Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi tranminhngoca6k4574
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ CÁN BỘ
Mã cán
bộ
CB001
CB002
CB003
CB004
CB006
CB007

Họ và tên
Nguyễn Hải hà
Trần Lan Phương
Bùi Thanh hòa
Nguyễn Duy Nam
Cao Văn Chiến
Hoàng Minh Trang
2 kí tự đầu mã cv
HT
HP
GV
NV

Vào ngành
1/1/1990
9/12/1995
5/12/1999
12/22/2001
1/15/2001
9/22/2009
chức vụ

Thâm
niên

Mã cv Chức vụ
24 HT01
19 HP02
15 HP01
13 GV01
13 GV01
5 NV01

hề số phụ cấp
1
2
Hiệu trưởng
37%
39%
Hiệu phó
36%
38%
Giáo viên
35%
37%
Nhân viên
15%
18%

Hiệu trưởng
Hiệu phó
Hiệu phó
Giáo viên
Giáo viên
Nhân viên

Hệ số
lương
5
4.5
4.5
5
3
2.67

Thi đua Lương
CSTĐ
CSTĐ
LĐTT
LĐTT
LĐTT
HTNV

5799600
5270400
5248800
5778000
3618000
3045600

Thưởng

phụ cấp
35000
399600
35000
410400
200000
388800
200000
378000
200000
378000
0
162000

TT

mã hàng

tên hàng

1 CH1
2 CP3
3 HT2
4 CH2
5 CP2
6 HT3
7 CP1

chè
cà phê
hạt tiêu
chè
cà phê
hạt tiêu
cà phê

mã
CH
CP
HT

tên hàng
chè
cà phê
hạt tiêu

loại 1

đk1

đk2

đk3

0
TT

5 CP2
7 CP1

đơn giá

10/04/2011
14/12/2011
17/04/2011
05/06/2011
18/12/2011
17/12/2011
04/03/2011

loại 2
12000
25000
52000

1
mã hàng

ngày bán

loại 3
11000
23000
50000

cà phê
cà phê

10000
21000
47000

đk4
1

tên hàng

12000
21000
50000
11000
23000
47000
25000

số
lượng
120
54
540
250
160
30
400

0
ngày bán
18/12/2011
04/03/2011

số
lượng
23000
160
25000
400

đơn giá

thành tiền

khuyến mại

1440000 1 bộ cốc
113400 không được tặng
2700000 1 gói chè
2750000 1 bộ cốc
368000 không được tặng
141000 không được tặng
1000000 không được tặng

thành tiền

khuyến mại

368000 không được tặng
1000000 không được tặng

TT

Mã
CH
CP
HT

BẢNG THEO DÕI BÁN HÀNG MĂM 2011
Số
Mã hàng Tên hàng Ngày bán Đơn giá
lượng
1 CH1
chè
4/10/2011
12000
120
2 CP3
cà phê
12/14/2011
21000
54
3 HT2
hạt tiêu
4/17/2011
50000
540
4 CH2
chè
6/5/2011
11000
250
5 CP2
cà phê
12/18/2011
23000
160
6 HT3
hạt tiêu
12/17/2011
47000
30
7 CP1
cà phê
3/4/2011
25000
400

Tên
loại 1
loại 2
loại3
hàng
chè
12000
11000
cà phê
25000
23000
hạt tiêu
52000
50000

đk1

đk2
0

đk3
1

10000
21000
47000

đk4
1

0

G MĂM 2011
Thành tiền

Khuyến mại

1440000 1 bộ cốc
113400 không được tặng
2700000 1 gói chè
2750000 1 bộ cốc
368000 không được tặng
141000 không được tặng
1000000 không được tặng

TT

Mã hàng
5 CP2
7 CP1

Tên
Số
Ngày bán
Đơn giá
hàng
lượng
cà phê
12/18/2011 23000
160
cà phê
3/4/2011 25000
400

Khuyến
mại
368000 không được tặng
1000000 không được tặng

Thành tiền

VS01-028
SC02-150
SH03-100
VS04-250
SH05-220
SC08-123
SC06-067
VS09-032

QUẢN LÝ BÁN HÀNG NĂM 2014
Số
Ngày xuất
Tên hàng
Đơn giá
lượng
6/21/2014 Váng...
QUẢN LÝ CÁN BỘ
Họ và tên Vào ngành Mã cv Chức vụ
CB001 Nguyễn Hải hà 1/1/1990 24 HT01 Hiệu trưởng 5
CB002 Trần Lan Phương 9/12/1995 19 HP02 Hiệu phó 4.5
CB003 Bùi Thanh hòa 5/12/1999 15 HP01 Hiệu phó 4.5
CB004 Nguyễn Duy Nam 12/22/2001 13 GV01 Giáo viên 5
CB006 Cao Văn Chiến 1/15/2001 13 GV01 Giáo viên 3
CB007 Hoàng Minh Trang 9/22/2009 5 NV01 Nhân viên 2.67
2 kí tự đầu mã cv chức vụ hề số phụ cấp
1 2
HT Hiệu trưởng 37% 39%
HP Hiệu phó 36% 38%
GV Giáo viên 35% 37%
NV Nhân viên 15% 18%
Mã cán
bộ
Thâm
niên
Hệ số
lương
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: tranminhngoca6k4574
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
excel 9 10 199