Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình excel 2003

Được đăng lên bởi luu-lam
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3548 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MICROSOFT EXCEL

MỤC LỤC
BÀI 1: BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL.......................................................................................2
I. LÀM QUEN VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL..................................................2

1. Khởi động.................................................................................................2
2. Giới thiệu bảng tính Excel......................................................................2

II. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN...............................................................................4

1. Mở bảng tính mới.....................................................................................4
2. Lưu bảng tính...........................................................................................4
3. Đóng bảng tính..........................................................................................4
4. Mở bảng tính............................................................................................4
5. Trang hiện hành, ô hiện hành...................................................................4
6. Nhận dạng con trỏ.....................................................................................5
7. Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu trên ô hiện hành..................................5

BÀI 2: SOẠN THẢO NỘI DUNG BẢNG TÍNH......................................................................................................6

1. Nhập dữ liệu kiểu số và văn bản............................................................6
2. Chỉnh sửa dữ liệu trong ô..........................................................................7
3. Thao tác chọn/hủy chọn ô, dòng, cột.......................................................7
4. Điền số thứ tự tự động.............................................................................9
5. Sao chép, di chuyển, xóa, chèn các ô........................................................9
6. Thêm/xóa dòng, cột..................................................................................10
7. Thao tác với bảng tính............................................................................11
BÀI 3: THAO TÁC ĐỊNH DẠNG............................................................................................................................13

1. Thao tác định dạng ô...............................................................................13
2. Định dạng ô chứa văn bản......................................................................15
3. Că...
MICROSOFT EXCEL
MC LC
BÀI 1: BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL.......................................................................................2
I. LÀM QUEN V I MICROSOFT OFFICE EXCEL ..................................................2
1. Kh i ng độ .................................................................................................2
2. Gi i thi u b ng tính Excel ......................................................................2
II. CÁC THAO TÁC C B NƠ ...............................................................................4
1. M b ng tính m i .....................................................................................4
2. L u b ng tínhư ...........................................................................................4
3. óng b ng tínhĐ ..........................................................................................4
4. M b ng tính ............................................................................................4
5. Trang hi n h nh, ô hi n h nh à à ...................................................................4
6. Nh n d ng con tr .....................................................................................5
7. Cách nh p v ch nh s a d li u trên ô hi n h nh à à ..................................5
BÀI 2: SOẠN THẢO NỘI DUNG BẢNG TÍNH......................................................................................................6
1. Nh p d li u ki u s v v n b n à ă ............................................................6
2. Ch nh s a d li u trong ô ..........................................................................7
3. Thao tác ch n/h y ch n ô, dòng, c t .......................................................7
4. i n s th t t ngĐ độ .............................................................................9
5. Sao chép, di chuy n, xóa, chèn các ô ........................................................9
6. Thêm/xóa dòng, c t ..................................................................................10
7. Thao tác v i b ng tính ............................................................................11
BÀI 3: THAO TÁC ĐỊNH DẠNG............................................................................................................................13
1. Thao tác nh d ng ôđ ...............................................................................13
2. nh d ng ô ch a v n b nĐị ă ......................................................................15
3. C n l , v ng vi n ôă đư ........................................................................17
........................................................................................................................................................................................19
BÀI 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM...............................................................................................................................20
1. T o công th c c b n ơ ..............................................................................20
2. a ch tuy t i v a ch t ng iĐị đố à đị ươ đố .................................................22
3. Thao tác v i h m à ......................................................................................23
BÀI 5: BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ.........................................................................................................................................27
1. T o các ki u bi u , th khác nhau đồ đồ ...............................................27
2. S a i bi u , th đ đồ đồ .........................................................................28
BÀI 6: HOÀN THIỆN TRANG BẢNG TÍNH VÀ IN ẤN....................................................................................29
1. Thay i l c a trang inđổ ..........................................................................29
2. Thay i trang inđổ ......................................................................................30
3. Ch nh s a in v a trong s trang nh tr c để đị ướ .....................................31
4. In n ..........................................................................................................31
Trang 1
Giáo trình excel 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình excel 2003 - Người đăng: luu-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo trình excel 2003 9 10 628