Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 5309 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN
Kế toán là một lĩnh vực của khoa học kinh tế, là một chức năng không thể thiếu cùng
với các chức năng tài chính, sản xuất, marketing và nhân sự trong công tác quản trị của mọi tổ
chức. Kế toán là gì và bản chất của nó như thế nào luôn là câu hỏi đầu tiên đối với những ai
bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực khoa học này. Chương này nhằm giúp người học hiểu rõ về nguồn
gốc ra đời và phát triển của kế toán, những nội dung chủ yếu của công tác kế toán, vai trò của
công tác kế toán cũng như các nguyên tắc kế toán cơ bản thường được vận dụng trong thực tế.
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN
1.1.1. Quá trình hinh thành và phát triển của kế toán
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Ngay từ
thời xa xưa, với công cụ lao động hết sức thô sơ, con người cũng đã tiến hành hoạt động sản
xuất bằng việc hái lượm hoa quả, săn bắn... để nuôi sống bản thân và cộng đồng. Hoạt động
sản xuất là hoạt động tự giác, có ý thức và có mục đích của con người. Cho nên khi tiến hành
hoạt động sản xuất, con người luôn quan tâm đến các hao phí bỏ ra và những kết quả đạt được.
Chính sự quan tâm này đã đặt ra nhu cầu tất yếu phải thực hiện quản lý hoạt động sản xuất. Xã
hội loài người càng phát triển thì mức độ quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất càng
tăng và do đó, yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất cũng được nâng lên.
Để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất nêu trên mà ngày nay gọi là hoạt động kinh tế
cần phải có thông tin về quá trình hoạt động kinh tế đó. Thông tin đóng vai trò quyết định
trong việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát quá trình
kinh tế. Để có được thông tin đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát, đo lường, ghi chép và cung
cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho người quản lý. Kế toán là một trong các công cụ
cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế phục vụ cho công tác quản lý các quá trình kinh tế đó.
Quan sát là giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh các quá trình và hiện tượng kinh tế
phát sinh ở các tổ chức.
Đo lường là việc xác định các nguồn lực, tình hình sử dụng các nguồn lực đó theo
những phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh riêng biệt, và các kết quả tạo ra từ quá trình
đó bằng những thước đo thích hợp.
Ghi chép là quá trình hệ thống hoá tình hình và kết quả các hoạt động kinh tế trong từng
thời kỳ theo từng địa điểm phát sinh, làm cơ sở để cung cấp thông tin có liên quan cho người
quản lý.
Trải qua lịch sử phát ...
CHƯƠNG 1
BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN
Kế toán một lĩnh vực của khoa học kinh tế, một chức năng không thể thiếu cùng
với các chức năng tài chính, sản xuất, marketingnhân sự trong công tác quản trị của mọi tổ
chức. Kế toán bản chất của như thế nào luôn câu hỏi đầu tiên đối với những ai
bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực khoa học này. Chương này nhằm giúp người học hiểu rõ về nguồn
gốc ra đời phát triển của kế toán, những nội dung chủ yếu của công tác kế toán, vai trò của
công tác kế toán cũng như các nguyên tắc kế toán cơ bản thường được vận dụng trong thực tế.
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN
1.1.1. Quá trình hinh thành và phát triển của kế toán
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại phát triển của xã hội loài người. Ngay t
thời xa xưa, với công cụ lao động hết sức thô sơ, con người cũng đã tiến hành hoạt động sản
xuất bằng việc hái lượm hoa quả, săn bắn... để nuôi sống bản thân cộng đồng. Hoạt động
sản xuất hoạt động tự giác, ý thức mục đích của con người. Cho nên khi tiến hành
hoạt động sản xuất, con người luôn quan tâm đến các hao phí bỏ ra và những kết quả đạt được.
Chính sự quan tâm này đã đặt ra nhu cầu tất yếu phải thực hiện quản lý hoạt động sản xuất. Xã
hội loài người càng phát triển thì mức độ quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất càng
tăng và do đó, yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất cũng được nâng lên.
Để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất nêu trên mà ngày nay gọi là hoạt động kinh tế
cần phải thông tin về quá trình hoạt động kinh tế đó. Thông tin đóng vai trò quyết định
trong việcc định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát quá trình
kinh tế. Để có được thông tin đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát, đo lường, ghi chép cung
cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho người quản lý. Kế toán là một trong các công cụ
cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế phục vụ cho công tác quản lý các quá trình kinh tế đó.
Quan sát giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh c quá trình hiện tượng kinh tế
phát sinh ở các tổ chức.
Đo lường việc xác định các nguồn lực, tình hình sử dụng các nguồn lực đó theo
những phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh riêng biệt, các kết quả tạo ra từ quá trình
đó bằng những thước đo thích hợp.
Ghi chép là quá trình hệ thống hoá tình hình và kết quả các hoạt động kinh tế trong từng
thời kỳ theo từng địa điểm phát sinh, làm sở để cung cấp thông tin liên quan cho người
quản lý.
Trải qua lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội, kế toán có những đổi mới về phương
thức quan sát, đo lường, ghi chép cung cấp thông tin cho phù hợp với điều kiện kinh tế-xã
hội. Có thể nhìn nhận những thay đổi này qua những hình thái kinh tế xã hội.
Giáo trình KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình KẾ TOÁN - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Giáo trình KẾ TOÁN 9 10 335