Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kế toán quản trị ĐH Đà Lạt

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ

TRAÀN NHAÄT THIEÄN

2002

Keá toaùn quaûn trò

-2-

MUÏC LUÏC

LÔØI NOÙI ÑAÀU ..............................................................................................................5
CHÖÔNG I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ .....................6
I. THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN VAØ VAI TROØ CUÛA TOÅ CHÖÙC ...................................8
1. Caáu truùc vaø hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ...................................................................8
2.. Baûn chaát cuûa keá toaùn trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh .........................9
3. Thoâng tin keá toaùn caàn cho nhöõng ngöôøi söû suïng khaùc nhau..........................10
4. Thoâng tin cuûa keá toaùn trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ........................10
II. VAI TROØ CUÛA KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ ............................................................11
III. PHAÂN BIEÄT KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH VAØ KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ ................12
1. Nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính ............14
2.. Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính............15
IV. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÄP VUÏ CÔ SÔÛ DUØNG TRONG KEÁ TOAÙN
QUAÛN TRÒ ..............................................................................................................18
1. Thieát keá thoâng tin thaønh daïng so saùnh ñöôïc ..................................................18
2. Phaân loaïi chi phí.............................................................................................18
3. Trình baøy moái quan heä giöõa caùc thoâng tin keá toaùn döôùi daïng ......................18
phöông trình.........................................................................................................18
4. Trình baøy thoâng tin döôùi daïng ñoà thò ..............................................................18
CHÖÔNG II: CHI PHÍ VAØ PHAÂN LOAÏI CHI PHÍ ..................................................19
A. KHAÙI QUAÙT VEÀ CHI PHÍ ................................................................................19
B. PHAÂN LOAÏI CHI PHÍ........................................................................................19
I. PHAÂN LOAÏI CHI PHÍ THEO CHÖÙC NAÊNG HOAÏT ÑOÄNG ...........................19
1. Chi phí saûn xuaát ...............................................................................................19
2. Chi phí ngoaøi saûn xuaát ...................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ
TRAÀN NHAÄT THIEÄN
2002
Giáo trình Kế toán quản trị ĐH Đà Lạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kế toán quản trị ĐH Đà Lạt - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình Kế toán quản trị ĐH Đà Lạt 9 10 954