Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị theo thời gian của tiền tệ

Được đăng lên bởi sieg1994
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/10/2014

Bùi Huy Hải Bích

NỘI DUNG CHÍNH
1

Giới thiệu

2

Lãi tức

3

Biểu đồ dòng tiền tệ

4

Giá trị tương đương cho các dòng
tiền tệ đơn và phân bố đều

5

Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

GIỚI THIỆU

Sản phẩm
Dịch vụ
…
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ

Vốn
Vật tư
Nhân lực
…

Thu
nhập
Chi
phí

Thời gian

= LÃI

1

2/10/2014

GIỚI THIỆU
Lãi tức
Tiền của A trả
cho B để có
quyền sử dụng
vốn của B.

Hôm nay

Ngày mai

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

QUAN ĐIỂM VỀ LÃI SUẤT
NGƯỜI
SẢN
XUẤT

∆ giá trị thu được
Giá trị nguồn vốn

Lãi suất (suất thu lợi) =

LÃI SUẤT

NGƯỜI
TIÊU
DÙNG

Khuyến khích giảm tiêu
dùng hôm nay để dành cho
ngày mai

NỘI DUNG CHÍNH
1

Giới thiệu

2

Lãi tức

3

Biểu đồ dòng tiền tệ

4

Giá trị tương đương cho các dòng
tiền tệ đơn và phân bố đều

5

Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

2

2/10/2014

LÃI TỨC – LÃI SUẤT
LÃI TỨC: lượng tăng lên từ số vốn gốc đem
đầu tư /cho vay đến số vốn lũy tích
được cuối cùng.
Lãi tức = Tổng vốn tích lũy - Vốn đầu tư ban đầu

LÃI SUẤT: lãi tức được biểu thị theo phần trăm
đối với số vốn ban đầu cho một đơn vị thời gian.
Lãi suất (%) = Lãi tức trong 1 đv thời gian / vốn gốc

SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG
Khái niệm: sự tương đương là những số tiền
khác nhau ở các thời điểm khác nhau có thể
bằng nhau về giá trị kinh tế.
Ví dụ:
Nếu lãi suất là 15%/ năm
thì 1 đồng hôm nay sẽ tương đương
với 1,15 đồng sau 1 năm.

i = 15%
$ 1.00

1

0

$1.15

LÃI TỨC ĐƠN
Lãi tức đơn được sử dụng khi lãi tức chỉ tính
theo số vốn gốc mà không tính thêm lãi tức tích
lũy, phát sinh từ tiền lãi ở các thời đoạn trước.

I = P.S.N
P = số vốn cho vay (đầu tư)
S = lãi suất đơn
N = số thời đoạn trước khi thanh toán (rút vốn)

3

2/10/2014

Một sinh viên (A) học Đại học Bách Khoa đang
dành dụm tiền để mua laptop vào cuối năm
2012. Đầu năm 2012, SV A được nhận 1 suất
học bổng trị giá 10 triệu VND. SV A đã gởi toàn
bộ số tiền này vào Ngân hàng với mức lãi suất là
1%/ tháng, hỏi:
Vào cuối năm 2012, SV A sẽ có bao nhiêu tiền
trong tài khoản nếu ngân hàng áp dụng hình
thức tính lãi tức đơn?

???

10

LÃI TỨC GHÉP
Lãi tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốn
gốc và cả tổng số tiền lãi lũy tích được trong các
thời đoạn trước đó.
Với
i%: lãi tức ghép
N:
số thời đoạn
P:
vốn gốc
Tổng vốn lẫn lãi sau N thời đoạn = P(1 + i)N
Lưu ý: Nếu bài toán không có
ghi chú đặc biệt thì i%
luôn hiểu là lãi suất ghép

Một sinh viên (A) học Đại học Bách Khoa đang
dành dụm tiền để mua laptop vào cuối năm
2012. Đầu năm 2012, SV A được nhận 1 suất
học bổng trị giá 10 triệu VND. SV A đã gởi...
2/10/2014
1
Bùi Huy Hi Bích
Gii thiu
1
Lãi tc
2
Biu đồ dòng tin t
3
Giá tr tương đương cho các dòng
tin t đơn và phân b đều
4
Lãi sut danh nghĩa và lãi sut thc
5
NI DUNG CHÍNH
GII THIU
Vn
Vt tư
Nhân lc
Sn phm
Dch v
D ÁN
ĐẦU TƯ
Thi gian
Chi
phí
Thu
nhp
= LÃI
Giá trị theo thời gian của tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá trị theo thời gian của tiền tệ - Người đăng: sieg1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giá trị theo thời gian của tiền tệ 9 10 536