Ktl-icon-tai-lieu

Excel

Được đăng lên bởi ynhi1208
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTY CP Tư vấn - Xây dựng - TM - DV - SX ĐÔNG PHƯƠNG

SỔ THEO DÕI CÔNG NỢ PHẢI THU
Đối tượng: CÔNG TY CP DẦU KHÍ VĨNH LONG (PVOIL)
Số hiệu TK: 131
Từ ngày: 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010

CHỨNG TỬ
SỐ
NGÀY

DIỄN GIẢI

Số dư đầu
08/HĐTVGS-2010 19/08/2010 HĐ Kế Sách
VAT
Tạm ứng HĐ Kế Sách
12/HĐTVGS-2010 9/10/2010 HĐ Thạnh Trị
VAT
Tạm ứng HĐ Thạnh Trị
Cộng
Số dư cuối

TKĐƯ
511
3331
112
511
3331
112

NỢ

CÓ

18,672,000
1,867,200
10,000,000
28,493,000
2,849,300
51,881,500
27,631,500

14,250,000
24,250,000

Cần Thơ, ngày….tháng….năm ….

Người lập

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC

CTY CP Tư vấn - Xây dựng - TM - DV - SX ĐÔNG PHƯƠNG

SỔ THEO DÕI CÔNG NỢ PHẢI THU
Đối tượng: CÔNG TY CP DẦU KHÍ VĨNH LONG (PVOIL)
Số hiệu TK: 131
Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

CHỨNG TỬ
SỐ
NGÀY
0000002 15/08/2011
0000003 15/08/2011
02/HĐQLDA-2010 21/05/2010

03/HĐQLDA-2010 24/09/2010

0000005 15/12/2011
0000006 15/12/2011
04/HĐQLDA-2011 30/06/2011

02/HĐTVTK

26/05/2011

DIỄN GIẢI
Số dư đầu
Thanh lý HĐ số 08
Thanh lý HĐ số 09
HĐ QLDA Thạnh Trị 1
VAT
Tạm ứng Thạnh Trị 1
HĐ QLDA Thạnh Trị 2
VAT
Tạm ứng Thạnh Trị 2
Thanh lý HĐ số 02
Thanh lý HĐ số 03
HĐ TVQLDA Trà Mẹt
VAT
Không thực hiện nên thanh lý HĐ 04
HĐ Tư vấn Thiết kế Trà Ôn

Tạm ứng Trà Ôn đợt 1
Tạm ứng Trà Ôn đợt 2
41/HĐTVGS-2011 26/09/2011 HĐ TVGS CHXD Tam Bình

TKĐƯ

NỢ

CÓ

27,631,500
112
112
511
3331
112
511
3331
112
112
511
3331

10,539,200
17,092,300
30,544,545
3,054,455
17,000,000
33,080,000
3,308,000
18,000,000
16,599,000
18,388,000
36,363,636
3,636,364
40,000,000

511
3331
112
112
511
3331

36,363,636
3,636,364
20,000,000
14,000,000
42,469,000
4,246,900

Tạm ứng Tam Bình đợt 1
Tạm ứng Tam Bình đợt 2
42/HĐTVGS-2011 28/09/2011 HĐ TVGS CHXD 908
Tạm ứng 908 đợt 1
Tạm ứng 908 đợt 2
Cộng
Số dư cuối

112
112
511
3331
112
112

21,000,000
14,864,150
34,839,800
3,483,980

235,026,680
25,981,600

17,000,000
12,193,930
236,676,580

Cần Thơ, ngày….tháng….năm ….

Người lập

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC

CTY CP Tư vấn - Xây dựng - TM - DV - SX ĐÔNG PHƯƠNG
BẢNG KÊ CHI TIẾT VIỆC THANH TOÁN CÔNG TRÌNH
Đối tác: CÔNG TY CP DẦU KHÍ VĨNH LONG (PVOIL)
Từ: 01/01/2010 đến nay

STT

Tên công trình

[1]

[2]

Gía trị HĐ (có VAT
Tạm ứng lần 1 Tạm ứng lần 2
10%)
[3]

[4]

[5]

Còn lại
[6]=[3]-[4]-[5]

1

HĐ Kế Sách

20,539,200

10,000,000

10,539,200

-

2

HĐ Thạnh Trị

31,342,300

14,250,000

17,092,300

-

3

HĐ QLDA Thạnh Trị 1

33,599,000

17,000,000

16,599,000

-

4

HĐ QLDA Thạnh Trị 2

36,388,000

18,000,000

18,388,000

-

5

HĐ Tư vấn Thiế...
CTY CP Tư vấn - Xây dựng - TM - DV - SX ĐÔNG PHƯƠNG
SỔ THEO DÕI CÔNG NỢ PHẢI THU
Đối tượng: CÔNG TY CP DẦU KHÍ VĨNH LONG (PVOIL)
Số hiệu TK: 131
Từ ngày: 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010
CHỨNG TỬ
DIỄN GIẢI TKĐƯ NỢ
SỐ NGÀY
Số dư đầu -
08/HĐTVGS-2010 19/08/2010 HĐ Kế Sách 511 18,672,000
VAT 3331 1,867,200
Tạm ứng HĐ Kế Sách 112 10,000,000
12/HĐTVGS-2010 9/10/2010 HĐ Thạnh Trị 511 28,493,000
VAT 3331 2,849,300
Tạm ứng HĐ Thạnh Trị 112 14,250,000
Cộng 51,881,500 24,250,000
Số dư cuối 27,631,500
Cần Thơ, ngày….tháng….năm ….
Người lập Kế toán trưởng GIÁM ĐỐC
Excel - Trang 2
Excel - Người đăng: ynhi1208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Excel 9 10 258