Ktl-icon-tai-lieu

File EXCEL

Được đăng lên bởi ngophi-gocong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 8a-CBH

BƯU ĐIỆN TỈNH TIỀN GIANG
BƯU ĐIỆN THỊ XÃ GÒ CÔNG

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU,
TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG
Tháng .05.. năm .2014.
STT

Họ và tên

Số sổ

X·, phêng

A

B

1

2

A
I.

1
2
3

Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD)
Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau
Chế độ : Do ngân sách nhà nước đảm bảo
269416
Nguyễn Văn Út
16119
Nguyễn Ninh
42987
Lê Thị Thành
88350
Nguyễn Thị Yến
Chế độ : Do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo
5297016316
Nguyễn Thị Ngọc Chu
7910114312
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chế độ : Quỹ BHTN đảm bảo
7909386781
Nguyễn Tấn Vũ
7910012615
Hoàng Thị Thúy
7412252438
Phạm Thị Trúc Linh

4

Nguyễn Châu Trung

1
2
3
4
1
2

7509018868

Số tiền chưa
nhận
(đồng)

Lý do chËm lÜnh
3

4

P2
P2
P1
P3

3,214,900 Hẹn tháng sau
2,604,800
Chết
460,000
460,000

P4
P3

3,113,700
585,700

Lhưng
P4
P2

1,943,010
1,920,000
1,755,000

P3

2,190,000

Đi Xa

1,219,800
8211010334
Phạm thành Lũy
LC
1,219,800
8209004782
Lê Thanh Trung
P4
1,219,800
8209004782
Lê Thanh Trung
P4
1,574,900
7412032994 Bình đông
Phạm Thị Kim Thoa
23,481,413
Cộng
Tổng cộng Tổng số người chưa nhận:
14 người
Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi một nghìn bốn trăm mười ba đồng
Gò công , ngày 09 tháng 5. năm .2014..
Kế toán
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)
5
6
7
8

ố 8a-CBH

Ghi chú
5

Hu viªn chøc
Hu viªn chøc
TuÊt TX
TuÊt TX
Hu viªn chøc
Tai n¹n lao ®éng
Th¸ng 05 đợt 1
Th¸ng 05 đợt 1
Th¸ng 05 đợt 1
Th¸ng 05 đợt 1
Th¸ng 05 đợt 1
Th¸ng 04 ®ît 4
Th¸ng 05 đợt 1
Th¸ng 05 đợt 1

mười ba đồng

...
BƯU ĐIỆN TỈNH TIỀN GIANG
Mẫu số 8a-CBH
BƯU ĐIỆN THỊ XÃ GÒ CÔNG
Tháng .05.. năm .2014.
STT Họ và tên Số sổ
Lý do chËm lÜnh
A B
1 2 3 4
A Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD)
I. Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau
Chế độ : Do ngân sách nhà nước đảm bảo
1 Nguyễn Văn Út
269416 P2
3,214,900
Hẹn tháng sau
2 Nguyễn Ninh
16119 P2
2,604,800
Chết
3 Lê Thị Thành
42987 P1
460,000
4 Nguyễn Thị Yến
88350 P3
460,000
Chế độ : Do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo
1 Nguyễn Thị Ngọc Chu
5297016316 P4
3,113,700
Đi Xa
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm
7910114312 P3
585,700
Chế độ : Quỹ BHTN đảm bảo
1 Nguyễn Tấn Vũ
7909386781
Lhưng
1,943,010
2 Hoàng Thị Thúy
7910012615
P4
1,920,000
3 Phạm Thị Trúc Linh
7412252438
P2
1,755,000
4 Nguyễn Châu Trung
7509018868
P3
2,190,000
5 Phạm thành Lũy
8211010334
LC
1,219,800
6 Lê Thanh Trung
8209004782
P4
1,219,800
7 Lê Thanh Trung
8209004782
P4
1,219,800
8 Phạm Thị Kim Thoa
7412032994
Bình đông
1,574,900
Cộng
23,481,413
Tổng cộng
Tổng số người chưa nhận:
14 ng iườ
Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi một nghìn bốn trăm mười ba đồng
Gò công , ngày 09 tháng 5. năm .2014..
Kế toán Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU,
TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG
X·, ph êng
Số tiền chưa
nhận
(đồng)
File EXCEL - Trang 2
File EXCEL - Người đăng: ngophi-gocong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
File EXCEL 9 10 974