Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiên cứu Marketing

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3543 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG I:

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING
I.

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MARKETING
Mục đích

Nghiên cứu khoa học

Phương pháp

Quá trình

1. Nghiên cứu khoa học:
Là cách thức con người tìm cách hiểu các vấn đề khoa học 1 cách có hệ thống
(Babbie 2001, Kerlinger & Lee 2000)
2. Mục đích:
Mục đích của mọi hoạt động NCKH là để mô tả, giải thích, dự đoán hoặc kiểm
soát các sự việc hay hiện tượng.
3. Phương pháp:
“How can we know what we know?”
Kiến thức chúng ta có được nhờ:
• Kinh nghiệm bản thân: Kiến thức rút ra từ thực tiễn
• Chấp nhận / kế thừa: Học từ người khác
• Nghiên cứu khoa học: Tự tìm tòi theo phương pháp khoa học.
Hai phương pháp luận cơ bản: Qui nạp và Suy diễn
Qui nạp (Induction): tiến hành tổng quát dựa trên kết quả quan sát của 1 số hữu
hạn các sự kiện cụ thể.
Suy diễn (Deduction): dựa vào những nguyên lý/ lý thuyết tổng quát có trước để
suy ra những kết quả cụ thể khác.
Phương pháp kết hợp:
Phép suy diễn dựa trên các lý thuyết có sẵn để xây dựng các giả thuyết
Và Phép qui nạp dựa vào các quan sát để kiểm định giả thuyết đưa ra.
PDF by 

1

Lý thuyết / Nguyên lý

Suy
diễn

Tổng quát
hóa

Vấn đề
nghiên cứu

Các giả
thuyết

Qui
nạp

Quan sát

4. Quá trình NCKH:
• Nhận dạng và xác định vấn đề nghiên cứu
• Hình thành các giả thuyết
• Thu thập dữ liệu
• Phân tích dữ liệu
• Đưa ra kết luận khẳng định hay bác bỏ giả thuyết
Qui trình này áp dụng cho hầu hết các ngành khoa học, tuy có thể xuất hiện dưới
nhiều hình thức khác nhau.
II.

NGHIÊN CỨU TRONG MARKETING

1. Định nghĩa:
Nghiên cứu trong marketing là quá trình ứng dụng các phương pháp khoa học vào
việc nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực marketing.
Cụ thể:

PDF by 

2

Nghiên cứu marketing (MR) là quá trình bao gồm các hoạt động có hệ thống, theo
qui trình khoa học nhằm thu thập, lưu trữ, phân tích và diễn dịch dữ liệu phục vụ
cho nhu cầu mô tả, giải thích, dự báo hoặc ra quyết định trong marketing.
Các điểm chủ yếu:
• Hệ thống: tính hoạch định và tổ chức tốt
• Khách quan: kết quả không phụ thuộc nhà nghiên cứu
• Dữ liệu – vs – Thông tin (là dữ lieu được phân tích, có ý nghĩa, có giá trị,
chính xác, đúng thời điểm, đúng người.
• Nghiên cứu tiếp thị (marketing research) – vs – Nghiên cứu thị trường
(market research) (Đo lường tiềm năng thị trường, Xác định đặc trưng của
thị trường, phân tích thị phần)
2. Khác biệt giữa MR và các loại nghiên cứu khác:
MR liên quan đến yếu tố con người
Có nhiều yếu tố (biến) tham gia vào môi trường
Tác động của các biến ph...
PDF by http://www.ebook.edu.vn 1
CHƯƠNG I:
ĐẠI CƯƠNG V NGHIÊN CU MARKETING
I. CƠ S KHOA HC CA MARKETING
1. Nghiên cu khoa hc:
Là cách thc con người tìm cách hiu các vn đề khoa hc 1 cách có h thng
(Babbie 2001, Kerlinger & Lee 2000)
2. Mc đích:
Mc đích ca mi hot động NCKH là để mô t, gii thích, d đoán hoc kim
soát các s vic hay hin tượng.
3. Phương pháp:
“How can we know what we know?”
Kiến thc chúng ta có được nh:
Kinh nghim bn thân: Kiến thc rút ra t thc tin
Chp nhn / kế tha: Hc t người khác
Nghiên cu khoa hc: T tìm tòi theo phương pháp khoa hc.
Hai phương pháp lun cơ bn: Qui np và Suy din
Qui np (Induction): tiến hành tng quát da trên kết qu quan sát ca 1 s hu
hn các s kin c th.
Suy din (Deduction): da vào nhng nguyên lý/ lý thuyết tng quát có trước để
suy ra nhng kết qu c th khác.
Æ Phương pháp kết hp:
Phép suy din da trên các lý thuyết có sn để xây dng các gi thuyết
Phép qui np da vào các quan sát để kim định gi thuyết đưa ra.
Nghiên cu khoa hc
Mc đích
Phương pháp
Quá trình
Giáo trình nghiên cứu Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiên cứu Marketing - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo trình nghiên cứu Marketing 9 10 388