Ktl-icon-tai-lieu

Giải BT EXCEL

Được đăng lên bởi 1ofakind05
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAÛNG DÖÏ TRUØ VAÄT TÖ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

VAÄT TÖ
XI MAÊNG
ÑAÁT
ÑAÙ
GAÏCH
ÑINH
SÔN
GOÃ
BAÛN LEÀ

ÑÔN VÒ
TÍNH
BAO
XE
KHOÁI
VIEÂN
KG
KG
M
CAÙI

TOÅNG COÄNG

ÑÔN
THAØNH
GIAÙ
SOÁ LÖÔÏNG TIEÀN
TRAÛ TRÖÔÙC
50000
120
6000000
2400000
150000
5
750000
300000
320000
6
1920000
768000
200
2000
400000
160000
7000
3
21000
8400
20000
12
240000
96000
18000
35
630000
252000
18000
100
1800000
720000
583200
2281 11761000
4704400

vuquangtruongvt@gmail.com

BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 11-2002
SOÁ TT
1
2
3
4
5
6
7
8

HOÏ VAØ TEÂN
PHAN KIEÄT
NGUYEÃN VAÊN
NGUYEÃN VAÂN
CAO THAÉNG
LEÂ MINH
NGUYEÃN ÑÖÙC
PHAN TAÂM
HUYØNH NGOÏC

BAÄC
A
B
C
A
C
A
A
B

TOÅNG COÄNG
TRUNG BÌNH
CAO NHAÁT
THAÁP NHAÁT

NGAØY
COÂNG

TIEÀN
COÂNG
20
22
23
25
24
23
25
24

40000
30000
20000
40000
20000
40000
40000
30000

186
23.25
25
20

260000
32500
40000
20000

Ñeà 1yeâu caàu:
1) Nhaäp vaø ñònh daïng baûng tính theo maãu treân
2) Thaønh tieàn:soá löôïng * ñôn giaù

TIEÀN
LÖÔNG
TAÏM ÖÙNG
800000
533333
660000
440000
460000
306667
1000000
666667
480000
320000
920000
613333
1000000
666667
720000
480000
6040000
755000
1000000
460000

4026666.6666667
503333.33333333
666666.66666667
306666.66666667

3)Traû tröôùc:ñònh daïng baèng 40% cuûa thaønh tieàn
4)Coøn laïi:thaønh tieàn - traû tröôùc
5)Ñaët teân sheet1 laø thaùng 10

Ñeà 2: yeâu caàu
1)tieàn löông:Ngaøy coâng * Tieàn coâng
2)Taïm öùng :Ñöôïc tính baèng 2/3 löông
3)Coøn laïi :Tieàn löông -Taïm öùng
4) Haûy tính:Toång coäng, Trung bình,Cao nhaát,Thaáp nhaát trong caùc coät baûng tính treân
5)Löu taäp tin vôùi teân baitap1.xls

COØN
LAÏI
3600000
450000
1152000
240000
12600
144000
378000
1080000
7056600

THÖÏC LAÕNH
266667
220000
153333
333333
160000
306667
333333
240000
2013333.33333
251666.666667
333333.333333
153333.333333

DANH SAÙCH ÑIEÅM THÍ SINH DÖÏ THI TIN HOÏC VAÊN PHOØNG
Ngaøy thi : 02/10/2002
Ñòa ñieåm thi : Trung Taâm Daïy Ngheà Cao Thaéng
vuquangtruongvt@gmail.com
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoï Teân HV
Hiep
Nga
Ha
Son
Lam
Hanh
Nam
Linh
Diem
Khoa

Phaùi
nöõ
nöõ
nöõ
nam
nam
nöõ
nöõ
nöõ
nöõ
nam

Naêm Sinh

Thcb
70
74
68
72
68
74
71
74
69
73

Word
9
4.5
8
4
10
4
3
7.5
4
3

Excel
8
6
8.5
6
2
4.5
9
1
5
5

7
4
9
7
9
1.5
7
6
5.5
5

ÑieåmTB
8.00
4.83
8.50
5.67
7.00
3.33
6.33
4.83
4.83
4.33

THOÁNG KEÂ
TOÅNG SOÁ
HV
10

GIOÛI

KHAÙ
2

TB
1

YEÁU
2

5

Yeâu caàu
1) tính điểm trung bình cho từng học vieân söû duïng haøm AVERAGE
2)ñieåm keát quaû:neáu ñieåm trung bình (ñieåm TB) lôùn hôn hoaïc baèng 5 thì cho ra keát quaû laø ñaäu ngöôïc laïi
ñieåm trung bình nhoû hôn 5 ...
BAÛNG DÖÏ TRUØ VAÄT TÖ
STT VAÄT TÖ SOÁ LÖÔÏNG TRAÛ TRÖÔÙC
1 XI MAÊNG BAO 50000 120 6000000 2400000
2 ÑAÁT XE 150000 5 750000 300000
3 ÑAÙ KHOÁI 320000 6 1920000 768000
4 GAÏCH VIEÂN 200 2000 400000 160000
5 ÑINH KG 7000 3 21000 8400
6 SÔN KG 20000 12 240000 96000
7 GOÃ M 18000 35 630000 252000
8 BAÛN LEÀ CAÙI 18000 100 1800000 720000
TOÅNG COÄNG
583200 2281 11761000 4704400
BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 11-2002
SOÁ TT HOÏ VAØ TEÂN BAÄC TAÏM ÖÙNG
1 PHAN KIEÄT A 20 40000 800000 533333
2 NGUYEÃN VAÊN B 22 30000 660000 440000
3 NGUYEÃN VAÂN C 23 20000 460000 306667
4 CAO THAÉNG A 25 40000 1000000 666667
5 LEÂ MINH C 24 20000 480000 320000
6 NGUYEÃN ÑÖÙC A 23 40000 920000 613333
7 PHAN TAÂM A 25 40000 1000000 666667
8 HUYØNH NGOÏC B 24 30000 720000 480000
TOÅNG COÄNG 186 260000 6040000 4026666.6666667
TRUNG BÌNH 23.25 32500 755000 503333.33333333
CAO NHAÁT 25 40000 1000000 666666.66666667
THAÁP NHAÁT 20 20000 460000 306666.66666667
Ñeà 1yeâu caàu:
1) Nhaäp vaø ñònh daïng baûng tính theo maãu treân
2) Thaønh tieàn:soá löôïng * ñôn giaù
ÑÔN VÒ
TÍNH
ÑÔN
GIAÙ
THAØNH
TIEÀN
vuquangtruongvt@gmail.com
NGAØY
COÂNG
TIEÀN
COÂNG
TIEÀN
LÖÔNG
Giải BT EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải BT EXCEL - Người đăng: 1ofakind05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giải BT EXCEL 9 10 343