Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 6954 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Topsoft.vn - Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Chương I: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN
VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mục tiêu chung:
Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của

chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của
chế độ kế toán hiện hành.
Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài
khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của đơn
vị hành chính sự nghiệp.
1.1. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.
1.1 .1. Khái niệm về đơn vị hành chính sự nghiệp.
Đơn vị hành chính sự nghiệp là các đơn vị, cơ quan hoạt động bằng nguồn
kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh
phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động
kinh doanh, dịch vụ,... Đó là các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc các
Bộ, Tổng cục, các cơ quan Đoàn thể, các tổ chức xã hội do trung ương và địa
phương quản lý và các đơn vị trực thuộc lực lương vũ trang.
Đơn vị hành chính sự nghiệp có thể phân loại như sau:
* Theo tính chất, các đơn vị HCSN bao gồm:
-

Các đơn vị hành chính thuần túy: đó là các cơ quan công quyền trong bộ máy
hành chính nhà nước (các đơn vị quản lý hành chính nhà nước).

-

Các đơn vị sự nghiệp: sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự
nghiệp kinh tế, sự nghiệp nghiên cứu khoa học,…

-

Các tổ chức đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức quần chúng,…
* Theo phân cấp quả lý tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp được tổ chức
theo hệ thống dọc tương ứng với từng cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác
chấp hành ngân sách cấp đó. Cụ thể đơn vị HCSN chia thành ba cấp:

-

Đơn vị sự toán cấp I: là cơ quan chủ quản các ngành hành chính sự nghiệp trực
thuộc TW và địa phương như các Bộ, tổng cục, Sở, ban,…Đơn vị dự toán cấp I
trực tiếp quan hệ với cơ quan tài chính để nhận và thanh quyết toán nguồn kinh
phí cấp phát. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm:

Phạm Văn Dũng – 0989.355.375

Trang 1

Topsoft.vn - Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Tổng hợp và quản lý toàn bộ vốn của ngân sách giao, xác định trách nhiệm và
quyền hạn của các đơn vị kế toán cấp dưới.
+ Phê chuẩn dự toán quí, năm của các đơn vị cấp dưới.
+ Tổ chức việc hạch toán kinh tế, việc quản lý vốn trong toàn ngành.
+ Tổng hợp các báo biểu kế toán trong toàn ngành, tổ chức kiểm tra kế toán và
kiểm tra tài chính đối với đơn vị cấp dưới.
-

Đơn vị dự toán cấp II: Trực thuộc...
Topsoft.vn - Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Phm Văn Dũng – 0989.355.375 Trang 1
Chương I: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN
VỊ HÀNH CHÍNH SNGHIỆP
Mc tiêu chung:

Giúp cho người học khái qt hoá, hệ thống hoá, những nội dung bản của
chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghip, trước hết là nội dung của
chế độ kế toán hiện hành.

Tạo điu kiện giúp người hc tìm hiu, xác định h thống chứng từ, tài
khon, s sách báo biểu kế toán theo chế độ kế toán phù hợp với đc điểm của đơn
vị hành chính sự nghiệp.
1.1. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.
1.1 .1. Khái niệm về đơn vị hành chính sự nghiệp.
Đơn vị hành chính snghiệp các đơn vị, quan hoạt động bằng nguồn
kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh
phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh pđược tài trợ, thu từ hoạt động
kinh doanh, dịch vụ,... Đó các đơn vị hành chính snghiệp trực thuộc các
Bộ, Tng cục, c quan Đoàn thể, các tổ chức xã hội do trung ương và địa
phương quản lý và các đơn vị trực thuộc lực lương vũ trang.
Đơn vị hành chính sự nghiệp có thphân loại như sau:
* Theo tính chất, các đơn vị HCSN bao gồm:
- Các đơn vị hành chính thuần túy: đó các quan công quyền trong bộ y
hành chính nhà nước (các đơn vị quản lý hành chính nhà nước).
- Các đơn vị sự nghiệp: sự nghiệp n hóa, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự
nghiệp kinh tế, sự nghiệp nghiên cứu khoa học,…
- Các tchức đoàn thể, xã hội, nghnghiệp, tổ chức quần chúng,…
* Theo phân cấp qutài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp được tổ chức
theo hệ thống dọc tương ứng với từng cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác
chp hành ngân sách cp đó. Cụ thđơn vị HCSN chia thành ba cp:
- Đơn vị sự toán cp I: quan chủ quản các ngành hành chính snghiệp trực
thuộc TW địa phương như các B, tổng cục, Sở, ban,…Đơn vdự toán cấp I
trực tiếp quan hvới quan tài chính để nhận và thanh quyết toán nguồn kinh
phí cấp phát. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm:
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 9 10 331