Ktl-icon-tai-lieu

GỢI Ý LẬP ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP.

Được đăng lên bởi taphucuong41167-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỢI Ý LẬP ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP.
Lời mở đầu:
o Sự cần thiết, tầm quan trọng của đề tài.
o Mục đích nghiên cứu và khả năng ứng dụng.
o Phạm vi nghiên cứu.
o Phương pháp nghiên cứu.
Chương 1- Cơ sở lý luận: Nêu các cơ sở lý luận (các lý thuyết đã học, các
nghiên cứu đã được thực hiện trước đây) liên quan đến và làm cơ sở cho phần trình bày
thực trạng; các giải pháp, kiến nghị.
Gợi ý chung: Có thể nêu các vấn đề sau đây (tùy đề tài):
1.1. Giới thiệu/ Khái niệm/ Định nghĩa/ Đặc điểm/ Cách phân loại/ Đánh
giá/ Phương pháp tính (giá; tính lương…)/ Phương pháp phân bổ/ Phương
pháp tính khấu hao….
1.1.1…
1.1.2. …
1.2. Chứng từ sử dụng.
1.3. Kế toán chi tiết: Sổ sách sử dụng; trình tự hạch toán.
1.4. Kế toán tổng hợp: Tài khoản sử dụng, sổ sách sử dụng, trình tự hạch
toán (có thể vẽ sơ đồ minh họa).
Chương 2 – Giới thiệu về đơn vị thực tập:
Tên gọi, quá trình thành lập và phát triển, nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh, tính
chất quy trình công nghệ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quyền hạn của

các phòng ban và các bộ phận sản xuất kinh doanh (phân xưởng, tổ, đội, kho,
quầy..), mối quan hệ giữa các phòng ban...
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống thông tin kế toán.
•

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức phân công lao động trong phòng kế
toán, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, cán bộ kế toán trong đơn vị.

•

Hình thức kế toán, hệ thống tài khoản tổng hợp, chi tiết và mã số quản lý
hàng tồn kho, công nợ, chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán.

•

Quy trình thu thập, ghi chép, tính toán, tổng hợp, truyền dẫn, khai thác, bảo
mật và lưu trữ thông tin kế toán; trình độ ứng dụng công nghệ.

•

Tổ chức công tác kiểm tra kế toán.

•

Tổ chức hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị.

……..
Chương 3 – Thực trạng về vấn đề nghiên cứu ở chương 1.
Tìm hiểu thực trạng của doanh nghiệp qua đó so sánh giữa lý thuyết và thực tế,
nêu những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.
Chương 4 – Kết luận và kiến nghị:
Tóm ý và nêu những đề xuất của bản thân để giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở
trên.
==============================================================
Lưu ý:
Đề cương trên đây có thể áp dụng chung cho các chuyên đề phổ biến dùng cho các
phần hành như:
-Kế toán vốn bằng tiền.
-Kế toán các khoản nợ phải thu hoặc phải trả.
-Kế toán nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ; hàng hóa, thành phẩm, tài sản cố định.
-Kế toán chi phí lương phải trả và các khoản trích theo lương.
-Kế toán chi phí và giá thành.

Đối với một số chuyên đề đặc biệt nên...
GỢI Ý LẬP ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP.
Lời mở đầu:
o Sự cần thiết, tầm quan trọng của đề tài.
o Mục đích nghiên cứu và khả năng ứng dụng.
o Phạm vi nghiên cứu.
o Phương pháp nghiên cứu.
Chương 1- Cơ sở lý luận: Nêu các cơ sở lý luận (các lý thuyết đã học, các
nghiên cứu đã được thực hiện trước đây) liên quan đến và làm cơ sở cho phần trình bày
thực trạng; các giải pháp, kiến nghị.
Gợi ý chung: Có thể nêu các vấn đề sau đây (tùy đề tài):
1.1. Giới thiệu/ Khái niệm/ Định nghĩa/ Đặc điểm/ Cách phân loại/ Đánh
giá/ Phương pháp tính (giá; tính lương…)/ Phương pháp phân bổ/ Phương
pháp tính khấu hao….
1.1.1…
1.1.2. …
1.2. Chứng từ sử dụng.
1.3. Kế toán chi tiết: Sổ sách sử dụng; trình tự hạch toán.
1.4. Kế toán tổng hợp: Tài khoản sử dụng, sổ sách sử dụng, trình tự hạch
toán (có thể vẽ sơ đồ minh họa).
Chương 2 – Giới thiệu về đơn vị thực tập:
Tên gọi, quá trình thành lập và phát triển, nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh, tính
chất quy trình công nghệ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quyền hạn của
GỢI Ý LẬP ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GỢI Ý LẬP ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP. - Người đăng: taphucuong41167-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
GỢI Ý LẬP ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP. 9 10 332