Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi nhomtruong
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

1.1. Bản chất của kiểm toán
1.1.1Khái niệm:
Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc
kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu
phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn.
Vì thế, mọi người sử dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được
các thông tin trung thực và hợp lý.
Hoạt động kiểm toán ra đời là để kiểm tra và xác nhận về sự trung thực và
hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và BCTC của các doanh nghiệp, tổ chức; để
nâng cao sự tin tưởng của người sử dụng các thông tin từ BCTC đã được kiểm
toán.
Kiểm toán có gốc từ latin là “audit”. từ “auditing” có nguồn gốc từ động từ
“audive” có nghĩa là “nghe”. hình ảnh của kiểm toán cổ điển là việc kiểm tra là
việc kiểm tra về tài sản, phần lớn được thực hiện bằng cách người ghi chép đọc to
lên cho một bên độc lập “nghe” rồi chấp nhận.
Theo Liên đoàn kế toán Quốc tế ( International federation of Accountants - IFAC) là việc các Kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về các bản
báo cáo TC.
Đối tượng kiểm toán: báo cáo TC
Nội dung: kiểm tra và bày tỏ quan điểm
Người thực hiện: Kiểm toán viên độc lập
Theo tiến sĩ Rober N. Anthor (đại học Harvard) – Kiểm toán là việc xem
xét, kiểm tra các ghi chép kế toán bởi các Kiểm toán viên công cộng được thừa
nhận độc lập và ở bên ngoài tổ chức kiểm tra.
Theo định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) "Kiểm toán là việc
các kiểm toán viên (KTV) độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về
BCTC".
Theo chuẩn mực kế toán Vương quốc Anh - là sự kiểm tra độc lập và bày tỏ
ý kiến về những bản khai tài chính của một đơn vị do Kiểm toán viên được bổ
nhiệm để thực hiện các công việc đó theo đúng các nghĩa vụ pháp định có liên
quan.
Theo Nghị định 07/CP ban hành ngày 29/1/94 của Chính Phủ - kiểm toán
độc lập là việc kiểm tra, xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tính đúng đắn,
hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp,
cơ quan, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội khi có yêu cấu của các đơn vị này.
Có rất nhiều khái niệm, nhưng theo các tác giả Alvin A.Aen và James
K.Loebbecker trong giáo trình "Kiểm toán" đã nêu một định nghĩa chung về kiểm
toán như sau:
Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập và thẩm quyền thu thập và
đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể định lượng được của một đơn
1

vị cụ thể, nhằm mục đích xác nhận và báo cáo về mức độ phù h...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
1.1. Bản chất của kiểm toán
1.1.1Khái niệm:
Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc
kế toán đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu
phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn.
thế, mọi người s dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được
các thông tin trung thực và hợp lý.
Hoạt động kiểm toán ra đời đ kiểm tra xác nhận về sự trung thực và
hợp của các tài liệu, số liệu kế toán BCTC của các doanh nghiệp, tổ chức; để
nâng cao sự tin tưởng của người sử dụng các thông tin từ BCTC đã được kiểm
toán.
Kiểm toán gốc từ latin “audit”. từ “auditing” nguồn gốc từ động từ
“audive” nghĩa “nghe”. hình ảnh của kiểm toán cổ điển việc kiểm tra
việc kiểm tra về i sản, phần lớn được thực hiện bằng ch người ghi chép đọc to
lên cho một bên độc lập “nghe” rồi chấp nhận.
Theo Liên đoàn kế toán Quốc tế ( International federation of Accountants - IFAC) -
là việc các Kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về các bản
báo cáo TC.
Đối tượng kiểm toán: báo cáo TC
Nội dung: kiểm tra và bày tỏ quan điểm
Người thực hiện: Kiểm toán viên độc lập
Theo tiến sĩ Rober N. Anthor (đại học Harvard) Kiểm toán việc xem
xét, kiểm tra các ghi chép kế toán bởi các Kiểm toán viên công cộng được thừa
nhận độc lập và ở bên ngoài tổ chức kiểm tra.
Theo định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) "Kiểm toán là việc
các kiểm toán viên (KTV) độc lập kiểm tra trình bày ý kiến của mình về
BCTC".
Theo chuẩn mực kế toán Vương quốc Anh - sự kiểm tra độc lập bày tỏ
ý kiến về những bản khai tài chính của một đơn vị do Kiểm toán viên được bổ
nhiệm để thực hiện các công việc đó theo đúng c nghĩa vụ pháp định liên
quan.
Theo Nghị định 07/CP ban hành ngày 29/1/94 của Chính Phủ - kiểm toán
độc lập việc kiểm tra, xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tính đúng đắn,
hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp,
cơ quan, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội khi có yêu cấu của các đơn vị này.
rất nhiều khái niệm, nhưng theo các tác giả Alvin A.Aen James
K.Loebbecker trong giáo trình "Kiểm toán" đã nêu một định nghĩa chung về kiểm
toán như sau:
Kiểm toán quá trình các chuyên gia độc lập thẩm quyền thu thập
đánh giá các bằng chứng về các thông tin thể định lượng được của một đơn
1
Giáo trình Kiểm toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kiểm toán căn bản - Người đăng: nhomtruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giáo trình Kiểm toán căn bản 9 10 894