Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán xây dựng

Được đăng lên bởi tocbim198
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín
1
Chæång mäüt
NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ HAÛCH TOAÏN
TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG CÅ BAÍN
1.1 Âàûc âiãøm cuía hoaût âäüng kinh doanh xáy dæûng cå baín âãún haûch toaïn kãú ton
Xáy dæûng cå baín laì ngaình saín xuáút váût cháút quan troüng thuäüc lénh væûc cäng
nghiãûp nhàòm taûo nãn cå såí haûöng cho xaîüi. Thäng thæåìng cäng taïc xáy dæûng cå baín
do caïc âån vë nháûn tháöu tiãún haình.
Âæïng trãn goïc âäüú toaïn taìi chênh thç hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp xáy dæûng cå
baín coï nhæîng âàûc âiãøm cå baín sau:
- Saín pháøm xáy làõp laì caïc cäng trçnh, caïc váût kiãún truïc âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng
toaìn xaîüi trong caïc lénh væûc dán duûng, cáöu âæåìng hoàûc thuíy låüi. Ngoaìi ra saín pháøm
xáy dæ
ûng cå baín coìn coï thãø laì caïc tæ lûu lao âäüng âãø tiãúp tuûc quaï trçnh saín xuáút chàóng
haûn caïc nhaì xæåíng, xê nghiãûp... Nhæîng saín pháøm naìy coï quy mä låïn, kãút cáúu phæïc taûp,
thåìi gian saín xuáút daìi nhæng nãúu xeït tæìng saín pháøm thç ta laûi bàõt gàûp tênh âån chiãúc.
Do váûy, viãûc täø chæïc quaín lyï vaì haûch toaïn nháút thiãút phaíi coïû toaïn thiãút kãú, thi cäng.
- Saín pháøm xáy dæûng cå baín cäú âënh taûi nåi saín xuáút, âoìi hoíi âàût trãn mäüt khu
væûc âëa lyï nháút âënh thæåìng âæåüc khaïch haìng choün træåïc, âãø thæûc hiãûn âæåüc quaï trçnh
saín xuáút thç caïc nguäön nhán læûc, váû
t læûc ( maïy moïc thút bë, cäng cuû lao âäüng, nguyãn
váût liãûu...) phaíi di chuyãøn thæåìng xuyãn theo âëa âiãøm thi cäng. Chênh vç âàûc thuì cuía
saín pháøm xáy làõp nhæ váûy âaî laìm aính hæåíng âãún cå cáúu cuía caïc doanh nghiãûp xáy
dæûng, bao gäöm nhiãöu âån vë nháûn tháöu raíi taïc khàõp nåi, taïch råìi våïi bäü pháûn kãú toaïn
cuía âån vë chuí quaín.
- Baín cháút cuía saín pháøm xáy dæûng cuìng våïi cå cáúu hoaût âäüng cuía caïc doanh
nghiãûp xáy dæûng âaîùn âãún tçnh traûng mäùi håüp âäöng xáy dæûng thæåìng chiãúm gáön hãút
thåìi læåüng trong nàm kãú toaïn cuía doanh nghiãûp .
- Giaï tiãu thuû cuía saín pháøm xáy dæûng cå baín dæûa theo giaïû toaï
n trãn cå såí âaî
âiãöu chènh thãm pháön thæûc tãú phaït sinh ngoaìi dæû toaïn âæåüc duyãût hoàûc giaï thoía thuáûn
våïi chuí âáöu tæ tæì træåïc; do váûy tênh haìng hoïa cuía saín pháøm xáy làõp thãø hiãûn khäng roî
raìng. út nhiãn trong näüi dung män hoüc naìy seî chæa âãöûp âãún caïc doanh nghiãûp kinh
doanh báút âäüng saín vaì nhaì åí.
Giáo trình kế toán xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán xây dựng - Người đăng: tocbim198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo trình kế toán xây dựng 9 10 269