Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thuế nhà nước

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1895 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

TẬP BÀI GIẢNG
THUẾ NHÀ NƯỚC
(Lưu hành nội bộ)

1

Chương 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ
1.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế
1.1.1. Sự ra đời và tính tất yếu khách quan của thuế
Thuế là phạm trù có tính chất lịch sử và là một tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu đáp ứng
chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thuế phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của
quan hệ hàng hoá - tiền tệ, các hình thức thuế ngày càng phong phú hơn, công tác quản lý thuế ngày
càng hoàn thiện hơn và thuế đã trở thành công cụ quan trọng, có hiệu quả của Nhà nước để tác động
đến đời sống kinh tế - xã hội.
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của thuế
* Khái niệm:
- Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ và
thời hạn được pháp luật qui định nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội.
* Đặc điểm
- Thuế là một khoản động viên bắt buộc gắn liền với quyền lực của Nhà nước. Tuy nhiên, thuế là
một khoản đóng góp bắt buộc không mang tính hình sự, nghĩa là hành động đóng thuế cho Nhà nước
là hành động thực hiện nghĩa vụ người công dân, không phải là hành động xuất hiện khi có biểu hiện
vi phạm pháp luật.
- Thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp
- Thuế chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội trong thời kỳ nhất định
- Thuế được giới hạn trong phạm vi biên giới quốc gia bằng quyền lực pháp lý của Nhà nước đối với
con người và tài sản.
1.1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế nước ta
- Thuế là khoản thu chủ yếu của NSNN
- Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế
- Thuế góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong chính sách động viên đóng góp cho Nhà nước giữa các
thành phần kinh tế và thực hiện công bằng xã hội
1.2. Phân loại thuế
Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế trong hệ thống thuế thành những nhóm khác nhau theo
những tiêu thức nhất định
1.2.1. Phân loại theo đối tượng đánh thuế
Đối tượng đánh thuế chỉ rõ thuế được đánh trên cái gì. Căn cứ vào cơ sở đánh thuế có thể chia sắc
thuế thành 3 loại:
- Thuế đánh vào tiêu dùng: Là các loại thuế cơ sở đánh thuế là một phần thu nhập được mang tiêu
dùng trong hiện tại
VD: Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt....
Đây là loại thuế gián thu do người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ gánh chịu
- Thuế đánh vào thu nhập: là loại thuế có cơ sở đánh thuế là thu nhập thực tế kiếm được của các thể
nhân hoặc pháp nhân.
VD: Thuế TNDN, thuế TNCN

2

Đây là loại thuế trực thu
Thuế TN giữ vai trò quan t...
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT
TẬP BÀI GIẢNG
THUẾ NHÀ NƯỚC
(Lưu hành nội bộ)
Giáo trình thuế nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thuế nhà nước - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Giáo trình thuế nhà nước 9 10 882