Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 2 lần
http://www.ebook.edu.vn
1
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNH
KEÁ TOAÙN
Bieân soaïn
Th.s Vuõ Thò Thuyø Linh Chuû bieân
Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn Hieäu ñính
TS. Nguyeãn Trung Tröïc Th.S Ñoaøn Vaên Ñính
GIAÙO TRÌNH
KEÁ TOAÙN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
Lưu hành nội bộ - năm 2007
Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ 9 10 573