Ktl-icon-tai-lieu

Hàng tồn kho

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3
Hàng tồn kho

1

CIRCUIT CITY
Hàng tồn kho được thể hiện trên BS
ASSETS (in thousands)

February 28,
2009

2008

CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents
$1,251,532
Hơn
Net accounts and notes receivable
726,541
1/3
Merchandise inventory
1,633,327
Tổcurrent
ng giáassets
Prepaid expenses and other
41,311
trị TS
TOTAL CURRENT ASSETS
3,652,711

$ 446,131
585,761
1,757,664
57,623
2,847,179

Property, plant and equipment, net
Other assets
TOTAL ASSETS

988,947
35,207
$3,871,333

853,778
32,897
$4,539,386

2

Những vấn đề chung về HTK

3

Khái niệm
Hàng tồn kho là một loại tài sản ngắn
hạn có hình thái vật chất cụ thể mà
doanh nghiệp đang nắm giữ với mục
đích để bán ra hoặc phục vụ cho sản
xuất kinh doanh

4

Phân loại và tài khoản sử dụng
Căn cứ vào việc phân loại chi phí trong DNSX
NVL trực tiếp

Nhân công
trực tiếp

Sản xuất chung
5

Tại DN sản xuất
– Cuối kỳ, kiểm kê NVL tồn cuối kỳ và ghi
Nợ TK NVL
Có TK Mua hàng
– Gía trị vật liệu xuất sử dụng trong kỳ
Nợ TK CPSXKD dở dang
Nợ TK CPSXC
Nợ TK CPBH, CPQL
Có TK Mua hàng
55

Kết thúc chương 3

56

...
1
Ch ng 3 ươ
Hàng t n kho
Hàng tồn kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàng tồn kho - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hàng tồn kho 9 10 712