Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tổ chức công tác bộ máy kế toán

Được đăng lên bởi huanythao1705
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm
Đơn vị kế toán là đơn vị (bao gồm tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, xí
nghiệp, chi nhánh...) có thực hiện công việc kế toán như lập và xử lý chứng từ kế
toán, mở tài khoản, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, phải bảo quản, lưu trữ tài
liệu kế toán và thực hiện các quy định khác về kế toán theo quy định của pháp luật.
Tổ chức công tác kế toán là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực và chế độ
kế toán để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản , lưu trữ tài liệu kế
toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán. Nói
cách khác, tổ chức công tác kế toán là sự thiết lập mỗi quan hệ qua lại giữa các
phương pháp kế toán, đối tượng kế toán với con người am hiểu nội dung công tác
kế toán (người làm kế toán) biểu hiện qua một hình thức kế toán thích hợp của một
đơn vị cụ thể.
Nội dung công tác kế toán bao gồm các nội dung sau:
- Tổ chức vận dụng và thực hiện chế độ chứng từ kế toán;
- Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán
- Tổ chức áp dụng hệ thống sổ kế toán
- Tổ chức lựa chọn và vận dụng hình thức sổ kế toán phù hợp
- Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị
- Tổ chức kiểm kê tài sản
- Tổ chức kiểm tra kế toán
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
- Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp
nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động,
phá sản.

1.1.2. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán
Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh
tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán là một
trong những công cụ quản lý kinh tế nhằm phản ánh và giám đốc toàn diện các mặt
hoạt động kinh tế tài chính ở doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn có nhiệm vụ
kiểm tra, kiểm soát các khoản thu, chi tài chính, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc
quản lý và sử dụng tài sản và nguồn hình thành; phát triển và ngăn ngừa các hành
vi vi phạm về luật kế toán; phân tích thông tin, số liệu kế toán giúp đơn vị, người
quản lý điều hành đơn vị; cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của
pháp luật.
Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý tại doanh nghiệp
giúp cho việc tổ chức thu nhận, cung cấp thông ti...
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm
Đơn vị kế toán đơn vị (bao gồm tổng công ty, công ty, doanh nghiệp,
nghiệp, chi nhánh...) thực hiện công việc kế toán như lập và xử chứng từ kế
toán, mở tài khoản, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, phải bảo quản, lưu trữi
liệu kế toán và thực hiện các quy định khác về kế toán theo quy định của pháp luật.
Tổ chức công c kế toán là t chức việc thực hiện các chuẩn mực chế độ
kế toán để phản ánh tình hình i chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản , lưu trữ tài liệu kế
toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán. Nói
cách khác, tổ chức công tác kế toán là sự thiết lập mỗi quan hệ qua lại giữa các
phương pháp kế toán, đối tượng kế toán với con người am hiểu nội dung công tác
kế toán (người làm kế toán) biểu hiện qua một hình thức kế toán thích hợp của một
đơn vị cụ thể.
Nội dung công tác kế toán bao gồm các nội dung sau:
- Tổ chức vận dụng và thực hiện chế độ chứng từ kế toán;
- Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán
- Tổ chức áp dụng hệ thống sổ kế toán
- Tổ chức lựa chọn và vận dụng hình thức sổ kế toán phù hợp
- Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị
- Tổ chức kiểm kê tài sản
- Tổ chức kiểm tra kế toán
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
- Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp
nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động,
phá sản.
Giáo trình tổ chức công tác bộ máy kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tổ chức công tác bộ máy kế toán - Người đăng: huanythao1705
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Giáo trình tổ chức công tác bộ máy kế toán 9 10 863