Ktl-icon-tai-lieu

dự toán sản xuất

Được đăng lên bởi Khánh Thu Ngô
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5 DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

I, Dự toán tiêu thụ sản phẩm
1,Mục đích:
Nhằm xác định sản lượng tiêu thụ dự kiến, giá bán dự kiến trong kỳ tới để từ
đó lập lịch thu tiền
2,Căn cứ
 Giá bán kỳ trước, sản lượng tiêu thụ
 Khả năng sx
 Khả năng tài chính
 Nhu cầu thị trường
Chính sách nhà nước
Số tiền doanh
Doanh thu dự kiến
thu được
Doanh thu thực
=
+
thực hiện bằng tiền
được kỳ dự
hiện kỳ (n-1)
ở kỳ (n)
thảo (n)
Ví dụ:
1 DN lập kế hoạch tiêu thụ quý I như sau:
Tháng 1 dự kiến tiêu thụ 50.000 sp
Tháng 2 dự kiến tiêu thụ 120.000 sp
Tháng 3 dự kiến tiêu thụ 180.000 sp
Giá bán dự kiến 200
Lập lịch thu tiền biết 50% doanh thu thu ngay trong tháng, còn lại thu ở 2
tháng tiếp theo bằng nhau
Khoản phải thu năm trước 40.000 được thu ngay trong tháng 1 năm nay
Bài làm
Chỉ tiêu
1,Số lượng
2,Giá bán
3,Doanh thu sẽ
thực hiện
4,Lịch thu tiền
Thu tháng 1
Thu tháng 2
Thu tháng 3
Thu năm trước

Tháng 1
50.000
200
5.040.000

Tháng 2
120.000
200
14.500.000

Tháng 3
180.000
200
26.500.000

5.000.000

2.500.000
12.000.000

2.500.000
6.000.000
18.000.000

40.000

II, Dự toán sản xuất
1,Mục đích:

Nhằm xác định số lượng sp cần sx trong kỳ tới để lập KH thu mua các yếu
tố đầu vào
2,Căn cứ:
Chính sách dự trữ của DN
Số lượng
sp cần sx
Số lượng sp
Sản lượng sp
Sản lượng tồn
=
+
(mua) dự
tồn cuối kỳ
tiêu thụ
đầu kỳ
kiến
Ví dụ: bài 58 sbt
Chỉ tiêu
Số lượng sp tồn
đầu kỳ
Số lượng sp tiêu
thụ
Số lượng sp tồn
cuối kỳ
Số lượng sp cần
sx

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

2.000

2.400

3.000

10.000

12.000

15.000

2.400

3.000

3.000

10.400

12.600

15.000

Ví dụ: Sgt trang 198
Chỉ tiêu
Số lượng sp
tồn đầu kỳ
Số lượng sp
tiêu thụ
Số lượng sp
tồn cuối kỳ
Số lượng sp
cần sx

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

2.000

6.000

8.000

4.000

10.000

30.000

40.000

20.000

6.000

8.000

4.000

4.000

14.000

32.000

36.000

20.000

III, Dự toán nguyên vật liệu
1,Mục đích:
Nhằm xác định số lượng NVL cần mua trong kỳ tới để từ đó xác định chi
phí NVL trực tiếp
2,Căn cứ:
KL NVL
KL NVL tồn
KL NVL sản
KL NVL tồn
=
+
cần mua
cuối kỳ
xuất
đầu kỳ

Ví dụ: sgt trang 200
Chỉ tiêu Quý I
1.Số
14.000
lượng sp
cần sx
2.Định
5
mức tiêu
hao NVL
3.Tổng
14.000*5
khối
=70.000
lượng
NVL cho
sx
4.Khối
10%*160.000
lượng
=16.000
NVL tồn
cuối kỳ
5.Khối
7.000
lượng
NVL tồn
đầu kỳ
6.Khối
70.000 +
lượng
16.000 –
NVL cần 7.000
mua
=79.000
7.Đơn
6.600
giá mua
8.Dự
79.000 *
toán chi 6.600
NVL
=521.400.000

Quý II
32.000

Quý III
36.000

Quý IV
20.000

5

5

5

32.000*5
=160.000

36.000*5
=180.000

20.000*5
=100.000

10%*180...
CHƯƠNG 5 DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
I, Dự toán tiêu thụ sản phẩm
1,Mục đích:
Nhằm xác định sản lượng tiêu thụ dự kiến, giá bán dự kiến trong kỳ tới để từ
đó lập lịch thu tiền
2,Căn cứ
Giá bán kỳ trước, sản lượng tiêu thụ
Khả năng sx
Khả năng tài chính
Nhu cầu thị trường
Chính sách nhà nước
Số tiền doanh
thu được
được kỳ dự
thảo (n)
=
Doanh thu thực
hiện kỳ (n-1)
+
Doanh thu dự kiến
thực hiện bằng tiền
ở kỳ (n)
Ví dụ:
1 DN lập kế hoạch tiêu thụ quý I như sau:
Tháng 1 dự kiến tiêu thụ 50.000 sp
Tháng 2 dự kiến tiêu thụ 120.000 sp
Tháng 3 dự kiến tiêu thụ 180.000 sp
Giá bán dự kiến 200
Lập lịch thu tiền biết 50% doanh thu thu ngay trong tháng, còn lại thu ở 2
tháng tiếp theo bằng nhau
Khoản phải thu năm trước 40.000 được thu ngay trong tháng 1 năm nay
Bài làm
Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
1,Số lượng 50.000 120.000 180.000
2,Giá bán 200 200 200
3,Doanh thu sẽ
thực hiện
5.040.000 14.500.000 26.500.000
4,Lịch thu tiền
Thu tháng 1 5.000.000 2.500.000 2.500.000
Thu tháng 2 12.000.000 6.000.000
Thu tháng 3 18.000.000
Thu năm trước 40.000
II, Dự toán sản xuất
1,Mục đích:
dự toán sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự toán sản xuất - Người đăng: Khánh Thu Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
dự toán sản xuất 9 10 805