Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình KTDN 1

Được đăng lên bởi lopktdb13-gmail-com
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
A.MỤC TIÊU: Học xong chương này, người học sẽ nắm được :
-Hiểu được bản chất, chức năng của kế toán,
-Nắm được tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp
B.BÀI GIẢNG:
Giảng bài mới:
I/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1/ Khái niệm :
Kế toán là một khoa học thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình
thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các doanh nghiệp, các tổ chức khác như: các
công ty, các doanh nghiệp hoạt động SXKD, trường học, bệnh viện, cơ quản quản lý nhà
nước, các đơn vị sự nghiệp.v..v...Nói chung, mọi tổ chức có sử dụng nguồn lực đều sử dụng
kế toán như là công cụ để quản lý các hoạt động của mình.
Theo điều lệ tổ chức kế toán nhà nước ban hành theo nghị định 15HĐBT ngày
18/03/1989: “ Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị,
hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh kiểm tra tình hình
vận động của các loại tài sản, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình
sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước cũng như của từng tổ chức, xí nghiệp.”
2/ Vai trò:
- Cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu sử dụng, để họ có căn cứ đưa ra các quyết
định về quản lý, các quyết định về tài chính có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của
họ. Những thông tin do kế toán cung cấp cho phép các nhà kinh tế có được những lựa chọn
hợp lý để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hệ thống kế toán là hệ thống thu thập, bảo quản và tạo ra sản phẩm thông tin kinh tế để
cung cấp cho người sử dụng nhằm đề ra quyết định kinh tế.
Thông tin kinh tế do kế toán cung cấp càng chính xác kịp thời thì quyết định của người
sử dụng đề ra càng đúng đắn và nhạy bén.
3/ Nhiệm vụ
Kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác, trung thực, kịp thời cho các đối tượng sử
dụng thông tin kế toán, cụ thể:
-Ban giám đốc, hội đồng quản trị:
-Những người bên ngoài doanh nghiệp có lợi ích trực tiếp ở doanh nghiệp: nhà đầu tư, ngân
hàng, chủ nợ khác, …
-Những tổ chức có lợi ích gián tiếp ở doanh nghiệp: cơ quan thuế, thống kê, cơ quan chủ
quản (Sở tài chính), ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV : Nguyễn Thị Trần Phước
1

BÀI GIẢNG

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

------...
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
A.MỤC TIÊU: Học xong chương này, người học sẽ nắm được :
-Hiểu được bản chất, chức năng của kế toán,
-Nắm được tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp
B.BÀI GIẢNG:
Giảng bài mới:
I/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1/ Khái niệm :
Kế toán một khoa học thu thập, xử cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình
thành tài sản sự vận động của tài sản trong các doanh nghiệp,c tổ chức khác như: các
công ty, các doanh nghiệp hoạt động SXKD, trường học, bệnh viện, quản quản lý nhà
nước, các đơn vị sự nghiệp.v..v...Nói chung, mọi tổ chức có sử dụng nguồn lực đều sử dụng
kế toán như là công cụ để quản lý các hoạt động của mình.
Theo điều lệ tổ chức kế toán nhà ớc ban hành theo nghị định 15HĐBT ngày
18/03/1989: Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị,
hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh kiểm tra tình hình
vận động của các loại tài sản, tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình
sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước cũng như của từng tổ chức, xí nghiệp.”
2/ Vai trò:
- Cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu sử dụng, để họ có căn cứ đưa ra các quyết
định về quản, các quyết định vềi chính liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của
họ. Những thông tin do kế toán cung cấp cho phép các nhà kinh tế được những lựa chọn
hợp lý để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hệ thống kế toán hệ thống thu thập, bảo quản tạo ra sản phẩm thông tin kinh tế để
cung cấp cho người sử dụng nhằm đề ra quyết định kinh tế.
Thông tin kinh tế do kế toán cung cấp càng chính xác kịp thời thì quyết định của người
sử dụng đề ra càng đúng đắn và nhạy bén.
3/ Nhiệm vụ
Kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác, trung thực, kịp thời cho các đối tượng sử
dụng thông tin kế toán, cụ thể:
-Ban giám đốc, hội đồng quản trị:
-Những người bên ngoài doanh nghiệp có lợi ích trực tiếp doanh nghiệp: nhà đầu tư, ngân
hàng, chủ nợ khác, …
-Những tổ chức lợi ích gián tiếp doanh nghiệp: quan thuế, thống kê, quan chủ
quản (Sở tài chính), ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV : Nguyễn Thị Trần Phước 1
giáo trình KTDN 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình KTDN 1 - Người đăng: lopktdb13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
giáo trình KTDN 1 9 10 822