Ktl-icon-tai-lieu

flowcharts

Được đăng lên bởi tinhanhconmai2050-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 ĐKT

Công cụ chất lượng

Flowcharts
Lưu đồ
(Biểu đồ tiến trình)
1

 ĐKT

Đào tạo lưu đồ
• Tổng quan
• Xem xét chi tiết
• Ký hiệu trên sơ đồ
công nghệ chế tạo
sản phẩm EMIC
• Bài tập
2

 ĐKT

Tổng quan của lưu đồ
• Lưu đồ là gì?
• Lợi ích của lưu đồ

3

 ĐKT

Lưu đồ là gì ?
• Sơ đồ dòng chảy quá trình
• Minh hoạ các hành động của một quá
trình công việc được sắp xếp theo một
tiến trình logic và thể hiện dưới dạng sơ
đồ
• Một trong 7 công cụ chất lượng cơ bản
của Ishikawa
4

 ĐKT

Lịch sử
• Không rõ người khởi đầu của lưu đồ
• Các mẫu của lưu đồ luôn được sử dụng
• Giúp chúng ta hiểu được các quá trình
liên quan đến quá khứ

5

Các ký hiệu, biểu tượng
của lưu đồ
Ký hiệu - Biểu tượng

 ĐKT

Sử dụng trong lưu đồ
Biểu thị bắt đầu hoặc kết thúc một quá trình /
chương trình
Biểu thị hướng chảy logic trong một quá trình /
chương trình
Biểu thị thông tin vào hoặc thông tin ra
Biểu thị một hoạt động / quá trình được tiến
hành
Biểu thị một quyết định (hoặc phân nhánh) được
thực hiện. Quá trình / chương trình phải tiếp tục
theo một hoặc hai tuyến
Lưu kho có kiểm soát

 ĐKT

Lưu đồ cơ bản
1
Bắt đầu

2
L ựa chọn

Không
5
Hành động

Có
3
Hành động

6
Hành động

4
Hành động

7
L ựa chọn
8
Kết thúc

Không

Có
7

 ĐKT

Các loại lưu đồ
• Lưu đồ vĩ mô
• Lưu đồ triển khai

8

 ĐKT

Lưu đồ vĩ mô
• Hình khối mức độ cao
• Các bước trong một quá trình được
nối với nhau bằng một đường chảy
• Nhận biết các vấn đề trong một quá
trình
9

 ĐKT

Lưu đồ vĩ mô (tiếp)
Bắt đầu
Bước 1
quá trình
Bước 2
quá trình
Bước 3
quá trình
Kết thúc

10

 ĐKT

Lưu đồ triển khai
• Chi tiết hoá hơn
• Phân các bước tới người thực hiện
chúng
• Chỉ ra các thành viên của nhóm dự
án triển khai hoặc dự án sử dụng
11

 ĐKT

Tổng quan của lưu đồ
• Lưu đồ là gì?
• Lợi ích của lưu đồ

12

 ĐKT

Lợi ích của lưu đồ
• Phác họa các hoạt động hoặc các công đoạn
tạo ra sản phẩm / dịch vụ theo một trình tự
nhất định từ lúc tiếp nhận đầu vào đến khi kết
thúc quá trình
• Giúp lập kế hoạch dự án, huấn luyện, đào tạo
• Công cụ cải tiến chất lượng
 Nhận biết quá trình cần cải tiến
 Nhận biết các bước không cần thiết / có vấn
đề trong một quá trình
 Công cụ thông tin tốt

13

Nguyên tắc chung
của lưu đồ

 ĐKT

• Chỉ ra và đánh dấu các yếu tố của dự án
• Tần suất của các sự kiện rõ ràng
• Không có kẽ hở hoặc ngõ cụt
• Phải logic tới người sử dụng
• Sử dụng đúng các ký hiệu
14

 ĐKT

Các bước thực hiện
• Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một
quá trình
• Ghi nhận hoặc liệt kê các hành động hiện ...
Công cụ chất l
Công cụ chất l
ượng
ượng
Flowcharts
Flowcharts
1
Lưu đồ
(Biểu đồ tiến trình)
ĐKT
flowcharts - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
flowcharts - Người đăng: tinhanhconmai2050-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
flowcharts 9 10 662