Ktl-icon-tai-lieu

Giải thích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi leopheolecphec
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 3 lần
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
1. Những thông tin chung về Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Trong báo cáo tài chính năm, Quỹ DVVTCI Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ)
phải trình bày các thông tin chung sau:
-Tên và địa chỉ của Quỹ;
- Ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kỳ báo cáo tùy theo từng báo cáo tài
chính;
- Ngày lập báo cáo tài chính;
- Đơn vị tiền tệ dùng để lập báo cáo tài chính.
2. Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính năm
2.1. Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - VTF)
2.1.1. Mục đích của Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ
giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của Quỹ tại một thời điểm nhất
định.
Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của
Quỹ theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản
đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài
chính của Quỹ.
2.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán
Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “ Trình bày báo cáo tài chính” từ
đoạn 15 đến đoạn 32, khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các
nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.
Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải
được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, cụ thể như sau:
+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới
kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn;
+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng tới trở lên kể
từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.
2.1.3. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.
2.1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán

năm
- Số hiệu ghi ở cột 3 “Thuyết minh” của báo cáo này là số hiệu các chỉ tiêu
trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết của các chỉ tiêu
này trong Bảng cân đối kế toán.
- Số liệu ghi vào cột 5 “ Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ
vào số liệu ghi ở cột 4 “Số cuối kỳ” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này
năm trước.
- Số liệu ghi vào cột 4 “ Số cuối kỳ” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế
toán năm, được hướng dẫn như sau:
Phần: TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)
Tài sản ngắn hạn phản ánh tổ...
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
1. Những thông tin chung về Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Trong báo cáo tài chính năm, Quỹ DVVTCI Việt Nam (sau đây gọi tắtQuỹ)
phải trình bày các thông tin chung sau:
-Tên và địa chỉ của Quỹ;
- Ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kỳ báo cáo tùy theo từng báo cáo tài
chính;
- Ngày lập báo cáo tài chính;
- Đơn vị tiền tệ dùng để lập báo cáo tài chính.
2. Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính năm
2.1. Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - VTF)
2.1.1. Mục đích của Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ
giá trị tài sản hiện nguồn hình thành tài sản đó của Quỹ tại một thời điểm nhất
định.
Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện của
Quỹ theo cấu của tài sản, nguồn vốn cấu nguồn vốn hình thànhc tài sản
đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài
chính của Quỹ.
2.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán
Theo quy đnh tại Chuẩn mực kế toán số 21 Trình bày báo cáo tài chính” từ
đoạn 15 đến đoạn 32, khi lập và trình y Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các
nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.
Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải
được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, cụ thể như sau:
+ Tài sản Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới
kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn;
+ Tài sản Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng tới trở lên kể
từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.
2.1.3. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.
2.1.4. Nội dung phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
Giải thích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải thích báo cáo tài chính - Người đăng: leopheolecphec
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giải thích báo cáo tài chính 9 10 196