Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu tổng quát công ty đầu tư & xây dựng 898 - Cienco 8

Được đăng lên bởi Thảo Phạm
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC……………………………………………………………………
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………
DANH MỤC VIẾT TẮT…………………………………………………..
DANH MỤC BẢNG BIỂU ………………………………………………..
NỘI DUNG …...............................................................................................
Chương 1: Tổng quan chung về công ty Đầu tư & Xây dựng 898 – CIENCO 8.

1.1. Thông tin chung về công ty Đầu tư & Xây dựng 898 – CIENCO
8.
1.2. Thông tin về quá trình hình thành phát triển và chức năng ,
nhiệm vụ.
1.3. Thông tin về bộ máy quản lý công ty Đầu tư & Xây dựng 898
– CIENCO 8.
Chương 2: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Đầu tư &
Xây dựng 898 – CIENCO 8.
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Đầu tư & Xây dựng 898
– CIENCO 8.
2.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty Đầu tư & Xây
dựng 898- CIENCO 8.
Chương 3: Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty
Đầu tư & Xây dựng 898 – CIENCO 8.
3.1 . Những thành tựu đạt được.
3.2.

Những hạn chế, tồn tại.

3.3.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước
xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng nhằm tạo ra cơ
sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Quá trình xây dựng
cơ bản trong những năm qua đã có nhiều thất thoát lãng
phí. Để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác quản lý
và đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả
đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư.., một
trong những yêu cầu quan trọng đặt ra cho các nhà quản
lý phải có đầy đủ thông tin về tài chính kế toán. Bởi vậy
việc hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp sao cho
chính xác, hợp lý, tuân thủ theo đúng quy định của chế
độ kế toán hiện hành là một nhu cầu rất cần thiết, có ý
nghĩa thiết thực trong việc tăng sức cạnh tranh.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 898 – CIENCO8 là
một doanh nghiệp nhà nước có bề dày kinh nghiệm trong
lĩnh vực xây lắp cũng đang đứng trước những thách thức
chunh của toàn ngành. Những thách thức này đặt ra một
nhiệm vụ nặng nề cho công tác kế toán làm sao để phản
ánh chính xác tình hình tài chính cảu công ty.
Mặc dù trong thời gian qua, công ty đã có nhiều cố gắng
tìm. Tìm giải pháp để hoàn thiện công tác hạch toán kế
toán song vẫn có tồn tại một số vướng mắc cần được giải
quyết.

Qua thời gian tìm hiểu về công ty, là một sinh viên
chuyên ngành Kế toán tổng hợp của Trường đại học Kinh
tế kỹ thuật – công nghiệp Hà Nội em đã đi sâu tìm hiểu
tình hình công tác kế toán tại công ty. Báo cáo tổng hợp
của em gồm có ba chương sau:

DANH MỤC VIẾT TẮT
BCTC:

Báo cáo tài ...
MỤC LỤC
MỤC LỤC……………………………………………………………………
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………
DANH MỤC VIẾT TẮT…………………………………………………..
DANH MỤC BẢNG BIỂU ………………………………………………..
NỘI DUNG …...............................................................................................
Chương 1: Tổng quan chung về công ty Đầu tư & Xây dựng 898 – CIENCO 8.
1.1. Thông tin chung về công ty Đầu tư & Xây dựng 898 – CIENCO
8.
1.2. Thông tin về quá trình hình thành phát triển và chức năng ,
nhiệm vụ.
1.3. Thông tin về bộ máy quản lý công ty Đầu tư & Xây dựng 898
– CIENCO 8.
Chương 2: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Đầu tư &
y dựng 898 – CIENCO 8.
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Đầu tư & Xây dựng 898
– CIENCO 8.
2.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty Đầu tư & Xây
dựng 898- CIENCO 8.
Chương 3: Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty
Đầu tư & Xây dựng 898 – CIENCO 8.
3.1 . Những thành tựu đạt được.
3.2. Những hạn chế, tồn tại.
3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
Giới thiệu tổng quát công ty đầu tư & xây dựng 898 - Cienco 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu tổng quát công ty đầu tư & xây dựng 898 - Cienco 8 - Người đăng: Thảo Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Giới thiệu tổng quát công ty đầu tư & xây dựng 898 - Cienco 8 9 10 171