Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán quản trị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 5 lần
3
§¹i häc quèc gia hµ néi
Trêng ®¹i häc kinh tÕ
TS. NguyÔn ThÞ Minh T©m
Gi¸o tr×nh
KÕ to¸n qu¶n trÞ
Hµ Néi, 2008
Giáo trình kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán quản trị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kế toán quản trị 9 10 28