Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống ABC

Được đăng lên bởi anpha0987
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CHI PHÍ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG
(ACTIVITY – BASED COST SYSTEMS)

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Giới thiệu ảnh hưởng sự thay đổi
môi trường sản xuất kinh doanh
đến nhu cầu thông tin quản trị chi
phí và hệ thống kế toán chi phí;
2. Mô hình và phương pháp kỹ thuật
kế toán chi phí trên cơ sở hoạt
động;
3. Nghiên cứu trao đổi về ứng dụng
hệ thống kế toán chi phí ABC

Xác định các bộ phận của hệ thống kế toán chi phí gắn liền
với hệ thống kế toán chi phí cổ điển và ABC

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ
- Nền tảng cơ bản chi phối đến sự hình thành, phát
triển hệ thống kế toán chi phí cổ điển:
• Khoa học - kỹ thuật - công nghệ - quản lý ổn định
hoặc ít thay đổi;
• Công nghệ sản xuất chế biến chủ yếu bằng thủ
công, cơ khí, bán tự động;
• Chủng loại sản phẩm chế tạo đơn chiếc, chu kỳ
sống sản phẩm kéo dài;
• Quy mô sản xuất lớn, ổn định và thường được tái
lập lại nhiều lần và thị trường cạnh tranh hẹp;
• Quản lý chi phí trên tư duy chuyên môn hóa, cục bộ
theo từng doanh nghiệp, từng công đoạn của quy
trình sản xuất;
• Doanh nghiệp thường giữ thế chủ động trong hoạt
động kinh doanh và vai trò quyết định đến định thị
trường, định hướng thị trường.

•

•
•
•
•

•

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ
Sự thay đổi môi trường kinh doanh và môi trường sản xuất
kinh doanh hiện nay :
Khoa học - kỹ thuật - công nghệ – quản lý thay đổi rất
nhanh, nhất là sự phát triển và thâm nhập nhanh chóng của
công nghệ thông tin vào nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất
kinh doanh, xã hội;
Công nghệ sản xuất chế biến tự động hóa ngày càng cao
và thay đổi rất nhanh;
Chủng loại sản phẩm chế tạo đa dạng, chu kỳ sống sản
phẩm rút ngắn đáng kể;
Quy mô sản xuất thu hẹp theo từng ngành hàng, mã hàng,
ít ổn định và khó được tái lập lại, thị trường cạnh tranh hẹp
theo từng ngành hàng nhưng mở rộng phạm vi toàn cầu;
Quản lý chi phí trên tư duy chuỗi giá trị – thế giới phẳng –
thế giới của liên kết, hợp tác để khai thác, tận dụng lợi thế
thương mại – chi phí được xem xét cả quy trình sản xuất
kinh doanh thống nhất và mối liên hệ của nó với xã hội;
Doanh nghiệp thường rơi vào tình trạng thụ động, phải
chạy theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, của thị trường,
thị trường dẫn dắt, đ...
HỆ THỐNG CHI PHÍ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG
(ACTIVITY – BASED COST SYSTEMS)
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Giới thiệu ảnh hưởng sự thay đổi
môi trường sản xuất kinh doanh
đến nhu cầu thông tin quản trị chi
phí và hệ thống kế toán chi phí;
2. hình và phương pháp kỹ thuật
kế toán chi phí trên sở hoạt
động;
3. Nghiên cứu trao đổi về ứng dụng
hệ thống kế toán chi phí ABC
hệ thống ABC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống ABC - Người đăng: anpha0987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
hệ thống ABC 9 10 860