Ktl-icon-tai-lieu

EBIT, EBITDA

Được đăng lên bởi Đầu Tư Khôn Ngoan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EBIT, EBITDA
- EBIT: thu nhập trước lãi vay và thuế (earnings before interest and taxes) là một chỉ
tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, bằng thu nhập trừ
đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền (trả) lãi và thuế thu nhập. EBIT được đề cập đến
như "khoản kiếm được từ hoạt động", "lợi nhuận từ hoạt động" hay "thu nhập từ
hoạt động".
EBIT còn có thể tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ tổng biến phí (chi phí mà tỷ lệ
của nó trong tổng chi phí sản xuất ra một sản phẩm sẽ thay đổi khi sản lượng thay
đổi) và trừ tiếp tổng định phí (phần chi phí kinh doanh không thay đổi theo quy mô
sản xuất, nếu xét trong một khuôn khổ công suất sản xuất nhất định).
Nói cách khác, EBIT là tất cả khoản lợi nhuận trước khi tính vào các khoản thanh
toán tiền lãi và thuế thu nhập. Một yếu tố quan trọng đóng vai trò giúp cho EBIT
được sử dụng rộng rãi là nó đã loại bỏ sự khác nhau giữa cấu trúc vốn và tỷ suất
thuế giữa các công ty khác nhau. Do đó, EBIT làm rõ hơn khả năng tạo lợi nhuận của
công ty và dễ dàng giúp người đầu tư so sánh các công ty với nhau.
- EBITDA: thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao (earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization) là một chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của doanh
nghiệp, bằng thu nhập trừ các chi phí, nhưng chưa trừ tiền trả lãi, thuế và khấu hao.
EBITDA có thể được sử dụng để phân tích và so sánh mức lãi giữa các công ty hoặc
các ngành bởi chỉ số này đã loại bỏ được ảnh hưởng do các quyết định về mặt kế
toán và tài chính gây ra. EBITDA thường được sử dụng phổ biến trong các ngành có
tài sản giá trị lớn, cần chiết khấu trong thời gian dài, đặc biệt trong lĩnh vực công
nghệ thông tin. Lý do chính EBITDA được sử dụng phổ biến là chỉ số này cho thấy
mức lợi nhuận cao hơn thông thường. Công ty sẽ khiến cho bức tranh tài chính của
mình thêm sáng sủa bằng cách đưa thêm chỉ số EBITDA, đánh lạc hướng sự chú ý
của nhà đầu tư khỏi tỷ lệ nợ và chi phí hoạt động cao. Tuy nhiên, đôi khi doanh
nghiệp bị thiệt hại lợi nhuận quá nhiều do chi phí khấu hao quá lớn, lúc đó EBITDA
lại có thể là tiêu chí tốt để đánh giá thực lực của doanh nghiệp.
EBITDA khác với EBIT ở chỗ, EBIT không bao gồm khấu hao, còn EBITDA thì có khấu
hao trong đó. Vì thế, còn có thể tính EBITDA bằng cách lấy EBIT cộng với khấu hao.

Công ty ITviec đang cần tuyển gấp 1 Accounting & Admin Lead. Công ty mới thành
lập và đang phát triển mạnh nên có nhiều cơ hội để phát triển. Các bạn có thể tham
khảo không khí công ty tại fanpage ITviec. Lương thỏa th...

 !"# $% &'()
*$+,-,../01,2234!56
,.7680&9,2,8,
:/#0/',26#;,(::26#;,(::6
#;,(:9
<=-7!5.>?$#6?!77'@A
3=#?7 0%>'( 0B' C,?/ 02
,?&6?,D7E7/$#/4,?#F'4
0%>%G#'(/4/?4 > 0%>>,D&9
H=./.>0/#02/7#./#0
#.89I(JFK,=<L#
,2 M$N(=,#;!O P/.Q>LJ@ >
Q.4/.9#,='RS/01;#23
4$T$LU,E # ..49
0/># !"# % 
$#$'#V#&'()*,..@ > 23$#
A!56.7680/>#9
=-,2 M$N,-W7 # .'XQ.4#Y
.!Z) J,#;!O,20Z$#.F,D8'Y/
#.7W9U,2 M$N?!#.=
 0.DE/>#U$,Y!A#[P4
A49\]$#7,2 M$N?!) J#>
'X2#S4U9^4 C/#!X73
'_*' . 3!5.,*') J,.; PL]
3,E/O@A27#;,(#9*,4/$#
A!DA;2F.8$#7/>#F.L,=
;=-*7J,-,..PP3$#A9
/.Z`/4!#a'/>#<_=/>
##,=9b_<=-7!5.>(/>#9
EBIT, EBITDA - Trang 2
EBIT, EBITDA - Người đăng: Đầu Tư Khôn Ngoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
EBIT, EBITDA 9 10 812