Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CƠ BẢN

Được đăng lên bởi lopketoan111
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
-----------*******----------

GIÁO TRÌNH

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CƠ BẢN
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Người thực hiện: Tổ Bộ Môn Kế Toán

TP. Hồ Chí Minh 2009

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO

-

Giáo trình Kế toán ngân hàng – Lý thuyết và bài tập – TS Trương Thị Hồng, Giảng
viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

-

Giáo trình Kế toán ngân hàng – Lê Thị Kim Liên , Giảng viên trường Đại học Huế.

-

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại các ngân hàng.

-

Các văn bản quy định của NHNN đối với hoạt động về công tác kế toán tại các
TCTD.

-

Chuẩn mực kế toán.

2

CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Mục tiêu của chƣơng:
Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng bao gồm các nguồn vốn hoạt động của
ngân hàng, chứng từ kế toán hệ thống tài khoản để làm nền tảng cho các chương nghiệp
vụ ở phần sau.
Kế toán ngân hàng (KTNH) nói chung bao gồm kế toán tại các tổ chức tín dụng
(TCTD) và ngân hàng nhà nước(NHNN). KTNH có vai trò đặc biệt trong việc cung cấp
các số liệu, phản ánh toàn bộ diễn biến hoạt động kinh tế và từ đó có thể kiểm tra tình
hình về huy động vốn, sử dụng vốn tại ngân hàng.Vì vậy, KTNH được hiểu là công cụ để
quản lý các nghiệp vụ của Ngân hàng và hoạt động của nền kinh tế.
I. Khái niệm:
KTNH là một công cụ tính toán, ghi chép bằng con số phản ánh và giám đốc toàn
bộ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngân hàng và các đơn vị phụ thuộc.
II. Đối tƣợng:
Đối tượng của KTNH là sử dụng thước đo bằng TIỀN để theo dõi, phản ánh
NGUỒN VỐN và quá trình SỬ DỤNG VỐN trong hoạt động tác nghiệp hàng ngày
của ngân hàng.
a. Nguồn vốn:
Nguồn vốn NH được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau từ khi thành lập cho
đến suốt quá trình hoạt động.Bao gồm
-

Vốn tự có và coi nhƣ tự có:

+ Vốn điều lệ: là vốn riêng của mỗi ngân hàng khi thành lập cho suốt quá trình
hoạt động được ghi vào điều lệ hoạt động của ngân hàng. Vốn điều lệ có thể gia tăng
trong quá trình hoạt động.
+ Quỹ dự trữ: là quỹ được trích lập từ lợi nhuận ròng của ngân hàng nhằm mục
đích dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng.

3

+ Các loại quỹ của ngân hàng: bao gồm quỹ đầu tư phát triển, quỹ nghiên cứu đào
tạo, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ để mua sắm TSCĐ hình thành từ quỹ phúc
lợi….
+ Lợi nhuận chưa phân phối: là phần lợi ròng để lại sau khi đã được trích lập các
quỹ và cổ đông hoặc chủ sở hữu
+ Vốn cố định (tại NHTM quốc doanh): đây là khoản vốn cố định do Ngân sách
nhà nước cấp phát dùng để xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của các NHTM
quốc doanh
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CƠ BẢN - Người đăng: lopketoan111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CƠ BẢN 9 10 100