định
của các nhà quản trị doanh nghiệp. Qua nghiên cứu tình hình lập dự toán chi phí sản xuất kinh
doanh tại Công ty cà phê IASAO, bài viết đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác
lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập
dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cà phê IASAO.
ABSTRACT
Organizing effectively in management accounting, especially estimating production cost is
a nessesary process to provide appropriate, useful and timely cost information for managers in
making business decision. Basing on studying in the estimating production cost situation of the
IASAO coffee company, this article has pointed out the strong points and the weak points in
estimating production and business costs and proposes solutions and measures to improve the
estimating production costs in the IASAO coffee company.

1. Mở đầu
Ở nước ta hiện nay, mở cửa và hội nhập kinh tế đòi hỏi và kéo theo sự hội nhập của
các công cụ quản lý, trong đó có kế toán. Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống kế
toán, nó ra đời trong điều kiện nền kinh tế thị trường và được coi là loại kế toán dành riêng
cho người làm công tác quản lý kinh doanh, phục vụ cho các nhà quản trị ra các quyết định
kinh doanh.
Tuy nhiên thực tế tại các doanh nghiệp nói chung và tại công ty cà phê IASAO nói
riêng, hiện nay còn rất bỡ ngỡ và chưa thực sự quan tâm đến kế toán quản trị. Vì vậy nhận
thức được đầy đủ vai trò, bản chất, nội dung của kế toán quản trị và vận dụng kế toán quản
trị vào thực tiễn sản xuất kinh doanh là một vấn đề bức thiết giúp các nhà quản trị có thể
quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình
trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những nội dung của kế toán quản
trị, có vai trò như một công cụ quản lý khoa học ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
468
DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CÀ PHÊ IASAO
ESTIMATING PRODUCTION COST BUSINESS IN IASAO COFFEE COMPANY
SVTH: Phan Thị Bảo Giang
Lớp 07A1, Ngành Kế toán Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
Bộ môn Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
TÓM TT
Tổ chức tốt kế toán quản trị, đặc biệt lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh điều
kiện cần thiết nhằm cung cấp thông tin chi phí thích hợp, hữu ích và kịp thời cho việc ra quyết định
của các nhà quản trị doanh nghiệp. Qua nghiên cứu tình hình lập dự toán chi phí sản xuất kinh
doanh tại Công ty cà phê IASAO, bài viết đã đánh gnhững ưu điểm và hạn chế trong công tác
lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập
dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cà phê IASAO.
ABSTRACT
Organizing effectively in management accounting, especially estimating production cost is
a nessesary process to provide appropriate, useful and timely cost information for managers in
making business decision. Basing on studying in the estimating production cost situation of the
IASAO coffee company, this article has pointed out the strong points and the weak points in
estimating production and business costs and proposes solutions and measures to improve the
estimating production costs in the IASAO coffee company.
1. Mở đầu
Ở nước ta hiện nay, mở cửa và hội nhập kinh tế đòi hỏi và kéo theo sự hội nhập của
các công cụ quản lý, trong đó kế toán. Kế toán quản trị một bộ phận của hệ thống kế
toán, nó ra đời trong điều kiện nền kinh tế thị trường và được coi là loại kế toán dành riêng
cho người làm công tác quản lý kinh doanh, phục vụ cho các nhà quản trị ra các quyết định
kinh doanh.
Tuy nhiên thực tế tại các doanh nghiệp nói chung tại công ty phê IASAO nói
riêng, hiện nay còn rất bỡ ngỡ và chưa thực sự quan m đến kế toán quản trị. Vì vậy nhận
thức được đầy đủ vai trò, bản chất, nội dung của kế toán quản trị và vận dụng kế toán quản
trị o thực tiễn sản xuất kinh doanh một vấn đề bức thiết giúp các nhà quản trị có th
quản lý, điều nh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình
trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những nội dung của kế toán quản
trị, vai trò như một công cụ quản lý khoa học hiệu quả nhằm kịp thời x
cung cấp thông tin về chi phí, đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị phục vụ các
chức năng của mình. Một hệ thống dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tốt sẽ giúp cho các
nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn.
Đề tài “Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty phê IASAO” được chọn
làm đề tài nghiên cứu khoa học xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó.
Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh - Người đăng: Juz0311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh 9 10 46