Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập bằng phần mêm eview

Được đăng lên bởi Phuc Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI BÀI TẬP BẰNG SỬ DỤNG PHẦN MÊM EVIEWS
PHÂN 1: HÀM HỒI QUI TUYẾN TÍNH.

Obs
T
1999
1
2000
2
2001
3
Dependent 2002
Variable: Y
4
Method: Least
Squares
2003
5
Date: 11/06/142004
Time: 09:29
6
Sample: 1999 2008
2005
7
Included observations:
10
2006
8
2007
9
Variable
Coefficient
2008
10
C
T

1.406667
0.275152

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.958554
0.953374
0.183732
0.270061
3.869085
1.909266

Y
1.7
2.1
2.3
2.6
2.4
2.9
3.4
3.5
4.1
Std. Error 4.2 t-Statistic
0.125513
0.020228

11.20733
13.60233

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1

Prob.
0
0
2.92
0.850882
-0.37382
-0.3133
185.0233
0.000001

4.5
4.0

Y

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0

2

4

6
T

2

8

10

12

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
2000

2002

2004

2006

2008

Y

5

Forecast: YDB
Actual: Y
Forecast sample: 1999 2009
Included observations: 10

4

Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion

3

2

1
2000

2002

2004

2006

YDB

3

2008

0.164335
0.129576
4.711464
0.027142
0.000000
0.010582
0.989418

YDB
Last updated: 11/06/14 - 15:09
Modified: 1999 2009 // eq07.fit(f=actual) ydb
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1.681818
1.95697
2.232121
2.507273
2.782424
3.057576
3.332727
3.607879
3.88303
4.158182
4.433333
SE1

Last updated: 11/06/14 – 15:09
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0.213118
0.205294
0.199225
0.195074
0.192965
0.192965
0.195074
0.199225
0.205294
0.213118
0.222511
SE

Last updated: 11/06/14 - 09:51
Modified: 1999 2009 // se=sqr(se1^2 - 0.183732^2)
1999
2000
2001

0.10799
0.091588
0.077028
4

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0.065548
0.058976
0.058976
0.065548
0.077028
0.091588
0.10799
0.125514

CẬN DƯỚI

Last updated: 11/06/14 - 09:53
Modified: 1999 2009 // canduoi= ydb -2.896*se
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1.369079
1.691731
2.009049
2.317446
2.611629
2.886781
3.1429
3.384806
3.617791
3.845443
4.069846

CẬN DƯỚI 1

Last updated: 11/06/14 - 09:57
Modified: 1999 2009 // canduoi1=ydb - 2.896*se1
1999
2000
2001

1.064628
1.362437
1.655165
5

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1.942337
2.223597
2.498748
2.767792
3.030922
3.288498
3.540992
3.788942
CÂN TRÊN

Last updated: 11/06/14 - 09:54
Modified: 1999 2009 // cantren= ydb +2.896*se
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2...
GIẢI BÀI TẬP BẰNG SỬ DỤNG PHẦN MÊM EVIEWS
PHÂN 1: HÀM HỒI QUI TUYẾN TÍNH.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/06/14 Time: 09:29
Sample: 1999 2008
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.406667 0.125513 11.20733 0
T 0.275152 0.020228 13.60233 0
R-squared 0.958554 Mean dependent var 2.92
Adjusted R-squared 0.953374 S.D. dependent var 0.850882
S.E. of regression 0.183732 Akaike info criterion -0.37382
Sum squared resid 0.270061 Schwarz criterion -0.3133
Log likelihood 3.869085 F-statistic 185.0233
Durbin-Watson stat 1.909266 Prob(F-statistic) 0.000001
Obs T Y
1999 1 1.7
2000 2 2.1
2001 3 2.3
2002 4 2.6
2003 5 2.4
2004 6 2.9
2005 7 3.4
2006 8 3.5
2007 9 4.1
2008 10 4.2
1
giải bài tập bằng phần mêm eview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập bằng phần mêm eview - Người đăng: Phuc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
giải bài tập bằng phần mêm eview 9 10 359