Ktl-icon-tai-lieu

English for Accounting - Unit 2: Financial Statements and Ratios

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3574 lần   |   Lượt tải: 8 lần
UNIT
FINANCIAL STATEMENTS AND

2

RATIOS

1

Learning objectives
 Profit and loss Statement
 Balance sheet
 Explaining accounts
 Ratio analysis

2

FINANCIAL STATEMENTS
 Balance sheet
 Income statement

3

BALANCE SHEET
 The purpose of Balance sheet:

To show the financial status of the company at the end
of accounting period.
 Content:
Balance sheet represents three types of financial
information: Assets, Liabilities and Owner’s equity.

4

BALANCE SHEET
Assets
- Current assets
- Long term assets
Liabilities and Equity
- Current liabilities
- Long term liabilities
- capital



5

Statement of Earnings
 The purpose of statement of Earnings:

To show the financial income of the company.
 Content:
Statement of earnings consists of revenues, cost and
expenses, and earnings.
Net earnings = Revenues – Costs and expenses

6

RATIOS
1/ Financial Ratio Analysis :
1. Liquidity Ratios
2. Profitability Ratios
3. Activity Ratios (effective)
4. Leverage Ratios (safety)
5. Other Ratios

7

Financial ratios
 Gross profit = sales – direct cost

(Direct cost includes materials and labor expenses.)
 Net profit = gross profit – indirect cost
(Indirect cost includes overhead and selling expenses.)
 Some common rations

8

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English for Accounting - Unit 2: Financial Statements and Ratios - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
English for Accounting - Unit 2: Financial Statements and Ratios 9 10 324