Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Microsoft Excel 2007

Được đăng lên bởi Nhe Tan
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung T©m Anh Ng÷ SYDNEY

Giáo Trình Microsoft Excel 2007
Môc lôc

Môc lôc ................................................................................................................ - 1 ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o microsoft excel ........................................... - 4 PHÇN I: lµm viÖc víi cöa sæ excel .......................................................... - 4 I. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh: ................................................................... - 4 1. Khëi ®éng: .................................................................................................... - 4 II. tho¸t ch−¬ng tr×nh ................................................................................. - 4 III. c¸c thao t¸c víi workbook .......................................................... - 5 1.

T¹o míi mét tµi liÖu Workbook. ............................................................... - 5 -

2.

L−u mét tµi liÖu. ........................................................................................ - 5 -

3.

Më mét Workbook ® l−u trong æ ®Üa . ..................................................... - 5 -

4.

Giíi thiÖu mµn h×nh lµm viÖc. ................................................................... - 6 -

5. Chức năng các thực đơn Menu..................................................................... - 6 CÊu tróc cña mét tµi liÖu. ......................................................................... - 6 -

6.

IV. C¸c thao t¸c c¬ b¶n trong b¶ng tÝnh.................................... - 7 1.

Di chuyÓn con trá trong b¶ng tÝnh. ........................................................... - 7 -

2.

C¸c to¸n tö trong Excel. ........................................................................... - 7 -

3.

C¸c thao t¸c víi d÷ liÖu. ........................................................................... - 7 -

4.

C¸c thao t¸c sö lý d÷ liÖu. ........................................................................ - 8 a. Sao chÐp d÷ liÖu. .................................................................................... - 8 b. Di chuyÓn d÷ liÖu. .................................................................................. - 8 c.

D¸n d÷ liÖu. ........................................................................................... - 8 -

d. Xo¸ vïng d÷ liÖu ®−îc chän. .................................................................. - 8 ChÌn thªm dßng, cét , «. ............................................................................
Trung T©m Anh Ng÷ SYDNEY
Giáo Trình Microsoft Excel 2007
Thanhtusydney@gmail.com
Tel: 0974.985.448
-
1
-
Môc lôc
Môc lôc ................................................................................................................ - 1 -
ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o microsoft excel ........................................... - 4 -
PHÇN I: lµm viÖc víi cöa sæ excel .......................................................... - 4 -
I. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh: ................................................................... - 4 -
1. Khëi ®éng: .................................................................................................... - 4 -
II. tho¸t ch−¬ng tr×nh ................................................................................. - 4 -
III. c¸c thao t¸c víi workbook .......................................................... - 5 -
1.
T¹o míi mét tµi liÖu Workbook. ............................................................... - 5 -
2.
L−u mét tµi liÖu. ........................................................................................ - 5 -
3.
Më mét Workbook ® l−u trong æ ®Üa . ..................................................... - 5 -
4.
Giíi thiÖu mµn h×nh lµm viÖc. ................................................................... - 6 -
5. Chức năng các thực đơn Menu ..................................................................... - 6 -
6.
CÊu tróc cña mét tµi liÖu. ......................................................................... - 6 -
IV. C¸c thao t¸c c¬ b¶n trong b¶ng tÝnh. ................................... - 7 -
1.
Di chuyÓn con trá trong b¶ng tÝnh. ........................................................... - 7 -
2.
C¸c to¸n tö trong Excel. ........................................................................... - 7 -
3.
C¸c thao t¸c víi d÷ liÖu. ........................................................................... - 7 -
4.
C¸c thao t¸c sö lý d÷ liÖu. ........................................................................ - 8 -
a.
Sao chÐp d÷ liÖu. .................................................................................... - 8 -
b.
Di chuyÓn d÷ liÖu. .................................................................................. - 8 -
c.
D¸n d÷ liÖu. ........................................................................................... - 8 -
d.
Xo¸ vïng d÷ liÖu ®−îc chän. .................................................................. - 8 -
5.
ChÌn thªm dßng, cét , «. ........................................................................... - 8 -
a.
ChÌn thªm dßng: .................................................................................... - 8 -
b.
ChÌn thªm cét: ....................................................................................... - 8 -
c.
ChÌn thªm mét «: ................................................................................... - 8 -
6.
Xo¸ dßng, cét, «. ........................................................................................ - 9 -
Giáo Trình Microsoft Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Microsoft Excel 2007 - Người đăng: Nhe Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Giáo Trình Microsoft Excel 2007 9 10 556