Ktl-icon-tai-lieu

Giải bài tập kiểm toán 2

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2243 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN SV CDKT7BLT, CDKT7CLT
GIẢI BÀI TẬP KIỂM TOÁN 2

BÀI 1
a/ Tính PM và TE.
PM = 3% x Tổng tài sản
Tính TE của từng đối tượng trên Bảng cân đối kế toán:
VD: TE (Tiền mặt) = 50% x PM x 300/Tổng TS
Tương tự tính cho các đối tượng kế toán khác.
b/ Xác định ảnh hưởng và lập bút toán điều chỉnh:
Phải xác định được lỗi sai ở đơn vị và so sánh với TE từng khoản mục, nếu sai sót <
TE (từng khoản mục) thì không cần điều chỉnh.
1/ Ở nghiệp vụ này công ty đã tính giá TSCĐ sai, lệ phí trước bạ phải được tính vào
NG
Ảnh hưởng:(quy ước (-) là thiếu, (+) là thừa
(-) 211: 30 tr
(-) 214: (30 tr/(6x12) x 7 tháng) =A
(-) 3334: (30 tr - A) x 25%
(-) 421: (30 tr -A) x 75%
(+) 641: 30 tr - A
(-) 8211: (30 tr -A) x 25%
c/ Bút toán điều chỉnh:
Nợ TK 211: 30.000.000 đ
Có TK 214: A
Có TK 641: 30.000.000đ - A

Nợ TK 8211: (30.000.000 đ - A) x 25%
Có TK 3334: (30.000.000 đ - A) x 25%
Nợ TK 911: (30.000.000 đ - A) x 75%
Có TK 421: ( 30.000.000 đ - A) x 75%
Các nghiệp vụ khác làm tương tự.
d/ Lập Bảng cân đối kế toán sau khi kiểm toán:
Có thể tự thiết kế mẫu để làm cho nhanh
HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN SAI SÓT CÁC NGHIỆP VỤ TRONG BÀI TẬP:
BÀI 1
2/ Điều kiện giao hàng tại kho mua, ngày 31/12/2010 hàng chưa đến kho bên mua,
nhưng đơn vị đã ghi doanh thu và chi phí nên nghiệp vụ này ảnh hưởng (131, 156,
511, 3331, 3334, 421, 632, 8211). Lưu ý phần TK thuế 3334 tính bằng cách lấy lợi
nhuận gộp x 25%, các bút toán điều chỉnh thì làm ngược lại đơn vị.
3/ Phần lãi được nhận là của 1 năm, nhưng doanh nghiệp đầu tư từ ngày 01/04, vậy
tiền lãi trong 3 tháng đầu năm phải được ghi giảm khoản đầu tư và doanh thu tài
chính. Doanh thu tài chính giảm nên sẽ ảnh hưởng (3334, 8211)
4/ Nghiệp vụ bị bỏ sót < TE, vậy không cần điều chỉnh.
5/ Doanh nghiệp áp dụng phương pháp FIFO, vậy tồn cuối kỳ là giá của lô hàng cuối
cùng. Cần phải lập dự phòng (500.000 đ - 490.000 đ) x 1.000 = 10.000.000 đ, nhưng
theo đề bài, TK dự phòng giảm giá HTK 14.000.000 đ. Vậy phải hoàn nhập dự phòng
cho đơn vị 4.000.000 đ. Bút toán điều chỉnh tự làm.
BÀI 2
1/ Điều kiện giao hàng tại kho người bán, vậy tại thời điểm 28/12/2009 phải ghi nhận
doanh thu, giá vốn, đơn vị đã thiếu nghiệp vụ bán hàng này. Điều chỉnh bằng cách ghi
nhận nghiệp vụ này và thuế phải nộp tăng thêm.
2/ Giống bài tập 1
3/ Ghi nhận nghiệp vụ thanh lý TS cho doanh nghiệp (đề không nói rõ nên xem như
DN đã ngừng khấu hao đúng quy định, chỉ quên ghi thanh lý TSCĐ)
4/ Công trình này phục vụ cho hoạt động phúc lợi nên chỉ được tính hao mòn vào cuối
năm (Nợ TK 3533/C...
HƯỚNG DẪN SV CDKT7BLT, CDKT7CLT
GIẢI BÀI TẬP KIỂM TOÁN 2
BÀI 1
a/ Tính PM và TE.
PM = 3% x Tổng tài sản
Tính TE của từng đối tượng trên Bảng cân đối kế toán:
VD: TE (Tiền mặt) = 50% x PM x 300/Tổng TS
Tương tự tính cho các đối tượng kế toán khác.
b/ Xác định ảnh hưởng và lập bút toán điều chỉnh:
Phải xác định được lỗi sai ở đơn vị và so sánh với TE từng khoản mục, nếu sai sót <
TE (từng khoản mục) thì không cần điều chỉnh.
1/ Ở nghiệp vụ này công ty đã tính giá TSCĐ sai, lệ phí trước bạ phải được tính vào
NG
Ảnh hưởng:(quy ước (-) là thiếu, (+) là thừa
(-) 211: 30 tr
(-) 214: (30 tr/(6x12) x 7 tháng) =A
(-) 3334: (30 tr - A) x 25%
(-) 421: (30 tr -A) x 75%
(+) 641: 30 tr - A
(-) 8211: (30 tr -A) x 25%
c/ Bút toán điều chỉnh:
Nợ TK 211: 30.000.000 đ
Có TK 214: A
Có TK 641: 30.000.000đ - A
Giải bài tập kiểm toán 2 - Trang 2
Giải bài tập kiểm toán 2 - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải bài tập kiểm toán 2 9 10 793