Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi haidang8284
Số trang: 500 trang   |   Lượt xem: 10385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
PHẦ

GI ÁO TRÌNH
GIÁ TRÌ
KẾ TOÁN MÁY
TOÁ
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TOÁ
NGHIỆ
(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ,
(Dù
viê chuyê ngà
toá
trườ
ường
THCN)

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
NHÀ XUẤ
THÔ
HÀ NỘI – 2012

Mục lục
M Ụ C

L Ụ C

MỤC LỤC...................................................................................................................3
...................................................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................. 9
ĐẦU.............................................................................................................9
QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA HOẠT
ƯỚC
HIỆ
HOẠ
ĐỘNG KẾ TOÁN..................................................................................................... 11
ĐỘNG
TOÁ .....................................................................................................11
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................12
VIẾ
...........................................................................12
CHƯƠNG 1.............................................................................................................. 13
CHƯƠ
ƯƠNG
TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN............................................................ 13
PHẦ
TOÁ ............................................................13
1. Khái niệm phần mềm kế toán..............................................................................14
2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán.......................................................... 14
3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công................................ 16
4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán......................................................17
5. Phân loại phần mềm kế toán............................................................................... 18
6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán...................................... 20
7. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy..........................................23
8. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng? ........................................23
9. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất.....................................24
10. Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nướ...
C
C
C
CÔ
Ô
Ô
ÔNG
NG
NG
NGTY
TY
TY
TYC
C
C
C
PH
PH
PH
PH
N
N
N
NMISA
MISA
MISA
MISA
GI
GI
GI
GIÁ
Á
Á
ÁO
O
O
OTR
TR
TR
TRÌ
Ì
Ì
ÌNH
NH
NH
NH
K
K
K
K
TO
TO
TO
TOÁ
Á
Á
ÁN
N
N
NM
M
M
MÁ
Á
Á
ÁY
Y
Y
Y
K
K
K
K
TO
TO
TO
TOÁ
Á
Á
ÁN
N
N
NDOANH
DOANH
DOANH
DOANHNGHI
NGHI
NGHI
NGHI
P
P
P
P
(D
(D
(D
(Dù
ù
ù
ùng
ng
ng
ngcho
cho
cho
chosinh
sinh
sinh
sinhvi
vi
vi
viê
ê
ê
ên
n
n
nchuy
chuy
chuy
chuyê
ê
ê
ên
n
n
nng
ng
ng
ngà
à
à
ành
nh
nh
nhKinh
Kinh
Kinh
Kinht
t
t
tế
ế
ế
ế,
,
,
,K
K
K
Kế
ế
ế
ếto
to
to
toá
á
á
án
n
n
nt
t
t
t
i
i
i
ic
c
c
cá
á
á
ác
c
c
ctr
tr
tr
trườ
ườ
ườ
ường
ng
ng
ngĐ
Đ
Đ
ĐH,
H,
H,
H,C
C
C
CĐ
Đ
Đ
Đ,
,
,
,
THCN)
THCN)
THCN)
THCN)
NH
NH
NH
NHÀ
À
À
ÀXU
XU
XU
XU
T
T
T
TB
B
B
B
N
N
N
NV
V
V
VĂ
Ă
Ă
ĂN
N
N
NH
H
H
HÓ
Ó
Ó
ÓA
A
A
A-
-
-
-TH
TH
TH
THÔ
Ô
Ô
ÔNG
NG
NG
NGTIN
TIN
TIN
TIN
H
H
H
HÀ
À
À
ÀN
N
N
N
I
I
I
I
2012
2012
2012
2012
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - Người đăng: haidang8284
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
500 Vietnamese
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 9 10 894