Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp
Mục tiêu của kế toán
Nghề kế toán và những lĩnh vực chuyên môn
Bảng cân đối kế toán
Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận

Doanh nghiệp:
• Là một chủ thể kinh tế độc lập
• Có quyền ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình
• Bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường
• Có tư cách pháp nhân
• Hoạt động hợp pháp với tư cách là một đơn vị kinh doanh
Mục tiêu của doanh nghiệp:
•

Tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp
• Trả được các khoản nợ

Các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các
doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ)
Các doanh nghiệp dịch vụ:
• Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
• Dịch vụ cung cấp cho khách hàng là những sản phẩm vô hình.
Các doanh nghiệp thương mại:
•

Mua hàng hoá và tích trữ để bán lại kiếm lời hoặc cung cấp đến tận tay người
tiêu dùng cuối cùng cung cấp cho các đại lý, các doanh nghiệp thương mại
khác để để bán lại cho người tiêu dùng.
• Có thể bao gói lại hàng hoá dưới nhiều mẫu mã khác nhau, nhưng
không thay đổi thực thể của hàng hoá dưới bất cứ hình thức nào.
Các doanh nghiệp sản xuất:

Mua nguyên liệu và đưa vào quá trình sản xuất nhằm tạo tạo ra các sản phẩm,
hàng hoá bằng cách bỏ thêm các chi phí.
• Lao động
• Vốn
• Các yếu tố đầu vào khách như:nhà xưởng, thiết bị, điện,…
Khi hoàn thành quá trình sản xuất, hàng hoá của các doanh nghiệp này thường
được bán cho những doanh nghiệp thương mại hoặc các doanh nghiệp sản xuất khác
như nguyên liệu đầu vào
Các doanh nghiệp trên bao gồm:
- Cá nhân kinh doanh
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp danh
- Công ty cổ phần
- Công ty TNHH
Kế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin.
Kế toán là quá chính xác định, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của
một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích ra quyết định.
Kế toán là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại tổng hợp các hoạt động của
doanh nghiệp và trình bày kết quả của chúng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho
việc ra các quyết định và ra các quyết định đánh giá hiệu quả của một tổ chức.
Mục tiêu của kế toán:
•

Cung cấp thông tin
• Phục vụ cho việc ra các quyết định
• So sánh, dự đoán và đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn
lực của một tổ chức.
Nhóm người sử dụng thông tin kế toán:

- Bên ngoài tổ chức: Với các nhu cầu về thông tin khác nhau, cách hiểu khách
nhau về các báo cáo tài chính
- Bên trong tổ chức: Các nhà quản lý, ban ...
GII THIU V K TOÁN
Doanh nghip
Mc tiêu ca doanh nghip
Các loi hình doanh nghip
Mc tiêu ca kế toán
Ngh kế toán và nhng lĩnh vc chuyên môn
Bng cân đối kế toán
Các nguyên tc kế toán được tha nhn
Doanh nghip:
Là mt ch th kinh tế độc lp
Có quyn ra quyết định liên quan đến hot động kinh doanh ca mình
Bình đẳng vi các doanh nghip khác trên th trường
Có tư cách pháp nhân
Hot động hp pháp vi tư cách là mt đơn v kinh doanh
Mc tiêu ca doanh nghip:
Ti đa hoá li nhun và gia tăng giá tr doanh nghip
Tr được các khon n
Các loi hình doanh nghip: Dch v, thương mi, sn xut (cũng có th bao gm các
doanh nghip nông nghip và khai thác m)
Các doanh nghip dch v:
Cung cp dch v cho khách hàng
Dch v cung cp cho khách hàng là nhng sn phm vô hình.
Các doanh nghip thương mi:
Mua hàng hoá và tích tr để bán li kiếm li hoc cung cp đến tn tay người
tiêu dùng cui cùng cung cp cho các đại lý, các doanh nghip thương mi
khác để để bán li cho người tiêu dùng.
Có th bao gói li hàng hoá dưới nhiu mu mã khác nhau, nhưng
không thay đổi thc th ca hàng hoá dưới bt c hình thc nào.
Các doanh nghip sn xut:
GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN 9 10 63