Ktl-icon-tai-lieu

DỰ TOÁN CHI PHÍ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Văn bản hướng dẫn














Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình;
Nghị định số 03/2008/NĐ-CP bổ sung nghị định số 99/2007/NĐCP;
Thông tư số 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí
đầu tư XDCT;
Thông tư số 07/2007/TT-BXD phương pháp xác định giá ca máy
và thiết bị;
Thông tư số 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung
NĐ 12/2009/NĐ-CP
Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự
toán
Đơn giá, định mức công bố

Dự toán






Dự toán là sự ước tính trước những khoảng thu chi về tài
chính.
Dự toán xây dựng công trình
 Chỉ tiêu biểu thị giá xây dựng công trình trên cơ sở thiết
kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được xác định
trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công
trình.
 Mỗi công trình có giá trị dự toán xây dựng riêng và được
xác định bằng phương pháp riêng.
Dự toán xây lắp hạng mục công trình là chi phí cần thiết để
hoàn thành khối lượng công việc xây lắp của hạng mục công
trình được tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế
kỹ thuật thi công (TT 09/2000/TT-BXD).



Vai trò của dự toán xây dựng công trình
 Là cơ sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu
thầu.
 Dự toán là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình.


Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán khi
chỉ định thầu.

Căn cứ lập dự toán


Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công,
nhiệm vụ công việc phải thực hiện.



Đơn giá, định mức (xem phần định mức đơn giá).

Tổng hợp dự toán công trình
STT

Khoản mục chi phí

Chi phí
trước thuế

Thuế
GTGT

Chi phí sau
thuế

1

Chi phí xây dựng

GXD

2

Chi phí thiết bị

GTB

3

Chi phí quản lý dự án

4

Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng

GTV

5

Chi phí khác

GK

6

Chi phí dự phòng

GDP

Tổng cộng (1+2 …+6)

GQLDA

...
D TOÁN CHI PHÍ
DỰ TOÁN CHI PHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ TOÁN CHI PHÍ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DỰ TOÁN CHI PHÍ 9 10 775